Tiếng Anh 11 Unit 8 Project

Work in groups. Choose a life skill teenagers need to develop in order to become independent. Discuss what they need to do and make a list of all the steps and activities.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

A life skills workshop (Hội thảo kỹ năng sống)

Work in groups. Choose a life skill teenagers need to develop in order to become independent. Discuss what they need to do and make a list of all the steps and activities.

(Làm việc theo nhóm. Chọn một kỹ năng sống mà thanh thiếu niên cần phát triển để trở nên độc lập. Thảo luận về những gì họ cần làm và lập danh sách tất cả các bước và hoạt động.)

Present your group's plan to the whole class. Use these questions as cues for your presentation. 

(Trình bày kế hoạch của nhóm bạn cho cả lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho phần trình bày của bạn.)

1. What is the life skill? 

(Kỹ năng sống là gì?)

2. How important is it for teens to become independent? 

(Việc trở nên tự lập quan trọng như thế nào đối với thanh thiếu niên?)

3. What are the main steps of the skill development? 

(Các bước chính của quá trình phát triển kỹ năng là gì?)

4. What other activities will be helpful for its development?

(Những hoạt động nào khác sẽ hữu ích cho sự phát triển của nó?)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

There are some needed virtues that should be gained to be an independent person. Firstly, it is finding information skill that helps you think independently and make your own decisions wisely. It promotes problem solving approaches and make you become a self-reliant person. Coping with loneliness is the second important virtue. Lacking this skill may make you feel depressed, and you are likely to make wrong decisions about your life. Last but not least, teens should learn how to set a goal and persistently pursue it. A teen who knows how to track his progress is possible to stay motivated. In short, equipping with above skills is a big step in preparing girls or boys for independence and leading a successful life in the future.

Tạm dịch:

Có một số đức tính cần thiết cần đạt được để trở thành một người độc lập. Thứ nhất, chính là kỹ năng tìm kiếm thông tin giúp bạn suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định sáng suốt. Nó mở rộng cách tiếp cận giải quyết vấn đề và khiến bạn trở thành một người tự chủ. Đương đầu với cô đơn là đức tính quan trọng thứ hai. Thiếu kỹ năng này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, và bạn rất có khả năng đưa ra quyết định sai lầm về cuộc sống của bạn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thanh thiếu niên nên học cách đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi nó. Một người biết cách theo dõi sự tiến bộ của mình sẽ có thể duy trì động lực. Tóm lại, việc trang bị những kỹ năng trên là một bước tiến lớn trong việc chuẩn bị cho các bạn nam/ nữ sự tự lập và có một cuộc sống thành công trong tương lai.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Looking back

  Read the sentences using fall-rise intonation. Then listen and compare. Practise saying them in pairs. Choose the correct answers A, B, or C to complete the sentences. Complete the answers to these questions using cleft sentences focusing on the words or phrases in brackets.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. Work in pairs. Use the models in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram. Use no more than THREE words for each gap. 2. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Writing

  1. Work in pairs. Read the following ideas and decide if they are pros or cons of self-study. Think of other pros and cons to add. 2. Write an article (150-180 words) about the pros and cons of self-study. Use the ideas in 1 and the outline with useful expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Listening

  1. Tick ✓ the columns to complete the following table about you. Compare your answer in pairs. 2. Listen to a conversation between Mai and Mike, and choose the correct answers A, B, or C. 3. Listen to the conversation again and answer each of the following questions using no more than THREE words or a number. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 8 Speaking

  1. Work in pairs. Discuss these questions. 2. Read the following instructions on how to do laundry. Circle the correct answers. 3. Work in pairs. Read the steps in cooking rice in a rice cooker. Use the model in 2 and the tips above to give instructions. 4. Work in groups. Add more steps or tips, and report to the whole class. Vote for the best recipe for cooking rice in a rice cooker.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close