Tiếng Anh 11 Unit 6 Project

Work in groups. Choose a type of heritage that you are interested in and propose ways to preserve it. Present your ideas to the class in the form of an oral presentation, a leaflet, or a poster. Use these questions as cues.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

Work in groups. Choose a type of heritage that you are interested in and propose ways to preserve it. Present your ideas to the class in the form of an oral presentation, a leaflet, or a poster. Use these questions as cues.

(Làm việc theo nhóm. Chọn một loại di sản mà bạn quan tâm và đề xuất các cách để bảo tồn nó. Trình bày ý tưởng của bạn trước lớp dưới hình thức thuyết trình, tờ rơi hoặc áp phích. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý.)

1. What is the heritage? Where is it? Is it cultural or natural heritage? 

(Di sản là gì? Nó ở đâu? Nó là di sản văn hóa hay thiên nhiên?)

2. What is it famous for?

(Nó nổi tiếng về cái gì?)

3. How important is it?

(Nó quan trọng như thế nào?)

4. What can we do to preserve it?

(Chúng ta có thể làm gì để bảo tồn nó?)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Cultural heritage is imperative. Culture is what defines us and what separates us from animals. To preserve the artifacts of our history for those that will come after us is a difficult task. There are many possible ways of doing so; in this essay, I am going to discuss two of them.
One way is to increase the budget of museums. This would allow them to become better equipped with tools that could be used to preserve their exhibits. It would also allow them to enrich their exhibition. However, museums may well become just another form of entertainment for young people, not teaching them why it is important to care about our history.
Another idea is to educate the young on the matter. This could make them do the job when we have long been gone. This may not give immediate results, but it would certainly be effective when looking at the problem in the big picture. We cannot forget that organizing an effective program can prove to be difficult to be implemented.
I trust the second option represents the approach that should be chosen. After all, history is about long-term solutions, and what future generations will do is just as important as our actions. Turning museums into pure entertainment, which is what might happen if the method mentioned in the second paragraph is applied, will render them devoid of the function we expect them to have.

Tạm dịch:

Di sản văn hóa là bắt buộc. Văn hóa là thứ định nghĩa chúng ta và là thứ phân biệt chúng ta với động vật. Để bảo tồn các hiện vật lịch sử của chúng ta cho những thế hệ sau chúng ta là một nhiệm vụ khó khăn. Có nhiều cách khả thi để làm như vậy; trong bài luận này, Tôi sẽ thảo luận về hai trong số họ.

Một cách là tăng ngân sách của các viện bảo tàng. Điều này sẽ cho phép họ được trang bị tốt hơn với các công cụ có thể được sử dụng để bảo quản các vật trưng bày của họ. Nó cũng sẽ cho phép họ làm phong phú triển lãm của họ. Tuy nhiên, các viện bảo tàng có thể chỉ trở thành một hình thức giải trí khác cho giới trẻ mà không dạy họ lý do quan trọng là phải quan tâm đến lịch sử của chúng ta.

Một ý tưởng khác là giáo dục giới trẻ về vấn đề đã nói ở trên. Điều này có thể khiến họ làm công việc khi chúng ta đã ra đi từ lâu. Điều này có thể không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả khi nhìn vấn đề trong bức tranh toàn cảnh. Chúng ta không thể quên rằng việc tổ chức một chương trình hiệu quả có thể khó thực hiện.

Tôi tin rằng tùy chọn thứ hai đại diện cho cách tiếp cận nên được chọn. Rốt cuộc, lịch sử là về các giải pháp lâu dài và những gì thế hệ tương lai sẽ làm cũng quan trọng như hành động của chúng ta. Biến bảo tàng thành nơi giải trí đơn thuần, đó là điều có thể xảy ra nếu phương pháp được đề cập trong đoạn thứ hai được áp dụng, sẽ khiến chúng không còn chức năng mà chúng ta mong đợi.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Looking back

  Listen and mark the intonation in the following sentences, using (falling intonation) or (level-rising intonation). Then practise saying them in pairs. Choose the correct word to complete each sentence. Rewrite the sentences using to-infinitive clauses.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and answer the questions. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Writing

  1. Work in pairs. Put the problems that Trang An Scenic Landscape Complex may face and the possible solutions in the correct blanks. 2. Write a leaflet about the problems that Trang An may face and the possible solutions to them. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Listening

  1. Work in pairs. Ask and answer the questions. 2. Listen to a talk. What is the talk mainly about? 3. Listen to the talk again and complete each gap in the notes with no more than THREE words and/or a number. 4. Work in pairs. Make some predictions about what the tour guide will say next.

 • Tiếng Anh 11 Unit 6 Speaking

  1. Work in pairs. Match the ways to preserve our heritage with the reasons for doing so. 2. Complete the conversation with the words and phrase in the box. Then practise It in pairs. 3. Work in pairs. Make a similar conversation about ways to preserve cultural heritage. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you. 4. Work in groups. Think of a form of cultural heritage (such as a tradition, a festival, or a form of music), and discuss ways to preserve it. Report your grou

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close