Bài 5.7 trang 8 SBT hóa học 11

Giải bài 5.7 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau : 1. Pb(N03)2 + ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau :

1. Pb(NO3)2 + ? → PbCl2↓+ ?

2. Sn(OH)2 + ? → Na2SnO2↓+ ?

3. MgCO3 + ? → MgCl2 + ?

4. HPO42- + ? → H3PO4 + ?

5. FeS + ? → FeCl2 + ?

6. Fe2(SO4)3 + ? → K2SO4 + ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng tính chất hóa học của các chất, hợp chất để tìm chất phù hợp điền vào dấu ?

+) Xem lại lí thuyết về cách viết phương trình ion rút gọn Tại đây

Lời giải chi tiết

Phương trình phân tử:

1. \(Pb{(N{O_3})_2} + 2KCl \to PbC{l_2} + 2KN{O_3}\)

2. \(Sn{(OH)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Sn{O_2} + 2{H_2}O\)

3. \(MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

4. \(CaHP{O_4} + 2HN{O_3} \to {H_3}P{O_4} + Ca{(N{O_3})_2}\)

5. \(F{\rm{e}}S + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\)

6. \(F{e_2}{(S{O_4})_3} + 2KI \to {K_2}S{O_4} + 2F{e}{S{O_4}} + {I_2}\)

Phương trình ion rút gọn:

\(\begin{array}{l}1.\,P{b^{2 + }} + 2C{l^ - } \to Pb{Cl_2} \downarrow \\2.\,Sn{(OH)_2} + 2O{H^ - } \to SnO_2^{2 - } + 2{H_2}O\\3.\,MgC{O_3} + 2{H^ + } \to M{g^{2 + }} + C{O_2} + {H_2}O\\4.\,HPO_4^{2 - } + 2{H^ + } \to {H_3}P{O_4}\\5.\,FeS + 2{H^ + } \to F{e^{2 + }} + {H_2}S\\6.\,2F{e^{3 + }} + 2{I^ - } \to 2F{e^{2 + }} + {I_2}\end{array}\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 5.8 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.8 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Hoà tan hoàn toàn 0,12 g Mg trong 100 ml dung dịch HCl 0,2M...

 • Bài 5.9 trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.9 trang 9 sách bài tập hóa học 11. Trong nước biển, magie là kim loại có hàm lượng lớn thứ hai sau natri. Mỗi kilogam ...

 • Bài 5.10* trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.10* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa...

 • Bài 5.11* trang 9 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.11* trang 9 sách bài tập hóa học 11. Có 6 dung dịch đựng trong 6 lọ mất nhãn : Mg(N03)2, Zn(N03)2, Pb(N03)2, AlCl3, KOH và NaCl....

 • Bài 5.6 trang 8 SBT hóa học 11

  Giải bài 5.6 trang 8 sách bài tập hóa học 11. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau : 1. Ba2+ + ...

Quảng cáo
close