Giải câu 2 trang 66 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng thủy sản khai thác

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 27:

Bảng 27. SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ, NĂM 2010 (Đơn vị: nghìn tấn)

a)Vẽ biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và sản lượng thuỷ sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010.

b) Em hãy nêu nhận xét theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

- Về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp..................lần Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng.................% Duyên hải Nam Trung Bộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ biểu diễn sản lượng thủy sản nuôi trồng và sản lượng khai thác của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2010

b)

- Về sản lượng thủy sản nuôi trồng: Bắc Trung Bộ lớn gấp 1,2 lần Dyên hải Nam Trung Bộ.

- Về sản lượng thủy sản khai thác: Bắc Trung Bộ chỉ bằng 36,8 % Dyên hải Nam Trung Bộ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài