Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing

1. Look at the advertisement about a vocational school and its tour guide training courses. You want to ask for more information. Complete the enquiries. 2. Write a letter (140-170 words) to request information about the courses in 1. Use the information in 1, your ideas, and the outline with the tips below to help you.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A request letter about a course

(Thư yêu cầu về khóa học)

1. Look at the advertisement about a vocational school and its tour guide training courses. You want to ask for more information. Complete the enquiries.

(Xem quảng cáo về một trường dạy nghề và các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Bạn muốn hỏi thêm thông tin. Hoàn thành các câu hỏi.)

1. Could you please tell me _______________?

2. I would like to know _______________.

3. I would appreciate it if you could tell me ____________.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trường nghề SGV

Thông tin liên hệ:

Email: sgvvocational@gmail.com

Địa chỉ: 100 Đường Mới, thành phố Bình An

Muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch?

- Bạn có hơn 18 tuổi và thích đi du lịch và khám phá những nền văn hóa khác nhau?

- Hãy nộp hồ sơ vào trường nghề SGV. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch quanh năm.

+ Không cần bằng cấp – Bạn cần làm bài kiểm tra không?

+ Chi phí thấp – Giảm giá cho học sinh nghèo?

+ Cung cấp chương trình thực tập – Lương hang tuần bao nhiêu?

Lời giải chi tiết:

1. Could you please tell me if there is a test requirement to enroll in the tour guide training courses?

(Xin cho biết để đăng ký tham gia khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch có phải thi sát hạch không?)

2. I would like to know if SGV Vocational School offers any discounts for students who are financially disadvantaged.

(Tôi muốn biết Trường dạy nghề SGV có giảm giá cho học viên có hoàn cảnh khó khăn không?)

3. I would appreciate it if you could tell me the daily wage for the apprenticeships provided by SGV Vocational School.

(Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể cho tôi biết mức lương hàng ngày cho việc học nghề do Trường dạy nghề SGV cung cấp.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Write a letter (140-170 words) to request information about the courses in 1. Use the information in 1, your ideas, and the outline with the tips below to help you.

(Viết một lá thư (140-170 từ) để yêu cầu thông tin về các khóa học trong phần 1. Sử dụng thông tin trong phần 1, ý tưởng của bạn và dàn ý cùng với các mẹo bên dưới để giúp bạn.)

Dear Sir or Madam,

I am wiiting to ask for more information about __________.

First, I would appreciate it if you could tell me __________.

Next, I would like to know ______________________________.

Finally, it would be great if you __________________________.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Lời giải chi tiết:

Dear Sir / Madam,

I am writing to enquire about the tour guide training courses offered by SGV Vocational School. I am very interested in exploring different cultures and would like to know more about the courses.

Firstly, I would like to ask if there is a test requirement to enroll in the tour guide training courses. As I do not have any previous qualifications in this field, I would like to know if there are any specific requirements for admission.

Secondly, I would appreciate it if you could inform me if SGV Vocational School offers any discounts for students who are financially disadvantaged. This would greatly assist me in planning for the cost of the training.

Lastly, I would like to enquire about the daily wage for the apprenticeships provided by SGV Vocational School. It would be great if you could provide me with more information about this opportunity.

Thank you for considering my request. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Lan

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư này để hỏi về các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch do Trường dạy nghề SGV cung cấp. Tôi rất thích khám phá các nền văn hóa khác nhau và muốn biết thêm về các khóa học.

Trước tiên cho tôi hỏi để được tham gia khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch có phải thi sát hạch không? Vì tôi không có bất kỳ bằng cấp nào trước đây trong lĩnh vực này, tôi muốn biết liệu có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào để được nhập học hay không.

Thứ hai, tôi rất cảm kích nếu bạn có thể thông báo cho tôi biết Trường dạy nghề SGV có giảm giá cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính hay không. Điều này sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc lập kế hoạch chi phí cho khóa đào tạo.

Cuối cùng, tôi muốn hỏi về mức lương hàng ngày cho việc học nghề do Trường dạy nghề SGV cung cấp. Sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin về cơ hội này.

Cảm ơn bạn đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Lan

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and complete the table below with information from the text. Use no more than TWO words or a number in each gap. 2. Work in groups. Discuss the similarities and differences between education after leaving s

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Looking back

  Listen and mark the intonation in these questions, using (rising intonation) or (falling intonation). Then practise saying them in pairs. Complete the text. Use the correct form of the words and phrase in the box. Rewrite these sentences using perfect participle clauses or perfect gerunds.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Project

  Choosing the perfect educational institution Work in groups. Do some research on educational institutions for school-leavers (e.g. colleges, universities, vocational schools) in Viet Nam. Choose one that you think has the best programme for a particular subject, trade, or job, and present your findings to the class.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions. 2. Choose the correct meanings of the underlined words and phrase. 3. Listen to a conversation between Mai and the receptionist at ABC Vocational School. What are they talking about? 4. Listen to the conversation again and complete the notes below. Use no more than TWO words for each gap. 5. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Speaking

  1. Work in pairs. Complete the table below. Use the suggested ideas and / or your own ideas. 2. Complete the conversation with the sentences In the box. Then practise it in pairs. 3. Work in pairs. Talk about the benefits of academic study. Use the ideas in 1, the model in 2, and the tips above to help you. 4. Work in groups. Discuss what kind of students / learners each option will be more suitable for. Give reasons for your decision. Report to the whole class.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close