Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của danh từ 2 âm tiết Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Find the words whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  teacher

 • B.

  student

 • C.

  police

 • D.

  dentist

Câu 1.2

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  English

 • B.

  physics

 • C.

  science

 • D.

  event

Câu 1.3

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  doctor

 • B.

  award

 • C.

  hotel

 • D.

  mistake

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the words whose main stress is different from the others.

Câu 1.1

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  teacher

 • B.

  student

 • C.

  police

 • D.

  dentist

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

teacher /ˈtiːtʃə(r)/ (n): giáo viên

student /ˈstjuːdnt/ (n): học sinh

police /pəˈliːs/ (n): cảnh sát

dentist /ˈdentɪst/ (n): nha sĩ

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.2

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  English

 • B.

  physics

 • C.

  science

 • D.

  event

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

English (n): tiếng Anh

physics /ˈfɪzɪks/ (n): vật lý     

science /ˈsaɪəns/ (n): khoa học

event /ɪˈvent/ (n): sự kiện

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.3

Find the words whose main stress is different from the others.

 • A.

  doctor

 • B.

  award

 • C.

  hotel

 • D.

  mistake

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

doctor /ˈdɒktə(r)/ (n): bác sĩ

award /əˈwɔːd/ (n): giải thưởng

hotel /həʊˈtel/ (n): khách sạn

mistake /məˈʃiːn/ (n): máy móc

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

close