Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions. 2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about? 3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

ASEAN School Tour Programme

(Chương trình tham quan trường học ASEAN)

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Nhìn lại mục tin tức đầu tiên trong bài đọc ở trang 45. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Would you like to participate in the ASEAN School Tour Programme? Why/Why not?

(Bạn có muốn tham gia chương trình tham quan trường học ASEAN? Tại sao/ Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I would like to participate in the ASEAN School Tour Programme.

Participating in the ASEAN School Tour Programme could be a great opportunity for students to learn about ASEAN and its member countries, as well as to promote cultural exchanges and understanding. It could also be a chance for students to meet and interact with peers from different countries and backgrounds, which could broaden their perspectives and help them develop important interpersonal skills.

On the other hand, some students may not be interested in participating in the programme due to various reasons such as financial constraints, lack of time, or lack of interest in the topic. Additionally, some students may prefer other types of cultural exchange programmes or educational activities that suit their personal interests and learning styles better.

Tạm dịch:

Có, tôi muốn tham gia Chương trình Tham quan Trường học ASEAN.

Tham gia Chương trình Tham quan Trường học ASEAN có thể là một cơ hội tuyệt vời để học sinh tìm hiểu về ASEAN và các quốc gia thành viên, cũng như thúc đẩy giao lưu và hiểu biết văn hóa. Đây cũng có thể là cơ hội để học sinh gặp gỡ và tương tác với các bạn đồng trang lứa đến từ các quốc gia và nền tảng khác nhau, điều này có thể mở rộng quan điểm của các em và giúp các em phát triển các kỹ năng giao tiếp quan trọng.

Mặt khác, một số sinh viên có thể không quan tâm đến việc tham gia chương trình vì nhiều lý do như khó khăn về tài chính, thiếu thời gian hoặc không quan tâm đến chủ đề này. Ngoài ra, một số sinh viên có thể thích các loại chương trình trao đổi văn hóa hoặc hoạt động giáo dục khác phù hợp với sở thích cá nhân và phong cách học tập của họ hơn.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai học sinh. Họ đang nói về vấn đề gì?)


A. Preparing for a cultural exchange event

(Chuẩn bị cho một sự kiện giao lưu văn hóa)

B. Preparing for a school tour in Indonesia

(Chuẩn bị cho chuyến tham quan trường học ở Indonesia)

C. Types of activities for ASEAN students

(Các loại hình hoạt động của sinh viên ASEAN)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Lan: Hi Phong. Did you hear the news? A group of foreign students are coming to visit our school. I wonder if their visit is part of the ASEAN School Tour Programme that our teacher mentioned yesterday.

Phong: Yes, it is. I'm working with other members of the school's Youth Union to prepare a special event to welcome them.

Lan: When are they coming?

Phong: On the 5th of May. They'll spend one day at our school during their five-day tour in Viet Nam. After that, they'll go to Indonesia.

Lan: How many students are there in the group?

Phong: As far as I know, there'll be about thirteen students from Korea and other ASEAN countries. This will definitely be a great opportunity for us to make friends with them, and learn about their culture.

Lan: Exactly. It's also a great way for us to learn more about Korea, and ASEAN members.

Phong: We also plan on having discussions about how young people in the region can help build an ASEAN community.

Lan: I have a suggestion. Why don't you ask all the students from our school to come up with ideas for activities during the group's visit? This way, everyone will be keener to take part in the event.

Phong: Sounds great, Lan. I'll post a call for ideas on our Youth Union webpage. I hope many students will be interested in contributing to the event.

Lan: OK, I'll look out for the post. I already have some ideas for activities.

Tạm dịch:

Lan: Chào Phong. Cậu đã nghe tin gì chưa? Một nhóm sinh viên nước ngoài đang đến thăm trường của chúng ta đấy. Không biết chuyến thăm của họ có phải là một phần của Chương trình Tham quan Trường học ASEAN mà giáo viên của chúng ta đã đề cập ngày hôm qua hay không nhỉ.

Phong: Đúng rồi đó. Tớ đang làm việc với các thành viên khác của Đoàn trường để chuẩn bị một sự kiện đặc biệt để chào đón họ.

Lan: Khi nào họ đến vậy?

Phong: Vào ngày 5 tháng 5. Họ sẽ dành một ngày tại trường của chúng ta trong chuyến du lịch năm ngày của họ tại Việt Nam. Sau đó, họ sẽ đến Indonesia.

Lan: Có bao nhiêu học sinh trong nhóm?

Phong: Theo như tớ biết, sẽ có khoảng 13 sinh viên đến từ Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng mình kết bạn và tìm hiểu về văn hóa của họ.

Lan: Chính xác. Đó cũng là một cách tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu thêm về Hàn Quốc và các thành viên ASEAN.

Phong: Chúng tớ cũng định thảo luận về cách những người trẻ tuổi trong khu vực có thể giúp xây dựng một cộng đồng ASEAN nữa.

Lan: Tớ có ý này. Tại sao cậu không đề nghị tất cả các bạn học sinh trường mình đưa ra ý tưởng cho các hoạt động trong chuyến thăm của nhóm nhỉ? Bằng cách này, mọi người sẽ hào hứng tham gia sự kiện hơn.

Phong: Nghe hay đấy, Lan. Tớ sẽ đăng lời kêu gọi ý kiến trên trang web của Đoàn Thanh niên. Tớ hy vọng là nhiều bạn sẽ quan tâm đóng góp cho sự kiện này.

Lan: OK, tớ sẽ chờ bài đăng. Tớ đã có ý tưởng cho một vài hoạt động rồi.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A. Preparing for a cultural exchange event

(Chuẩn bị cho một sự kiện giao lưu văn hóa)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe đoạn hội thoại một lần nữa và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


1. Phong and other _________ are preparing a welcome event for the foreign students.

(Phong và các _________ khác đang chuẩn bị một sự kiện chào mừng cho các sinh viên nước ngoài.)

A. teachers (giáo viên)          

B. Youth Union members (Đoàn viên thanh niên)            

C. classmates (bạn cùng lớp)

2. The group of Korean and ASEAN students will spend ___________ at their school.

(Nhóm sinh viên Hàn Quốc và ASEAN sẽ dành thời gian ___________ tại trường của họ.)

A. one day (một ngày)           

B. three days (ba ngày)          

C. five days (năm ngày)

3. Phong thinks the event will be an excellent opportunity for students to make friends with young people from _______________.

(Phong nghĩ rằng sự kiện này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên kết bạn với những người trẻ tuổi từ _______________.)

A. Indonesia           

B. ASEAN countries (Các nước ASEAN)           

C. Korea and ASEAN countries (Hàn Quốc và các nước ASEAN)

4. During the visit, students will discuss how they can help ________________.

(Trong chuyến thăm, học sinh sẽ thảo luận về cách họ có thể giúp ________________.)

A. contribute to the event (đóng góp cho sự kiện)          

B. develop their focal communities (phát triển các cộng đồng trọng tâm của họ)

C. build an ASEAN community (xây dựng cộng đồng ASEAN)

5. Lan suggests calling on ______________ to send in ideas for activities.

(Lan gợi ý kêu gọi ______________ gửi ý tưởng cho các hoạt động.)

A. young people in the region (thanh niên trong vùng)

B. all the students from his school (tất cả các sinh viên từ trường của mình)

C. ASEAN students (sinh viên ASEAN)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Lan: Hi Phong. Did you hear the news? A group of foreign students are coming to visit our school. I wonder if their visit is part of the ASEAN School Tour Programme that our teacher mentioned yesterday.

Phong: Yes, it is. I'm working with other members of the school's Youth Union to prepare a special event to welcome them.

Lan: When are they coming?

Phong: On the 5th of May. They'll spend one day at our school during their five-day tour in Viet Nam. After that, they'll go to Indonesia.

Lan: How many students are there in the group?

Phong: As far as I know, there'll be about thirteen students from Korea and other ASEAN countries. This will definitely be a great opportunity for us to make friends with them, and learn about their culture.

Lan: Exactly. It's also a great way for us to learn more about Korea, and ASEAN members.

Phong: We also plan on having discussions about how young people in the region can help build an ASEAN community.

Lan: I have a suggestion. Why don't you ask all the students from our school to come up with ideas for activities during the group's visit? This way, everyone will be keener to take part in the event.

Phong: Sounds great, Lan. I'll post a call for ideas on our Youth Union webpage. I hope many students will be interested in contributing to the event.

Lan: OK, I'll look out for the post. I already have some ideas for activities.

Tạm dịch:

Lan: Chào Phong. Cậu đã nghe tin gì chưa? Một nhóm sinh viên nước ngoài đang đến thăm trường của chúng ta đấy. Không biết chuyến thăm của họ có phải là một phần của Chương trình Tham quan Trường học ASEAN mà giáo viên của chúng ta đã đề cập ngày hôm qua hay không nhỉ.

Phong: Đúng rồi đó. Tớ đang làm việc với các thành viên khác của Đoàn trường để chuẩn bị một sự kiện đặc biệt để chào đón họ.

Lan: Khi nào họ đến vậy?

Phong: Vào ngày 5 tháng 5. Họ sẽ dành một ngày tại trường của chúng ta trong chuyến du lịch năm ngày của họ tại Việt Nam. Sau đó, họ sẽ đến Indonesia.

Lan: Có bao nhiêu học sinh trong nhóm?

Phong: Theo như tớ biết, sẽ có khoảng 13 sinh viên đến từ Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng mình kết bạn và tìm hiểu về văn hóa của họ.

Lan: Chính xác. Đó cũng là một cách tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu thêm về Hàn Quốc và các thành viên ASEAN.

Phong: Chúng tớ cũng định thảo luận về cách những người trẻ tuổi trong khu vực có thể giúp xây dựng một cộng đồng ASEAN nữa.

Lan: Tớ có ý này. Tại sao cậu không đề nghị tất cả các bạn học sinh trường mình đưa ra ý tưởng cho các hoạt động trong chuyến thăm của nhóm nhỉ? Bằng cách này, mọi người sẽ hào hứng tham gia sự kiện hơn.

Phong: Nghe hay đấy, Lan. Tớ sẽ đăng lời kêu gọi ý kiến trên trang web của Đoàn Thanh niên. Tớ hy vọng là nhiều bạn sẽ quan tâm đóng góp cho sự kiện này.

Lan: OK, tớ sẽ chờ bài đăng. Tớ đã có ý tưởng cho một vài hoạt động rồi.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

1. Phong and other _________ are preparing a welcome event for the foreign students.

(Phong và các _________ khác đang chuẩn bị một sự kiện chào mừng cho các sinh viên nước ngoài.)

=> B. Youth Union members 

(Đoàn viên thanh niên)            

Thông tin: 

Phong: Yes, it is. I'm working with other members of the school's Youth Union to prepare a special event to welcome them.

(Đúng rồi đó. Tớ đang làm việc với các thành viên khác của Đoàn trường để chuẩn bị một sự kiện đặc biệt để chào đón họ.)

2. The group of Korean and ASEAN students will spend ___________ at their school.

(Nhóm sinh viên Hàn Quốc và ASEAN sẽ dành thời gian ___________ tại trường của họ.)

=> A. one day (một ngày)           

Thông tin: 

Phong: ...They'll spend one day at our school during their five-day tour in Viet Nam. After that, they'll go to Indonesia.

(...Họ sẽ dành một ngày tại trường của chúng ta trong chuyến du lịch năm ngày của họ tại Việt Nam. Sau đó, họ sẽ đến Indonesia.)

3. Phong thinks the event will be an excellent opportunity for students to make friends with young people from _______________.

(Phong nghĩ rằng sự kiện này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên kết bạn với những người trẻ tuổi từ _______________.)

=> C. Korea and ASEAN countries 

(Hàn Quốc và các nước ASEAN)

Thông tin: 

Phong: As far as I know, there'll be about thirteen students from Korea and other ASEAN countries. This will definitely be a great opportunity for us to make friends with them, and learn about their culture.

(Theo như tớ biết, sẽ có khoảng 13 sinh viên đến từ Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng mình kết bạn và tìm hiểu về văn hóa của họ.)

4. During the visit, students will discuss how they can help ________________.

(Trong chuyến thăm, học sinh sẽ thảo luận về cách họ có thể giúp ________________.)

=> C. build an ASEAN community 

(xây dựng cộng đồng ASEAN)

Thông tin: 

Phong: We also plan on having discussions about how young people in the region can help build an ASEAN community.

(Chúng tớ cũng định thảo luận về cách những người trẻ tuổi trong khu vực có thể giúp xây dựng một cộng đồng ASEAN nữa.)

5. Lan suggests calling on ______________ to send in ideas for activities.

(Lan gợi ý kêu gọi ______________ gửi ý tưởng cho các hoạt động.)

=> B. all the students from her school 

(tất cả các sinh viên từ trường của cô ấy)

Thông tin: 

Lan: I have a suggestion. Why don't you ask all the students from our school to come up with ideas for activities during the group's visit?

(Tớ có ý này. Tại sao cậu không đề nghị tất cả các bạn học sinh trường mình đưa ra ý tưởng cho các hoạt động trong chuyến thăm của nhóm nhỉ?)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Can you think of any suitable activities for the event at Lan and Phong’s school? How will they benefit the participants?

(Bạn có thể nghĩ ra hoạt động nào phù hợp cho sự kiện ở trường của Lan và Phong không? Họ sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho những người tham gia?)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing

  1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D). 2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes. 3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and complete the table below. 2. Work in pairs. Discuss the similarities and differences between the New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking back

  Pronunciation: Listen and underline words with elision. Then practise saying the sentences in pairs. Vocabulary: Choose the correct words to complete the sentences. Grammar: Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project

  THE COLOURS OF ASEAN Work in groups. Find information about a member country of ASEAN. Present your research to the class. You can make a poster, a video, or presentation slides. Think about the following points: Ceneral information (name, capital, currency, national flag, national animal/flower)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking

  1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons. 2. Use the sentences in the box to complete the conversation. Then practise it in pairs. 3. Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to help you. 4. Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most importa

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close