Bài 3.5 trang 5 SBT hóa học 11

Giải bài 3.5 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau :

Ở 20°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 7,00.10-15.

Ở 25°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1,00. 10-14.

Ở 30°C : \({K_{{H_2}O}}\)= 1,50. 10-14.

Hỏi sự điện li của nước là thu nhiệt hay toả nhiệt ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê: ''Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch câng bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó''.

Lời giải chi tiết

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện li của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Loigiaihay.com

 • Bài 3.6 trang 5 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.6 trang 5 sách bài tập hóa học 11. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

 • Bài 3.7* trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.7* trang 6 sách bài tập hóa học 11. Nước nguyên chất ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1.10-7 mol/l. Hỏi có bao nhiêu...

 • Bài 3.8 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.8 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu...

 • Bài 3.9 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.9 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

 • Bài 3.10 trang 6 SBT hóa học 11

  Giải bài 3.10 trang 6 sách bài tập hóa học 11. Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau...

Quảng cáo
close