Trắc nghiệm Ngữ pháp (not) as...as... Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

My sister is not ______ as my aunt.

 • A

  so old as

 • B

  old

 • C

  as old

 • D

  more old

Câu 2 :

Choose the best answer.

Vung Tau is not ______ as Nha Trang.

 • A

  the same beautiful

 • B

  beautiful

 • C

  more beautiful

 • D

  as beautiful

Câu 3 :

Choose the best answer.

Jane is not ________her brother.

 • A

  more intelligent as

 • B

  intelligent as

 • C

  so intelligent as

 • D

  so intelligent that

Câu 4 :

Choose the best answer.

Some people think that Music isn’t ______ Maths or Science. I don’t agree.

 • A

  as important as

 • B

  important as 

 • C

  important either

 • D

  important than

Câu 5 :

Choose the best answer.

No one in my class is_______ beautiful ____ her.

 • A

  as-as

 • B

  more - as

 • C

  as - than

 • D

  the - more

Câu 6 :

Choose the best answer.

Going by train isn't _____ convenient as going by car.

 • A

  so

 • B

  as

 • C

  more

 • D

  A & B are correct.

Câu 7 :

Choose the best answer.

I think that pop music is ________ rock music.

 • A

  not as interesting so

 • B

  as interesting than

 • C

  interesting as

 • D

  not as interesting as

Câu 8 :

Choose the best answer.

The concert is not ________ as you said.

 • A

  boring than

 • B

  boring as

 • C

  very boring

 • D

  so boring

Câu 9 :

Choose the best answer.

The villagers are .................. they were years ago. There is no change at all.

 • A

  differently from         

 • B

  not as friendly as

 • C

  as friend as

 • D

  as friendly as

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

My sister is not ______ as my aunt.

 • A

  so old as

 • B

  old

 • C

  as old

 • D

  more old

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

=> as old as

=> My sister is not as old as my aunt.

Tạm dịch: Chị tôi không già bằng dì tôi.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Vung Tau is not ______ as Nha Trang.

 • A

  the same beautiful

 • B

  beautiful

 • C

  more beautiful

 • D

  as beautiful

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

=> as beautiful

=> Vung Tau is not as beautiful as Nha Trang.

Tạm dịch: Vũng Tàu không đẹp bằng Nha Trang.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Jane is not ________her brother.

 • A

  more intelligent as

 • B

  intelligent as

 • C

  so intelligent as

 • D

  so intelligent that

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> so intelligent as

=> Jane is not so intelligent as her brother.

Tạm dịch: Jane không thông minh bằng anh trai cô.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Some people think that Music isn’t ______ Maths or Science. I don’t agree.

 • A

  as important as

 • B

  important as 

 • C

  important either

 • D

  important than

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> as important as

=> Some people think that Music isn’t as important as Maths or Science. I don’t agree.

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng Âm nhạc không quan trọng bằng Toán học hay Khoa học. Tôi không đồng ý.

Câu 5 :

Choose the best answer.

No one in my class is_______ beautiful ____ her.

 • A

  as-as

 • B

  more - as

 • C

  as - than

 • D

  the - more

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng: S1 + V + as + adj/adv + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng: S1 + V + as + adj/adv + as + S2

=> as – as

=> No one in my class is as beautiful as her.

Tạm dịch: Không ai trong lớp tôi đẹp bằng cô ấy.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Going by train isn't _____ convenient as going by car.

 • A

  so

 • B

  as

 • C

  more

 • D

  A & B are correct.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> cả so và as đều đúng

=> Going by train isn't so/as convenient as going by car.

Tạm dịch: Đi bằng tàu hỏa không thuận tiện như đi bằng ô tô.

Câu 7 :

Choose the best answer.

I think that pop music is ________ rock music.

 • A

  not as interesting so

 • B

  as interesting than

 • C

  interesting as

 • D

  not as interesting as

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> not as interesting as

=> I think that pop music is not as interesting as rock music.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng nhạc pop không thú vị bằng nhạc rock.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The concert is not ________ as you said.

 • A

  boring than

 • B

  boring as

 • C

  very boring

 • D

  so boring

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> so boring

=> The concert is not so boring as you said.

Tạm dịch: Buổi hòa nhạc không quá nhàm chán như bạn nói.

Câu 9 :

Choose the best answer.

The villagers are .................. they were years ago. There is no change at all.

 • A

  differently from         

 • B

  not as friendly as

 • C

  as friend as

 • D

  as friendly as

Đáp án : D

Phương pháp giải :

“There is no change at all”: Không có gì thay đổi cả => so sánh bằng ở dạng khẳng định

Lời giải chi tiết :

- change (N): sự thay đổi (ý trong câu là: ngôi làng không khác gì với trước đây vì nó không thay đổi gì cả)

Câu trên sử dụng cấu trúc so sánh bằng với tính từ “friendly”

“There is no change at all”: Không có gì thay đổi cả => so sánh bằng ở dạng khẳng định => as friendly as

=> The villagers are as friendly as they were years ago. There is no change at all.

Tạm dịch: Dân làng thân thiện như những năm trước. Không có thay đổi gì cả.

close