Grammar Unit 4 Tiếng Anh 11 Global Success

Một danh động từ là một hình thức động từ kết thúc đuôi -ing và có chức năng như một danh từ. Nó có thể được sử dụng như: - chủ ngữ của câu. Ví dụ: Travelling might satisfy your desire for new experiences. (Du lịch có thể thỏa mãn khao khát của bạn về những trải nghiệm mới mẻ.) - bổ ngữ sau động từ “be”. Ví dụ: Her dream job is teaching English. (Công việc mơ ước của cô ấy là dạy tiếng Anh.) - tân ngữ sau một số động từ như like (thích), enjoy (yêu thích), mind (ngại/ phiền), involve (liê

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

GERUNDS AS SUBJECTS & OBJECTS

Quảng cáo
decumar

(V-ING ĐÓNG VAI TRÒ NHƯ CHỦ NGỮ & TÂN NGỮ)

Một danh động từ là một hình thức động từ kết thúc đuôi -ing và có chức năng như một danh từ. Nó có thể được sử dụng như:

- chủ ngữ của câu.

Ví dụ: Travelling might satisfy your desire for new experiences.

(Du lịch có thể thỏa mãn khao khát của bạn về những trải nghiệm mới mẻ.)

- bổ ngữ sau động từ “be”.

Ví dụ: Her dream job is teaching English.

(Công việc mơ ước của cô ấy là dạy tiếng Anh.)

- tân ngữ sau một số động từ như like (thích), enjoy (yêu thích), mind (ngại/ phiền), involve (liên quan), suggest (đề nghị),… hoặc sau giới từ.

Ví dụ: My father’s work involves travelling around the region.

(Công việc của bố tôi liên quan đến việc đi lại quanh khu vực.)

He apologized for not attending the meeting.

(Anh ấy xin lỗi vì đã không tham gia buổi họp.)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Match each word with its definition. 4. Complete the sentences using words and a phrase from 1.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to the elision of the vowels in the words in the second column. 2. Listen and repeat. Pay attention to the words with elision. 1. Match the word and phrases with their meanings. 2. Complete the sentences using the word and phrases in 1. 1. Rewrite the following sentences using gerunds. 2. Work in pairs. Take turns to make sentences about your partner, using gerunds. He or she should tell you if they are true.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the news items and choose the most suitable headline for each one. There are TWO extra headlines. 3. Read the news items again and match the highlighted words with their meanings. 4. Read the news items again and answer each question below with no more than FOUR words and / or a number. 5. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking

  1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons. 2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practise it in pairs. 3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you. 4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most importa

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening

  1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions. 2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about? 3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close