Bài 27.5 trang 42 SBT hóa học 11

Giải bài 27.5 trang 42 sách bài tập hóa học 11. Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo...

Quảng cáo

Đề bài

Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo \({C_4}{H_9}Cl\).

1. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học, ghi tên các sản phẩm.

2. Tính phần trăm của mỗi sản phẩm đó, biết rằng nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Do butan có cấu trúc đối xứng nên sẽ có 2 vị trí thế của clo.

2. Dựa vào dữ kiện "nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một" tính % mỗi sản phẩm.

Lời giải chi tiết

1. 

2.Ở butan có 6 nguyên tử H liên kết với C bậc một và 4 nguyên tử H liên kết với C bậc hai. Nếu khả năng thế của C bậc một là 1 thì của C bậc hai là 3, vì thế :

1-clobutan chiếm: \(\dfrac{{6.1}}{{6.1 + 4.3}}\). 100% = 33,33%

2-clobutan chiếm: 100% - 33,33% = 66,67%

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài