Grammar Unit 9 Tiếng Anh 11 Global Success

Chúng ta sử dụng các từ và cụm từ nối để kết nối các ý tưởng, mệnh đề hoặc câu. Bên dưới là một số từ và cụm từ liên kết phổ biến:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

LINKING WORDS & PHRASES

Quảng cáo
decumar

(TỪ & CỤM TỪ NỐI)

Chúng ta sử dụng các từ và cụm từ nối để kết nối các ý tưởng, mệnh đề hoặc câu.

Bên dưới là một số từ và cụm từ liên kết phổ biến:

Để bổ sung ý kiến và thông tin

Besides (this/ that),… : Bên cạnh đó

Moreover,…: Hơn nữa

In addition (to + danh từ hoặc V-ing): Thêm vào

Để tương phản các ý kiến

However, …: Tuy nhiên,…

Although…, …: Mặc dù

In spite of/ Despite (danh từ hoặc V-ing),…: Mặc dù

By contrast,…: Ngược lại

Để đưa ra lý do

Because…, …: Bởi vì

Because of (danh từ hoặc V-ing),…: Bởi vì

As/ Since…,… : Bởi vì

Để thể hiện kết quả

As a result, …: Kết quả là

As a consequence,…: Hậu quả là

Therefore,…: Vì vậy

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Who suggests the following ideas? Tick (✓) the correct box. 3. Find five social issues in 1. Use the pictures and hints below to help you. 4. Complete the summary with words from 1. 4. Complete the summary with words from 1.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to the intonation. Practise saying the questions in pairs. 2. Mark the intonation in these questions. Then listen and check. Practise saying them in pairs. 1. Find five words in the word search and write them next to the correct definition. Use the glossary (page 130) to help you. 2. Complete the sentences using the correct forms of the words in 1. 1. Connect these sentences, using linking words or phrases.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading

  1. Work in pairs. Discuss the question. 2. Read the article. Match the highlighted words and phrases with their meanings. 3. Read the article again. Which paragraph contains the following information? Write A, B, or C.4. Read the article again and choose the correct answers A, B, or C. 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Speaking

  1. Order the examples of peer pressure below from 1 (most powerful) to 6 (least powerful). 2. Work in pairs. Talk about your experiences of peer pressure. Use the following guiding questions. 3. Work in groups. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer. 4. Report your answers to the whole class. Vote for the most interesting responses.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Listening

  1. Choose the word or phrase with the closest meaning to the underlined one. 2. Listen to a conversation between two students and match the pictures with the type of bullying. 3. Listen again. Circle the correct answers. 4. Work in groups. Discuss the following question.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close