Tiếng Anh 11 Unit 4 Project

THE COLOURS OF ASEAN Work in groups. Find information about a member country of ASEAN. Present your research to the class. You can make a poster, a video, or presentation slides. Think about the following points: Ceneral information (name, capital, currency, national flag, national animal/flower)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

THE COLOURS OF ASEAN (Sắc màu ASEAN)

Work in groups. Find information about a member country of ASEAN. Present your research to the class. You can make a poster, a video, or presentation slides.

(Làm việc nhóm. Tìm thông tin về một quốc gia thành viên của ASEAN. Trình bày nghiên cứu của bạn trước lớp. Bạn có thể tạo áp phích, video hoặc trang trình bày.)

Think about the following points:

(Suy nghĩ về những vấn đề sau)

Ceneral information (name, capital, currency, national flag, national animal/flower)

(Thông tin về quốc gia (tên, thủ đô, tiền tệ, quốc kỳ, động vật/hoa quốc gia))

Geography (area, location)

(Địa lý (khu vực, vị trí))

Holidays (e.g. Independence Day. National Holiday)

(Ngày lễ (ví dụ: Ngày quốc khánh. Ngày lễ quốc khánh))

People (population, culture, language(s) spoken, religions)

(Con người (dân số, văn hóa, (các) ngôn ngữ được nói, tôn giáo))

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Located in Southeast Asia, Vietnam is a small and beautiful country with victorious history, profound patriotism and wonderful landscapes.

The Socialist Republic of Vietnam, widely known as Vietnam, is not a strange name to the whole world. Although this country is ravaged by a series of wars which cause serious damages, Vietnam in the eyes of the world is nice and peaceful. Vietnam is located in the eastern Indochina Peninsula in Southeast Asia, with Hanoi as its capital. With an area of 331,690 sq. kilometers, to the north of Vietnam is China, to the west is Laos and Cambodia, to the east is Gulf of Tonkin and East Sea, and to the south is Thailand Gulf. The land is a center of trading, cultural interaction, and even conflicts for centuries. It proves that Vietnam has an advantageous position in the region with long coastline and numerous attractions. Having a tropical climate, Vietnam is well known for from magnificent scenery and colorful hill tribes to wide terraced fields in Red River Delta and Mekong River Delta, to majestic mountains, and white sandy beaches. Vietnam, nowadays, is one of should-not-miss destinations in Asia.

Tạm dịch:

Nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp với lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước sâu sắc và phong cảnh tuyệt vời.

Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được biết đến rộng rãi là Việt Nam, không phải là một cái tên xa lạ với toàn thế giới. Mặc dù đất nước này bị tàn phá bởi một loạt các cuộc chiến gây thiệt hại nghiêm trọng, Việt Nam trong mắt thế giới vẫn tốt đẹp và yên bình. Việt Nam nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Á, với Hà Nội là thủ đô. Với diện tích là 331.690 km2, về phía bắc của Việt Nam là Trung Quốc, phía tây là Lào và Campuchia, phía đông là Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, và phía nam là Vịnh Thái Lan. Vùng đất này là một trung tâm thương mại, tương tác văn hóa và thậm chí là xung đột trong nhiều thế kỷ. Nó chứng tỏ rằng Việt Nam có một vị trí thuận lợi trong khu vực với đường bờ biển dài và nhiều điểm hấp dẫn. Có khí hậu nhiệt đới, Việt Nam nổi tiếng với phong cảnh tráng lệ và cảnh quan đồi núi đầy màu sắc cho đến những thửa ruộng bậc thang rộng lớn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đến những ngọn núi hùng vĩ và những bãi biển cát trắng. Việt Nam, ngày nay, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở châu Á.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking back

  Pronunciation: Listen and underline words with elision. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary: Choose the correct words to complete the sentences. Grammar: Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and complete the table below. 2. Work in pairs. Discuss the similarities and differences between the New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing

  1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D). 2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes. 3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening

  1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions. 2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about? 3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking

  1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons. 2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practise it in pairs. 3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you. 4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most importa

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close