Tiếng Anh 11 Unit 6 Speaking

1. Work in pairs. Match the ways to preserve our heritage with the reasons for doing so. 2. Complete the conversation with the words and phrase in the box. Then practise It in pairs. 3. Work in pairs. Make a similar conversation about ways to preserve cultural heritage. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you. 4. Work in groups. Think of a form of cultural heritage (such as a tradition, a festival, or a form of music), and discuss ways to preserve it. Report your grou

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Preserving cultural heritage (Giữ gìn di sản văn hóa)

1. Work in pairs. Match the ways to preserve our heritage with the reasons for doing so.

(Làm việc theo cặp. Nối những cách để bảo tồn di sản của chúng ta với những lý do để làm như vậy.) 

Ways

Reasons

1. Learning about cultural heritage at school

a. Spreading information to more people quickly

2. Promoting cultural heritage on social media

b. Helping students understand the value of cultural heritage

3. Organising competitions to find good ideas for preserving our heritage

c. Making cultural heritage more widely known to people around the world

4. Introducing cultural heritage to foreign visitors through tourism activities

d. Encouraging people to get more involved

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - d

4 - c

1 - b. Learning about cultural heritage at school: Helping students understand the value of cultural heritage

(Học về di sản văn hóa ở trường : Giúp học sinh hiểu được giá trị của di sản văn hóa)

2 - a. Promoting cultural heritage on social media: Spreading information to more people quickly

(Quảng bá di sản văn hóa trên mạng xã hội: Đưa thông tin đến nhiều người hơn một cách nhanh chóng)

3 - d. Organising competitions to find good ideas for preserving our heritage : Encouraging people to get more involved

(Tổ chức các cuộc thi tìm ý tưởng hay để bảo tồn di sản: Khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn)

4 - c. Introducing cultural heritage to foreign visitors through tourism activities: Making cultural heritage more widely known to people around the world

(Giới thiệu di sản văn hóa cho du khách nước ngoài thông qua hoạt động du lịch: Làm cho di sản văn hóa được mọi người trên thế giới biết đến rộng rãi hơn)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the conversation with the words and phrases in the box. Then practise It in pairs. 

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ và cụm từ trong hộp. Sau đó thực hành Nó theo cặp.)

A. Well (Vâng)

B. Right (Đúng)

C. Really (Thật đấy)

D. Let me think (Để tôi suy nghĩ)

Nam: What do you think is the best way to preserve cultural heritage? 

Anna: (1) _____________. The best way to preserve it is to raise people’s  awareness of its importance. 

Nam: (2) _____________. We can set up school jobs for students to learn about forms of cultural heritage, such as folk music, singing, or dancing.

Anna: (3) ____________, our classmates will show no interest in such clubs.

Nam: (4) ____________? Why do you think so?

Anna: Traditional arts are not fashionable. There are so many other exciting things for us to do.

Nam: That's why it’s important to make such clubs more interesting for teenagers.

Lời giải chi tiết:

1 - D

2 - B

3 - A

4 - C

Nam: What do you think is the best way to preserve cultural heritage? 

(Bạn nghĩ cách tốt nhất để bảo tồn di sản văn hóa là gì?)

Anna: (1) D. Let me think. The best way to preserve it is to raise people’s awareness of its importance. 

(Để mình nghĩ xem. Cách tốt nhất để bảo tồn nó là nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của nó.)

Nam: (2) B. Right. We can set up school jobs for students to learn about forms of cultural heritage, such as folk music, singing, or dancing.

(Đúng vậy. Chúng ta có thể tổ chức các công việc ở trường để học sinh tìm hiểu về các hình thức di sản văn hóa, chẳng hạn như âm nhạc dân gian, ca hát hoặc khiêu vũ.)

Anna: (3) A. Well, our classmates will show no interest in such clubs.

(Chà, các bạn cùng lớp của chúng ta sẽ không quan tâm đến những câu lạc bộ như vậy.)

Nam: (4) C. Really? Why do you think so?

(Thật không? Tại sao bạn nghĩ vậy?)

Anna: Traditional arts are not fashionable. There are so many other exciting things for us to do.

(Nghệ thuật truyền thống không thời thượng. Có rất nhiều điều thú vị khác để chúng ta làm.)

Nam: That's why it’s important to make such clubs more interesting for teenagers.

(Đó là lý do tại sao điều quan trọng là làm cho những câu lạc bộ như vậy trở nên thú vị hơn đối với thanh thiếu niên.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in pairs. Make a similar conversation about ways to preserve cultural heritage. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về cách bảo tồn di sản văn hóa. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1, mô hình trong phần 2 và các mẹo ở trên để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

Tom: What do you think are some other ways we can preserve cultural heritage?

(Bạn nghĩ chúng ta có thể bảo tồn di sản văn hóa bằng những cách nào khác?)

Lisa: One idea could be promoting cultural heritage on social media. That way, we can reach a wider audience and spread information more quickly.

(Một ý tưởng có thể là quảng bá di sản văn hóa trên mạng xã hội. Bằng cách đó, chúng tôi có thể tiếp cận nhiều đối tượng hơn và truyền bá thông tin nhanh hơn.)

Tom: That's a great idea. Another way could be organizing competitions to find good ideas for preserving our heritage. This could encourage people to get more involved and come up with innovative solutions.

(Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Một cách khác có thể là tổ chức các cuộc thi để tìm ra những ý tưởng hay để bảo tồn di sản của chúng ta. Điều này có thể khuyến khích mọi người tham gia nhiều hơn và đưa ra các giải pháp sáng tạo.)

Lisa: Yes, and we could also introduce cultural heritage to foreign visitors through tourism activities. This could help people around the world learn more about our culture and appreciate its value.

(Vâng, và chúng tôi cũng có thể giới thiệu di sản văn hóa cho du khách nước ngoài thông qua các hoạt động du lịch. Điều này có thể giúp mọi người trên khắp thế giới tìm hiểu thêm về văn hóa của chúng tôi và đánh giá cao giá trị của nó.)

Tom: Another way could be learning about cultural heritage at school. By introducing it in the curriculum, we can help students understand the value of cultural heritage and inspire them to take action to preserve it.

(Một cách khác có thể là học về di sản văn hóa ở trường. Bằng cách đưa nó vào chương trình giảng dạy, chúng ta có thể giúp học sinh hiểu được giá trị của di sản văn hóa và truyền cảm hứng cho các em hành động để bảo tồn nó.)

Lisa: Absolutely. By using these different ways, we can make cultural heritage more widely known and encourage more people to get involved in its preservation.

(Chắc chắn rồi. Bằng cách sử dụng những cách khác nhau này, chúng ta có thể làm cho di sản văn hóa được biết đến rộng rãi hơn và khuyến khích nhiều người hơn tham gia vào việc bảo tồn di sản đó.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Think of a form of cultural heritage (such as a tradition, a festival, or a form of music), and discuss ways to preserve it. Report your group’s ideas to the whole class.

(Làm việc nhóm. Hãy nghĩ về một dạng di sản văn hóa (chẳng hạn như một truyền thống, một lễ hội hoặc một loại hình âm nhạc) và thảo luận về các cách để bảo tồn nó. Báo cáo ý tưởng của nhóm bạn với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Our cultural heritage is a traditional craft that has been passed down from generation to generation in our community. To preserve it, we can organize workshops to teach the craft to younger generations. We can also hold exhibitions and fairs to showcase the craft to a wider audience and sell products made by local artisans. Another idea is to create a digital platform that connects artisans with customers and promotes their work.

Overall, we believe that it's important to involve younger generations in the preservation of cultural heritage and find ways to promote it to a wider audience. By doing so, we can ensure that our traditions and customs continue to thrive and evolve over time.

Tạm dịch:

Di sản văn hóa của chúng tôi là một nghề thủ công truyền thống đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong cộng đồng của chúng ta. Để bảo tồn nó, chúng ta có thể tổ chức các hội thảo để truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Chúng ta cũng có thể tổ chức các cuộc triển lãm và hội chợ để giới thiệu nghề thủ công này cho mọi người đối tượng rộng hơn và bán các sản phẩm được làm bởi các nghệ nhân địa phương.Một ý tưởng khác là tạo ra một nền tảng kỹ thuật số kết nối các nghệ nhân với khách hàng và quảng bá công việc của họ.

Nhìn chung, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là thu hút các thế hệ trẻ tham gia bảo tồn di sản văn hóa và tìm cách quảng bá di sản đó tới nhiều đối tượng hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể đảm bảo rằng các truyền thống và phong tục của chúng tôi tiếp tục phát triển và phát triển theo thời gian.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening

  1. Work in pairs. Ask and answer the questions. 2. Listen to a talk. What is the talk mainly about? 3. Listen to the talk again and complete each gap in the notes with no more than THREE words and/or a number. 4. Work in pairs. Make some predictions about what the tour guide will say next.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Writing

  1. Work in pairs. Put the problems that Trang An Scenic Landscape Complex may face and the possible solutions in the correct blanks. 2. Write a leaflet about the problems that Trang An may face and the possible solutions to them. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and answer the questions. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Looking back

  Listen and mark the intonation in the following sentences, using (falling intonation) or (level-rising intonation). Then practise saying them in pairs. Choose the correct word to complete each sentence. Rewrite the sentences using to-infinitive clauses.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Project

  Work in groups. Choose a type of heritage that you are interested in and propose ways to preserve it. Present your ideas to the class in the form of an oral presentation, a leaflet, or a poster. Use these questions as cues.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close