Tiếng Anh 11 Unit 10 Writing

1. Work in groups. Discuss and decide whether the following ideas are for or against restoring local ecosystems. 2. Write an opinion essay (150-180 words) presenting your point of view on whether we should spend more money on restoring local ecosystems. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

An opinion essay about spending more money on restoring local ecosystems

(Một bài luận ý kiến về việc tiêu tiền cho việc giữ gìn hệ sinh thái địa phương)

1. Work in groups. Discuss and decide whether the following ideas are for or against restoring local ecosystems.

(Làm việc nhóm. Thảo luận và quyết định xem những ý tưởng sau đây ủng hộ hay phản đối việc khôi phục các hệ sinh thái địa phương.)

IDEAS

   For    

Against

1. It is more important to invest in healthcare and education.

 

 

2. Air and water pollution are affecting our health.

 

 

3. There are more serious problems such as unemployment and poverty.

 

 

4. Many plant and animal species are disappearing.

 

 

5. Cutting down forests is causing floods and other natural disasters.

 

 

6. Ecosystems can restore themselves naturally.

 

 

Lời giải chi tiết:

IDEAS

(ý kiến)

For

(Ủng hộ)

Against

(Phản đối)

1. It is more important to invest in healthcare and education.

(Điều quan trọng hơn là đầu tư vào chăm sóc sức khỏe và giáo dục.)

 

2. Air and water pollution are affecting our health.

(Ô nhiễm không khí và nước đang ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.)

 

3. There are more serious problems such as unemployment and poverty.

(Có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn như thất nghiệp và nghèo đói.)

 

4. Many plant and animal species are disappearing.

(Nhiều loài động thực vật đang biến mất.)

 

5. Cutting down forests is causing floods and other natural disasters.

(Chặt phá rừng gây lũ lụt và các thiên tai khác.)

 

6. Ecosystems can restore themselves naturally.

(Hệ sinh thái có thể tự phục hồi một cách tự nhiên.)

 

Bài 2

2. Write an opinion essay (150-180 words) presenting your point of view on whether we should spend more money on restoring local ecosystems. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

(Viết một bài luận (150-180 từ) trình bày quan điểm của bạn về việc liệu chúng ta có nên chi nhiều tiền hơn cho việc khôi phục các hệ sinh thái địa phương hay không. Sử dụng các ý tưởng trong phần 1 và dàn ý với các cách diễn đạt hữu ích bên dưới để giúp bạn.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch dàn ý: 

Mở bài

Ngày nay, nhiều người cho rằng đang tranh luận về....

Theo quan điểm của tôi, đây là/người ta nên...

Thân bài

- Đầu tiên, lý do quan trọng nhất cho việc tại sao chún ta nên/ không nên ... là ...

- Thứ hai, chúng ta nên/không nên ... bởi vì ... (điều nay) gây ra .... Đó là lý do tại sao....

- Cuối cùng, ... điều này dẫn tới/ảnh hưởng tới ....

Kết bài

Tổng kết lại, tôi tin rằng ... điều này là thiết yếu cho ....

Lời giải chi tiết:

Today, many people argue that we should spend more money on restoring local ecosystems. From my point of view, people should prioritize restoring local ecosystems as it is crucial for the survival of our planet.

Firstly, the most important reason why we should restore local ecosystems is that they provide numerous benefits to both humans and animals. Ecosystems provide clean air, water, and food which are necessary for our survival. Without healthy ecosystems, we will face numerous problems such as air and water pollution, food scarcity, and natural disasters.

Secondly, we should invest in restoring local ecosystems because human activities such as deforestation and pollution have caused serious harm to our planet. These activities have led to the loss of biodiversity, soil erosion, and climate change. By restoring local ecosystems, we can help reverse some of these negative effects and preserve our planet for future generations.

Finally, neglecting the restoration of local ecosystems has led to the extinction of many species and the loss of habitats for others. It has also affected the lives and livelihoods of people who depend on natural resources for their survival.

In conclusion, I firmly believe that we should invest more money in restoring local ecosystems. It is essential for the survival of our planet, and it will provide numerous benefits to both humans and animals. By doing so, we can create a sustainable future for ourselves and the generations to come.

Tạm dịch:

Ngày nay, nhiều người tranh luận rằng chúng ta nên chi nhiều tiền hơn cho việc khôi phục các hệ sinh thái địa phương. Theo quan điểm của tôi, mọi người nên ưu tiên khôi phục các hệ sinh thái địa phương vì nó rất quan trọng cho sự tồn tại của hành tinh chúng ta.

Đầu tiên, lý do quan trọng nhất khiến chúng ta nên khôi phục các hệ sinh thái địa phương là chúng mang lại nhiều lợi ích cho cả con người và động vật. Các hệ sinh thái cung cấp không khí sạch, nước và thực phẩm cần thiết cho sự sống còn của chúng ta. Nếu không có hệ sinh thái lành mạnh, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số vấn đề như ô nhiễm không khí và nước, khan hiếm lương thực và thiên tai.

Thứ hai, chúng ta nên đầu tư vào việc khôi phục các hệ sinh thái địa phương vì các hoạt động của con người như phá rừng và ô nhiễm đã gây ra tác hại nghiêm trọng cho hành tinh của chúng ta. Những hoạt động này đã dẫn đến mất đa dạng sinh học, xói mòn đất và biến đổi khí hậu. Bằng cách khôi phục các hệ sinh thái địa phương, chúng ta có thể giúp đảo ngược một số tác động tiêu cực này và bảo tồn hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

Cuối cùng, việc bỏ qua việc phục hồi các hệ sinh thái địa phương đã dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài và mất môi trường sống cho những loài khác. Nó cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế của những người phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên để tồn tại.

Tóm lại, tôi tin chắc rằng chúng ta nên đầu tư nhiều tiền hơn vào việc khôi phục hệ sinh thái địa phương. Nó cần thiết cho sự tồn tại của hành tinh chúng ta và nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả con người và động vật. Bằng cách đó, chúng ta có thể tạo ra một tương lai bền vững cho chính chúng ta và các thế hệ mai sau.

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model In 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and tick (v) the correct project in the table. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Looking back

  Mark the intonation in the question tags. Then listen and check. Practise saying the sentences in pairs. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Find and correct the mistakes in the following sentences.

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Project

  Restore and protect a local ecosystem Work in groups. Make a poster to illustrate an ecosystem in your local area and suggest ideas to restore and/or protect it. Give a group presentation. Use these questions as cues. What does the ecosystem include? What is its current condition? Is it damaged? What can we do to restore and/or protect it?

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Listening

  1. Choose the correct meanings of the word and phrases. 2. Listen to a talk and choose the correct answers A, B, or C. 3. Listen again and decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Speaking

  1. Look at the table below. Which of the following are ways to protect local biodiversity? Tick ✔ the correct boxes. Add two more if you can. 2. Work in pairs. Choose a way to protect local biodiversity from the list in 1, and tell your partner about it. Use the following questions. 3. Work in groups. Your class is on a field trip to a national park. Read the situations below and think of some possible responses. Provide reasons for each answer. 4. Report your answers to the whole class. Vote fo

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close