Bài 26.7 trang 41 SBT hóa học 11

Giải bài 26.7 trang 41 sách bài tập hóa học 11. Chất khí A là một xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A (đktc),...

Quảng cáo

Đề bài

Chất khí A là một xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A (đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

3. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

+) Dựa vào PTHH => n => CTPT A

2. Xem lại lí thuyết về Xicloankan Tại đây để viết CTCT của A.

3. Chất A làm mất màu nước brom, vậy A phải có vòng ba cạnh.

Lời giải chi tiết

1. \({C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Khi đốt 1 mol CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 26n gam.

Khi đốt 0,03 mol CnH2n, khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước 3,12 g.

\(\dfrac{1}{{0,03}} = \dfrac{{26n}}{{3,12}} \Rightarrow n = 4\)

CTPT của khí A là \({C_4}{H_8}\)

2. Các CTCT

        

xiclobutan       metylxiclopropan

3. Chất A làm mất màu nước brom, vậy A phải có vòng ba cạnh, chất A là metylxiclopropan.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close