Tiếng Anh 11 Unit 8 Speaking

1. Work in pairs. Discuss these questions. 2. Read the following instructions on how to do laundry. Circle the correct answers. 3. Work in pairs. Read the steps in cooking rice in a rice cooker. Use the model in 2 and the tips above to give instructions. 4. Work in groups. Add more steps or tips, and report to the whole class. Vote for the best recipe for cooking rice in a rice cooker.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Learning basic life skills 

(Học các kĩ năng sống cơ bản)

1. Work in pairs. Discuss these questions. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

a. Have you ever done your laundry? If yes, how did you do it? 

(Bạn đã bao giờ giặt đồ chưa? Nếu có, bạn đã làm việc đó như thế nào?)

b. Below are some steps to do laundry. Put them in the correct order.

(Dưới đây là một số bước giặt đồ. Hãy sắp xếp chúng theo đúng thứ tự.)

1. 

2. D

3. 

4. 

5.

A. Hang or fold, and store your own clothes

B. Sort the clothes by colour

C. Remove the wet clothes from the washing machine and dry them

D. Add the washing powder or liquid

E. Load the washing machine and turn it on

Lời giải chi tiết:

a) Yes, I have. I always wash my clothes by hands following these steps: put the clothes into the mixture of washing liquid and water and clean the dirty pieces, then remove the washing bubble with water, finally dry the clothes in a sunny place.

(Vâng tôi có. Tôi luôn giặt quần áo bằng tay theo các bước sau: cho quần áo vào hỗn hợp nước giặt và nước giặt sạch những chỗ bẩn, sau đó loại bỏ bọt giặt bằng nước, cuối cùng phơi quần áo ở nơi có nắng.)

b)

1 - B. Sort the clothes by colour

(Sắp xếp quần áo theo màu sắc)

2 - D. Add the washing powder or liquid

(Thêm bột giặt hoặc nước giặt)

3 - E. Load the washing machine and turn it on

(Cho máy giặt vào và bật)

4 - C. Remove the wet clothes from the washing machine and dry them

(Lấy quần áo ướt ra khỏi máy giặt và phơi khô)

5 - A. Hang or fold, and store your own clothes

(Treo hoặc gấp và cất quần áo của riêng bạn)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the following instructions on how to do laundry. Circle the correct answers.

(Đọc các hướng dẫn sau đây về cách giặt đồ. Khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

There are several simple steps in doing laundry. First of all, (1) sort / don’t sort your clothes by colour. You should separate them into whites and colours and wash them separately. (2) Secondly / Finally, add the washing powder or liquid. Read the instructions on the packet to make sure you use the right amount. Then, (3) load / you load the washing machine and turn it on. Make sure you place the items one at atime. Don’t put too many items as they need room to move about in the water. When the washing machine stops, (4) remove / you will remove the wet clothes. You can hang the items to dry, or put them in the dryer. Remember that air-drying clothes saves energy and money. (5) Finally / Afterwards, don’t forget to hang or fold each item. You could also iron your clothes before storing them in the wardrobe or drawer.

Lời giải chi tiết:

1 - sort

2 - secondly

3 - load

4 - remove

5 - finally

 

There are several simple steps in doing laundry. First of all, (1) sort your clothes by colour. You should separate them into whites and colours, and wash them separately. (2) Secondly, add the washing powder or liquid. Read the instructions on the packet to make sure you use the right amount. Then, (3) load the washing machine and turn it on. Make sure you place the items one at a time. Don’t put too many items as they need room to move about in the water. When the washing machine stops, (4) remove the wet clothes. You can hang the items to dry, or put them in the dryer. Remember that air-drying clothes saves energy and money. (5) Finally, don’t forget to hang or fold each item. You could also iron your clothes before storing them in the wardrobe or drawer.

Tạm dịch:

Có một số bước đơn giản trong việc giặt giũ. Trước hết, phân loại quần áo của bạn theo màu sắc. Bạn nên tách chúng thành đồ trắng và đồ màu rồi giặt riêng. Thứ hai, thêm bột giặt hoặc chất lỏng. Đọc hướng dẫn trên gói để đảm bảo bạn sử dụng đúng số lượng. Sau đó, cho máy giặt vào và bật. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt từng mục một. Đừng đặt quá nhiều vật dụng vì chúng cần có chỗ để di chuyển trong nước. Khi máy giặt dừng, lấy quần áo ướt ra. Bạn có thể treo đồ lên cho khô hoặc cho vào máy sấy. Hãy nhớ rằng làm khô quần áo bằng không khí giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Cuối cùng, đừng quên treo hoặc gấp từng món đồ. Bạn cũng có thể ủi quần áo trước khi cất vào tủ quần áo hoặc ngăn kéo.

Bài 3

3. Work in pairs. Read the steps in cooking rice in a rice cooker. Use the model in 2 and the tips above to give instructions.

(Làm việc theo cặp. Đọc các bước nấu cơm trong nồi cơm điện. Sử dụng mô hình trong phần 2 và các mẹo ở trên để đưa ra hướng dẫn.) 

Lời giải chi tiết:

Cooking rice in a rice cooker is a simple process that can be broken down into four easy steps. First, rinse the rice to remove any dirt or impurities. Next, measure the rice and water according to the ratio of 2 cups of water per cup of white rice. Combine the rice and water in the rice cooker bowl. Then, turn the rice cooker on and wait until the rice is cooked. Once the rice is cooked, it can be enjoyed on its own or as a side dish with other meals. With these steps, anyone can quickly and easily prepare delicious rice using a rice cooker.

Tạm dịch:

Nấu cơm trong nồi cơm điện là một quá trình đơn giản có thể được chia thành bốn bước dễ dàng. Đầu tiên, vo gạo để loại bỏ bụi bẩn hoặc tạp chất. Tiếp theo, đong gạo và nước theo tỷ lệ 2 chén nước cho 1 chén gạo trắng. Kết hợp gạo và nước trong bát nồi cơm điện. Sau đó, bật nồi cơm điện và chờ cơm chín. Sau khi cơm chín, có thể ăn riêng hoặc dùng làm món ăn kèm với các bữa ăn khác. Với các bước này, ai cũng có thể nấu cơm ngon bằng nồi cơm điện một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bài 4

4. Work in groups. Add more steps or tips, and report to the whole class. Vote for the best recipe for cooking rice in a rice cooker.

(Làm việc nhóm. Thêm các bước hoặc mẹo khác và báo cáo cho cả lớp. Bình chọn công thức nấu cơm bằng nồi cơm điện ngon nhất.)

Lời giải chi tiết:

Some additional tips for cooking rice in a rice cooker that can be discussed in your group:

1. Use a rice washing bowl to rinse the rice thoroughly before cooking. This will remove excess starch and impurities from the rice.

2. Soak the rice in water for at least 30 minutes before cooking. This will help the rice to cook evenly and absorb moisture better.

3. For brown rice, use 2 1/2 cups of water per cup of rice, and cook for a longer time than white rice.

4. Once the rice is cooked, let it sit in the rice cooker for 10-15 minutes before serving. This will allow the rice to absorb any remaining moisture and become fluffier.

5. Use a non-stick rice cooker bowl or add a tablespoon of oil to prevent the rice from sticking to the bottom of the bowl.

Tạm dịch:

Một số mẹo bổ sung để nấu cơm trong nồi cơm điện có thể được thảo luận trong nhóm của bạn:

1. Dùng vo gạo để vo gạo thật sạch trước khi nấu. Điều này sẽ loại bỏ tinh bột dư thừa và tạp chất từ gạo.

2. Ngâm gạo trong nước ít nhất 30 phút trước khi nấu. Điều này sẽ giúp cơm chín đều và hút ẩm tốt hơn.

3. Đối với gạo lứt, dùng 2 1/2 cốc nước cho mỗi cốc gạo và nấu lâu hơn gạo trắng.

4. Sau khi cơm chín, để trong nồi cơm điện khoảng 10-15 phút trước khi ăn. Điều này sẽ cho phép gạo hấp thụ hết độ ẩm còn lại và trở nên mềm hơn.

5. Sử dụng một bát chống dính nồi cơm điện hoặc thêm một muỗng canh dầu để gạo không dính vào đáy bát.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Listening

  1. Tick ✓ the columns to complete the following table about you. Compare your answer in pairs. 2. Listen to a conversation between Mai and Mike, and choose the correct answers A, B, or C. 3. Listen to the conversation again and answer each of the following questions using no more than THREE words or a number. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Writing

  1. Work in pairs. Read the following ideas and decide if they are pros or cons of self-study. Think of other pros and cons to add. 2. Write an article (150-180 words) about the pros and cons of self-study. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram. Use no more than THREE words for each gap. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Looking back

  Read the sentences using fall-rise intonation. Then listen and compare. Practise saying them in pairs. Choose the correct answers A, B, or C to complete the sentences. Complete the answers to these questions using cleft sentences focusing on the words or phrases in brackets.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Project

  Work in groups. Choose a life skill teenagers need to develop in order to become independent. Discuss what they need to do and make a list of all the steps and activities.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close