Bài 3.9 trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.9 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Quảng cáo

Đề bài

Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính [H+] => [OH-]=1.10-14/ [H+]

+) Tính nOH- => nNaOH => mNaOH

Lời giải chi tiết

Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10M và \({\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}} = \dfrac{{{{1.10}^{ - 14}}}}{{{{1.10}^{ - 10}}}}\) = 1.10-4M, nghĩa là cần có 1.10-4 mol NaOH trong 1 lít dung dịch. Vậy, trong 250 ml (\(\dfrac{1}{4}\)lít) dung dịch cần có \(\dfrac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\)mol NaOH hoà tan, nghĩa là cần có : \(\dfrac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\). 40 = 1,0.10-3 (g) NaOH

Loigiaihay.com

 • Bài 3.10 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.10 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau...

 • Bài 3.8 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.8 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu...

 • Bài 3.7* trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.7* trang 6 sách bài tập hóa học 11. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu...

 • Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

 • Bài 3.5 trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.5 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :...

Quảng cáo
close