Bài 27.3, 27.4 trang 42 SBT hóa học 11

Giải bài 27.3, 27.4 trang 42 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây sai? A. Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 27.3.

Tên gọi phù hợp với hợp chất  là:

A. Pentan               B. 3-metylbutan  

C. 2-metylpentan   D. 2-metylbutan

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Mạch cacbon được đánh số như sau:

 

=> Chọn D.

Câu 27.4.

Nhận xét nào sau đây sai?

A. Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan trong oxi, số mol H2O tạo ra lớn hơn số mol CO2.

B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong oxi, nếu số mol H2O tạo thành lớn hơn số mol CO2 thì hiđrocacbon đó là ankan.

C. Các ankan có thể tham gia phản ứng thế.

D. Nếu một hiđrocacbon có thể tham gia phản ứng thế thì hiđrocacbon là ankan.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Trong phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn, do đó ankan có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế.

=> Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài