Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Câu 3 :

Choose the best answer.

Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ______ almost every year and has grown in size.

 • A

  part

 • B

  place

 • C

  note

 • D

  notice

Câu 4 :

Choose the best answer.

There is a new ______ of hand made flowers at this city gallery.

 • A

  party

 • B

  exhibition

 • C

  show

 • D

  tour

Câu 5 :

Choose the best answer.

The Brit School is the most famous ____ arts school in Britain.

 • A

  performing

 • B

  performance

 • C

  perform

 • D

  performed

Câu 6 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Câu 7 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Câu 8 :

Choose the best answer.

There is an exhibition of Dong Ho paintings at Country ____.

 • A

  gallery

 • B

  markets

 • C

  schools

 • D

  cinema

Câu 9 :

Choose the best answer.

Will you go to _____ with me tonight? A new film is shown at 8 p.m.

 • A

  hospital

 • B

  theatre

 • C

  church

 • D

  cinema

Câu 10 :

Choose the best answer.

Dong Ho painting is made on _____ paper with beautiful ____ colors.

 • A

  traditional/nature

 • B

  tradition/natural

 • C

  tradition/nature

 • D

  traditional/natural

Câu 11 :

Choose the best answer.

Water puppetry _____ in the 11th century in the villages of the Red River Delta of North Vietnam.

 • A

  orginated

 • B

  formed

 • C

  started

 • D

  began

Câu 12 :

Choose the best answer.

The performances of puppetry show everyday life in the countryside and _____.

 • A

  folk rock

 • B

  folk people

 • C

  folk tales

 • D

  folk stories

Câu 13 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Câu 14 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Câu 15 :

Choose the best answer.

A ______ is the person who is so funny and makes people laugh happily.

 • A

  writer

 • B

  singer

 • C

  comedian

 • D

  artist

Câu 16 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Câu 17 :

Choose the best answer.

 _____ is the art of taking and processing photographs.

 • A

  Photograph

 • B

  Photography

 • C

  Photographer

 • D

  Photographic

Câu 18 :

Choose the best answer.

Peter has received a letter of _____ to see a water puppet show this Sunday.

 • A

  inviting

 • B

  invites

 • C

  invitation

 • D

  invitations

Câu 19 :

Choose the best answer.

The film contains explicit _____ of violence.

 • A

  scenes

 • B

  scents

 • C

  scenery

 • D

  screen

Câu 20 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Câu 21 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Câu 22 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

My brother works as an

. (ACT)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

guitar

violin

puppet

drum

Đáp án

puppet

guitar

violin

drum

Lời giải chi tiết :

guitar: đàn ghi-ta

violin: đàn vi-ô-lông

puppet: con rối

drum: cái trống

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the phrase with a suitable picture.

song writing

painting

sculpture

concert

Đáp án

song writing

concert

painting

sculpture

Lời giải chi tiết :

song writing: viết nhạc

painting: bức tranh

sculpture: tượng điêu khắc

concert: buổi hòa nhạc

Câu 3 :

Choose the best answer.

Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken ______ almost every year and has grown in size.

 • A

  part

 • B

  place

 • C

  note

 • D

  notice

Đáp án : B

Phương pháp giải :

take place: xảy ra, diễn ra

Lời giải chi tiết :

take place: xảy ra, diễn ra

=> Since the 1970s, the festival in Glastonbury has taken place almost every year and has grown in size.

Tạm dịch: Kể từ những năm 1970, lễ hội ở Glastonbury đã diễn ra gần như hàng năm và đã tăng quy mô.Câu 4 :

Choose the best answer.

There is a new ______ of hand made flowers at this city gallery.

 • A

  party

 • B

  exhibition

 • C

  show

 • D

  tour

Đáp án : B

Phương pháp giải :

party (n): bữa tiệc

exhibition (n): cuộc triển lãm, sự trưng bày

show (n): buổi biểu diễn

tour (n): chuyến đi du lịch

Lời giải chi tiết :

party (n): bữa tiệc

exhibition (n): cuộc triển lãm, sự trưng bày

show (n): buổi biểu diễn

tour (n): chuyến đi du lịch

=> There is a new exhibition of hand made flowers at this city gallery.

Tạm dịch: Có một triển lãm mới về hoa làm bằng tay tại phòng trưng bày thành phố này.

Câu 5 :

Choose the best answer.

The Brit School is the most famous ____ arts school in Britain.

 • A

  performing

 • B

  performance

 • C

  perform

 • D

  performed

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cần điền 1 tính từ để cụm từ “..... arts school” có nghĩa là: trường nghệ thuật biểu diễn

Lời giải chi tiết :

performing (adj): biểu diễn

performance (n): sự biểu diễn, cuộc biểu diễn

perform (v): biểu diễn

performed (adj): được biểu diễn

=> The Brit School is the most famous performing arts school in Britain.

Tạm dịch: Trường Brit là trường nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng nhất ở Anh.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Trinh Cong Son is one of the most famous ____ in Vietnam.

 • A

  actors

 • B

  singers

 • C

  writers

 • D

  musicians

Đáp án : D

Phương pháp giải :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

Lời giải chi tiết :

actor (n): diễn viên

singer (n): ca sĩ

writer (n): nhà văn

musician (n): nhạc sỹ

=> Trinh Cong Son is one of the most famous musicians in Vietnam.

Tạm dịch: Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Câu 7 :

Choose the best answer.

Trumpet and trombone are brass _____.

 • A

  furniture

 • B

  paintings

 • C

  instruments

 • D

  machine

Đáp án : C

Phương pháp giải :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

 

Lời giải chi tiết :

furniture (n): đồ gia dụng

painting (n): tranh

instrument (n): nhạc cụ

machine (n): máy móc

=> Trumpet and trombone are brass instruments.

Tạm dịch: Trumpet và trombone là những nhạc cụ bằng đồng.

Câu 8 :

Choose the best answer.

There is an exhibition of Dong Ho paintings at Country ____.

 • A

  gallery

 • B

  markets

 • C

  schools

 • D

  cinema

Đáp án : A

Phương pháp giải :

gallery (n): phòng trưng bày

market (n): chợ

school (n): trường học

cinema (n): rạp chiếu phim

Lời giải chi tiết :

gallery (n): phòng trưng bày

market (n): chợ

school (n): trường học

cinema (n): rạp chiếu phim

=> There is an exhibition of Dong Ho paintings at Country gallery.

Tạm dịch: Có một triển lãm tranh Đông Hồ tại phòng trưng bày Quốc gia.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Will you go to _____ with me tonight? A new film is shown at 8 p.m.

 • A

  hospital

 • B

  theatre

 • C

  church

 • D

  cinema

Đáp án : D

Phương pháp giải :

hospital (n): bệnh viện

theatre (n): nhà hát

church (n): nhà thờ

cinema (n): rạp chiếu phim

 

Lời giải chi tiết :

hospital (n): bệnh viện

theatre (n): nhà hát

church (n): nhà thờ

cinema (n): rạp chiếu phim

=> Will you go to cinema with me tonight? A new film is shown at 8 p.m.

Tạm dịch: Bạn sẽ đi xem phim với tôi tối nay chứ? Một bộ phim mới sẽ được chiếu lúc 8 giờ tối.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Dong Ho painting is made on _____ paper with beautiful ____ colors.

 • A

  traditional/nature

 • B

  tradition/natural

 • C

  tradition/nature

 • D

  traditional/natural

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Các từ cần điền đứng trước các danh từ nên phải là các tính từ

Lời giải chi tiết :

traditional (adj): (thuộc) truyền thống

natural (adj): (thuộc) tự nhiên

tradition (n): truyền thống

nature (n): tự nhiên

Các từ cần điền đứng trước các danh từ nên chỗ trống cần điền phải là các tính từ.

=> Dong Ho painting is made on traditional paper with beautiful natural colors.

Tạm dịch: Tranh Đông Hồ được làm trên giấy truyền thống với màu sắc đẹp tự nhiên.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Water puppetry _____ in the 11th century in the villages of the Red River Delta of North Vietnam.

 • A

  orginated

 • B

  formed

 • C

  started

 • D

  began

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

orginate (v): bắt nguồn từ, có nguồn gốc từ

form (v): tạo thành

start (v): bắt đầu

begin (v): bắt đầu

=> Water puppetry originated in the 11th century in the villages of the Red River Delta of North Vietnam.

Tạm dịch: Múa rối nước bắt nguồn từ thế kỷ thứ 11 tại các làng thuộc đồng bằng sông Hồng của miền Bắc Việt Nam.

Câu 12 :

Choose the best answer.

The performances of puppetry show everyday life in the countryside and _____.

 • A

  folk rock

 • B

  folk people

 • C

  folk tales

 • D

  folk stories

Đáp án : C

Phương pháp giải :

folk tale: chuyện dân gian

Lời giải chi tiết :

folk tale: chuyện dân gian

=> The performances of puppetry show everyday life in the countryside and folk tales.

Tạm dịch: Các màn trình diễn múa rối cho thấy cuộc sống hàng ngày ở nông thôn và những câu chuyện dân gian.

Câu 13 :

Choose the best answer.

Music adds joyfulness to the atmosphere of a(n) _____.

 • A

  exam

 • B

  festival

 • C

  funeral

 • D

  parade

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

exam (n): kỳ thi

festival (n): lễ hội

funeral (n): lễ tang

parade (n): cuộc diễu hành, cuộc diễu binh

=> Music adds joyfulness to the atmosphere of a festival.

Tạm dịch: Âm nhạc làm tăng thêm niềm vui cho không khí của một lễ hội.

Câu 14 :

Choose the best answer.

______ is traditional music from a particular country, region, or community.

 • A

  Folk music

 • B

  Country music

 • C

  Rock music

 • D

  Classical music

Đáp án : A

Phương pháp giải :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

Lời giải chi tiết :

folk music: nhạc dân ca

country music: nhạc đồng quê

rock music: nhạc rock

classical music: nhạc cổ điển

=> Folk music is traditional music from a particular country, region, or community.

Tạm dịch: Nhạc dân ca là âm nhạc truyền thống từ một quốc gia, một khu vực hoặc một cộng đồng.

Câu 15 :

Choose the best answer.

A ______ is the person who is so funny and makes people laugh happily.

 • A

  writer

 • B

  singer

 • C

  comedian

 • D

  artist

Đáp án : C

Phương pháp giải :

writer (n): nhà văn

singer (n): ca sĩ

comedian (n): diễn viên hài

artist (n): nghệ sĩ

Lời giải chi tiết :

writer (n): nhà văn

singer (n): ca sĩ

comedian (n): diễn viên hài

artist (n): nghệ sĩ

=> A comedian is the person who is so funny and makes people laugh happily.

Tạm dịch: Một diễn viên hài là người rất hài hước và khiến mọi người cười vui vẻ.

Câu 16 :

Choose the best answer.

Mozart was one of the most famous ______ of classical music.

 • A

  makers

 • B

  workers

 • C

  composers

 • D

  actors

Đáp án : C

Phương pháp giải :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

Lời giải chi tiết :

maker (n): người làm ra, người sáng tạo

worker (n): công nhân

composer (n): nhà soạn nhạc

actor (n): diễn viên

=> Mozart was one of the most famous composers of classical music.

Tạm dịch: Mozart là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất của âm nhạc cổ điển.

Câu 17 :

Choose the best answer.

 _____ is the art of taking and processing photographs.

 • A

  Photograph

 • B

  Photography

 • C

  Photographer

 • D

  Photographic

Đáp án : B

Phương pháp giải :

photograph (n): bức ảnh

photography (n): nhiếp ảnh, nghệ thuật chụp ảnh

photographer (n): thợ chụp ảnh

photographic (adj): (thuộc) nhiếp ảnh, chụp ảnh

Lời giải chi tiết :

photograph (n): bức ảnh

photography (n): nhiếp ảnh, nghệ thuật chụp ảnh

photographer (n): thợ chụp ảnh

photographic (adj): (thuộc) nhiếp ảnh, chụp ảnh

=> Photography is the art of taking and processing photographs.

Tạm dịch: Nhiếp ảnh là nghệ thuật chụp và xử lý ảnh.

Câu 18 :

Choose the best answer.

Peter has received a letter of _____ to see a water puppet show this Sunday.

 • A

  inviting

 • B

  invites

 • C

  invitation

 • D

  invitations

Đáp án : C

Phương pháp giải :

a letter of invitation: thư mời

Lời giải chi tiết :

inviting (adj): lôi cuốn, hấp dẫn

invite (v): mời

invitation (n): lời mời, sự mời

a letter of invitation: thư mời

=> Peter has received a letter of invitation to see a water puppet show this Sunday.

Câu 19 :

Choose the best answer.

The film contains explicit _____ of violence.

 • A

  scenes

 • B

  scents

 • C

  scenery

 • D

  screen

Đáp án : A

Phương pháp giải :

scene (n): khung cảnh, cảnh (trong phim)

scent (n): hương thơm

scenery (n): đồ tranh trí sân khấu, cảnh phông

screen (n): màn hình, màn ảnh

Lời giải chi tiết :

scene (n): khung cảnh, cảnh (trong phim)

scent (n): hương thơm

scenery (n): đồ tranh trí sân khấu, cảnh phông

screen (n): màn hình, màn ảnh

=> The film contains explicit scene of violence.

Tạm dịch: Bộ phim chứa những cảnh bạo lực rõ ràng.          

Câu 20 :

Choose the best answer.

Robbie William was in a _____ called Take That before he became a solo artist.

 • A

  team

 • B

  group

 • C

  band

 • D

  community

Đáp án : C

Phương pháp giải :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

Lời giải chi tiết :

team (n): nhóm

group (n): nhóm

band (n): ban nhạc

community (n): cộng đồng

=> Robbie William was in a band called Take That before he became a solo artist.

Tạm dịch: Robbie William đã ở trong một ban nhạc tên là Take That trước khi anh trở thành một nghệ sĩ solo.

Câu 21 :

Choose the best answer.

Their songs continue to enjoy widespread _____ among teenagers.

 • A

  entertainment

 • B

  joyfulness

 • C

  fame

 • D

  popularity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

Lời giải chi tiết :

entertainment (n): giải trí

joyfulness (n): sự vui mừng

fame (n): sự nổi tiếng

popularity (n): tính đại chúng, tính phổ biến

=> Their songs continue to enjoy widespread popularity among teenagers.

Tạm dịch: Những bài hát của họ tiếp tục được yêu thích rộng rãi trong giới trẻ.

Câu 22 :

Choose the best answer.

Music _____ an important role in human beings emotional life.

 • A

  has

 • B

  plays

 • C

  gets

 • D

  starts

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cụm từ: play an important role: đóng một vai trò quan trọng

Lời giải chi tiết :

play an important role: đóng một vai trò quan trọng

=> Music plays an important role in human beings emotional life.

Tạm dịch: Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm của con người.

Câu 23 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Đáp án

She has bought different kinds of

instruments. (MUSIC)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau giới từ “of” và đứng trước danh từ “instruments” nên phải là một tính từ

music => musical

=> She has bought different kinds of musical instruments

Tạm dịch: Cô ấy đã mua nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Đáp án: musical

Câu 24 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Đáp án

Peter wants to become an

because he is good at drawing. (ART)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

art => artist

=> Peter wants to become an artist because he is good at drawing.

Tạm dịch: Peter muốn trở thành một họa sĩ vì anh vẽ giỏi.

Đáp án: artist

Câu 25 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Put the correct form of the following words.

My brother works as an

. (ACT)

Đáp án

My brother works as an

. (ACT)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “an” nên phải là một danh từ số ít chỉ người

act => actor

=> My brother works as an actor.

Tạm dịch: Anh trai tôi là một diễn viên.

Đáp án: actor

close