Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của danh từ 2 âm tiết Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Find the words whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A

  teacher

 • B

  student

 • C

  police

 • D

  dentist

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

teacher /ˈtiːtʃə(r)/ (n): giáo viên

student /ˈstjuːdnt/ (n): học sinh

police /pəˈliːs/ (n): cảnh sát

dentist /ˈdentɪst/ (n): nha sĩ

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.2

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A

  English

 • B

  physics

 • C

  science

 • D

  event

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

English (n): tiếng Anh

physics /ˈfɪzɪks/ (n): vật lý     

science /ˈsaɪəns/ (n): khoa học

event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.3

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A

  doctor

 • B

  award

 • C

  hotel

 • D

  mistake

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

doctor /ˈdɒktə(r)/ (n): bác sĩ

award /əˈwɔːd/ (n): giải thưởng

hotel /həʊˈtel/ (n): khách sạn

mistake /məˈʃiːn/ (n): máy móc

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

close