Bài 3.7* trang 6 SBT hóa học 11

Giải bài 3.7* trang 6 sách bài tập hóa học 11. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu...

Quảng cáo

Đề bài

Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1,0.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử H2O phân li ra ion ở nhiệt độ này, biết rằng \({D_{{H_2}O}}\) = 1 g/ml ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol nước trong 1000 g

+) Cứ có 55,5 mol nước ở 25°C thì có 1,0.10-7mol phân li ra ion => tính được phần trăm mol nước phân li ra ion => phần trăm phân tử H2O phân li ra ion.

Lời giải chi tiết

1 lít nước nặng 1000 g, nên số mol nước trong 1000 g là \(\dfrac{{1000}}{{18}} = 55,5(mol).\)

Cứ có 55,5 mol nước ở 25°C thì có 1,0.10-7mol phân li ra ion. Phần trăm mol nước phân li ra ion : \(\dfrac{{{{1,0.10}^{ - 7}}.100\% }}{{55,5}} = {1,8.10^{ - 7}}\% \)

1,8.10-7% mol H2O phân li ra ion cũng là phần trăm số phân tử H2O phân li ra ion.

Loigiaihay.com

 • Bài 3.8 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.8 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu...

 • Bài 3.9 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.9 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

 • Bài 3.10 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.10 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau...

 • Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

 • Bài 3.5 trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.5 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :...

Quảng cáo
close