Trắc nghiệm Tác giả Vũ Bằng Văn 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

 • A
  1913 - 1985
 • B
  1912 - 1984
 • C
  1913 - 1984
 • D
  1912 - 1985
Câu 2 :

Vũ Bằng tên đầy đủ là gì?

 • A
  Trần Hữu Tri
 • B
  Nguyễn Sen
 • C
  Nguyễn Đình Lễ
 • D
  Vũ Đăng Bằng
Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hải Dương
 • C
  Vĩnh Phúc
 • D
  Hà Nam
Câu 4 :

Vũ Bằng sinh ra tại đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Vĩnh Phúc
 • C
  Hà Nam
 • D
  Nam Định
Câu 5 :

Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  15 tuổi
 • B
  16 tuổi
 • C
  17 tuổi
 • D
  18 tuổi
Câu 6 :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng là?

 • A
  Miếng ngon Hà Nội
 • B
  Miếng lạ miền Nam
 • C
  Lọ Văn
 • D
  Thương nhớ mười hai
Câu 7 :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trường về thể loại gì?

 • A
  Truyện ngắn
 • B
  Tùy bút
 • C
  Bút kí
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 8 :

Văn phong của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Tràn đầy cảm xúc
 • B
  Biểu thị những cảm giác tinh tế
 • C
  Giọng văn dồn dập, phức tạp
 • D
  A và B
Câu 9 :

Tác phẩm tùy bút của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Giàu chất trữ tình
 • B
  Giàu chất thơ
 • C
  Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 10 :

Đâu KHÔNG PHẢI sáng tác của Vũ Bằng?

 • A
  Miếng ngon Hà Nội
 • B
  Một mình trong đêm tối
 • C
  Hoa dọc chiến hào
 • D
  Thương nhớ mười hai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

 • A
  1913 - 1985
 • B
  1912 - 1984
 • C
  1913 - 1984
 • D
  1912 - 1985

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại năm sinh, năm mất của tác giả

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh ngày 3/6/1913, mất ngày 7/4/1984

Câu 2 :

Vũ Bằng tên đầy đủ là gì?

 • A
  Trần Hữu Tri
 • B
  Nguyễn Sen
 • C
  Nguyễn Đình Lễ
 • D
  Vũ Đăng Bằng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại thông tin tên đầy đủ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng

Câu 3 :

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Hải Dương
 • C
  Vĩnh Phúc
 • D
  Hà Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại thông tin quê gốc của tác giả

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng quê gốc tại làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Câu 4 :

Vũ Bằng sinh ra tại đâu?

 • A
  Hà Nội
 • B
  Vĩnh Phúc
 • C
  Hà Nam
 • D
  Nam Định

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại thông tin về tác giả

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh ra tại Hà Nội

Câu 5 :

Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

 • A
  15 tuổi
 • B
  16 tuổi
 • C
  17 tuổi
 • D
  18 tuổi

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm 16 tuổi

Câu 6 :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng là?

 • A
  Miếng ngon Hà Nội
 • B
  Miếng lạ miền Nam
 • C
  Lọ Văn
 • D
  Thương nhớ mười hai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là Lọ Văn

Câu 7 :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trường về thể loại gì?

 • A
  Truyện ngắn
 • B
  Tùy bút
 • C
  Bút kí
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trường về truyện ngắn, tùy bút, bút kí

Câu 8 :

Văn phong của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Tràn đầy cảm xúc
 • B
  Biểu thị những cảm giác tinh tế
 • C
  Giọng văn dồn dập, phức tạp
 • D
  A và B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Lời giải chi tiết :

Văn của Vũ Bằng tràn đầy cảm xúc, biểu thị những cảm giác tinh tế

Câu 9 :

Tác phẩm tùy bút của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A
  Giàu chất trữ tình
 • B
  Giàu chất thơ
 • C
  Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại đặc điểm tùy bút của Vũ Bằng

Lời giải chi tiết :

Tùy bút Vũ Bằng giàu chất trữ tình và chất thơ, hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Câu 10 :

Đâu KHÔNG PHẢI sáng tác của Vũ Bằng?

 • A
  Miếng ngon Hà Nội
 • B
  Một mình trong đêm tối
 • C
  Hoa dọc chiến hào
 • D
  Thương nhớ mười hai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet,…

Nhớ lại các sáng tác của Vũ Bằng

Phương pháp loại trừ

Lời giải chi tiết :

Hoa dọc chiến hào là sáng tác của tác giả Xuân Quỳnh

close