Trắc nghiệm Ngữ pháp Từ chỉ định lượng Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
any
There aren’t ..... good restaurants in this town.
Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
any
Don’t worry about lunch. I’ve bought ..... pizzas.
Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
an
I’m really hungry now. Can you give me ..... apple?
Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

many
any
little
We would like to stay longer, but we don’t have ..... time?
Câu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

an
a
some
My shirt is dry now. Have you got ..... iron?
Câu 6 :

Choose the best answer.

Don’t worry about the lunch. I’ve bought ______sandwiches.

 • A

  a lot    

 • B

  some

 • C

  any

 • D

  much

Câu 7 :

Choose the best answer.

Could you bring me ______ glass of lemonade, please?

 • A

  a

 • B

  some

 • C

  any

 • D

  many

Câu 8 :

Choose the best answer.

Is there ______ apple juice in the fridge?

 • A

  an

 • B

  a

 • C

  any

 • D

  some

Câu 9 :

Choose the best answer.

There aren’t ______ good restaurants in this town.

 • A

  any

 • B

  few

 • C

  some

 • D

  a little

Câu 10 :

Choose the best answer.

He is very rich. There is _____ money in his wallet.

 • A

  some

 • B

  many

 • C

  any

 • D

  much

Câu 11 :

Choose the best answer.

Let’s order _____  big birthday cake at Sumi’s Bakery on Roseland Hill Street.

 • A

  an

 • B

  a

 • C

  some

 • D

  many

Câu 12 :

Choose the best answer.

Don’t eat so _______ chocolate or you will get fat.

 • A

  many

 • B

  some

 • C

  much

 • D

  any

Câu 13 :

Choose the best answer.

________ of famous dishes in Southern Vietnam are Hu Tieu Nam Vang, Bun Mam, fried rice, flour cake, and many kinds of puddings.

 • A

  Any

 • B

  A

 • C

  One

 • D

  Some

Câu 14 :

Choose the best answer.

You need ______ scissors to cut the paper.

 • A

  any

 • B

  some

 • C

  most of           

 • D

  a part of

Câu 15 :

Choose the best answer.

She said ____or nothing about her experience.

 • A

  a little

 • B

  a few

 • C

  little  

 • D

  few

Câu 16 :

Choose the best answer.

What would you like to buy sir? – A ______ of tuna, please.

 • A

  tin

 • B

  can

 • C

  box

 • D

  carton

Câu 17 :

Choose the best answer.

Yesterday I saw her carrying a ______ of apples out of the supermarket.

 • A

  packet

 • B

  bag

 • C

  box

 • D

  load

Câu 18 :

Choose the best answer.

I think that ______ cauliflower is not enough for 3 people. Let’s buy one more.

 • A

  a clove of

 • B

  a pinch of

 • C

  a loaf of

 • D

  a head of

Câu 19 :

Choose the best answer.

We should decorate our living room with _____ orange banner. We also need ________  ribbons, balloons, party hats and costume.

 • A

  a/any

 • B

  an /some

 • C

  some/any

 • D

  any/some

Câu 20 :

Choose the best answer.

I think you should buy _____  pack of mineral water instead. And you can also buy _____  snacks such as potato crisps, 3 kilos of mandarins, 2 kilos of apples, 3 bunches of bananas, ______  cookies and soft candies.

 • A

  a/a/some

 • B

  some/some/some

 • C

  a/some/some

 • D

  some/a/a

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
any
There aren’t ..... good restaurants in this town.
Đáp án
some
any
There aren’t
any
good restaurants in this town.
Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

=> There aren’t any good restaurants in this town.

Tạm dịch: Không có nhà hàng tốt trong thị trấn này.

Đáp án: any

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
any
Don’t worry about lunch. I’ve bought ..... pizzas.
Đáp án
some
any
Don’t worry about lunch. I’ve bought
some
pizzas.
Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

=> Don’t worry about lunch. I’ve bought some pizzas.

Tạm dịch: Đừng lo lắng về bữa trưa. Tôi đã mua một ít pizza.

Đáp án: some

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

some
an
I’m really hungry now. Can you give me ..... apple?
Đáp án
some
an
I’m really hungry now. Can you give me
an
apple?
Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

=>I’m really hungry now. Can you give me an apple?

Tạm dịch: Bây giờ tôi thực sự đói. Bạn có thể cho tôi một quả táo không?

Đáp án: an

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

many
any
little
We would like to stay longer, but we don’t have ..... time?
Đáp án
many
any
little
We would like to stay longer, but we don’t have
any
time?
Phương pháp giải :

Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) => sử dụng trong câu khẳng định.

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

Lời giải chi tiết :

Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) => sử dụng trong câu khẳng định.

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

=> We would like to stay longer, but we don’t have any time.

Tạm dịch: Chúng tôi muốn ở lại lâu hơn, nhưng chúng tôi không có thời gian.

Đáp án: anyCâu 5 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct word into the blank.

an
a
some
My shirt is dry now. Have you got ..... iron?
Đáp án
an
a
some
My shirt is dry now. Have you got
an
iron?
Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

=> My shirt is dry now. Have you got an iron?

Tạm dịch: Áo tôi khô rồi. Bạn đã ủi nó à?

Đáp án: an

Câu 6 :

Choose the best answer.

Don’t worry about the lunch. I’ve bought ______sandwiches.

 • A

  a lot    

 • B

  some

 • C

  any

 • D

  much

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Much + danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Much + danh từ không đếm được

Sandwiches là danh từ đếm được số nhiều, câu khẳng định => dùng some

=> Don’t worry about the lunch. I’ve bought some sandwiches.

Tạm dịch: Đừng lo lắng về bữa trưa. Tôi đã mua vài cái bánh sandwich rồi đây.

Câu 7 :

Choose the best answer.

Could you bring me ______ glass of lemonade, please?

 • A

  a

 • B

  some

 • C

  any

 • D

  many

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

glass of lemonade (một ly nước chanh) là danh từ đếm được số ít => dùng a

=> Could you bring me a glass of lemonade, please?

Tạm dịch: Bạn có thể mang cho tôi một ly nước chanh được không?

Câu 8 :

Choose the best answer.

Is there ______ apple juice in the fridge?

 • A

  an

 • B

  a

 • C

  any

 • D

  some

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

apple juice (nước táo) là danh từ không đếm được, đây là câu hỏi => dùng any

=> Is there any apple juice in the fridge?

Tạm dịch: Có nước táo trong tủ lạnh không?

Câu 9 :

Choose the best answer.

There aren’t ______ good restaurants in this town.

 • A

  any

 • B

  few

 • C

  some

 • D

  a little

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.

Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.

Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

good restaurants (nhà hàng tốt) là danh từ đếm được số nhiều, đây là câu phủ định => dùng any.

=> There aren’t any good restaurants in this town.

Tạm dịch: Không có nhà hàng tốt trong thị trấn này.

Câu 10 :

Choose the best answer.

He is very rich. There is _____ money in his wallet.

 • A

  some

 • B

  many

 • C

  any

 • D

  much

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được

Money (tiền) là danh từ không đếm được, dựa vào ngữ nghĩa của câu (có nhiều tiền) => dùng much

=> He is very rich. There is much money in his wallet.

Tạm dịch: Anh ấy rất giàu. Có nhiều tiền trong ví của anh ấy.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Let’s order _____  big birthday cake at Sumi’s Bakery on Roseland Hill Street.

 • A

  an

 • B

  a

 • C

  some

 • D

  many

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

big birthday cake (chiếc bánh sinh nhật lớn) là danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm. => dùng “a”

=> Let’s order a big birthday cake at Sumi’s Bakery on Roseland Hill Street.

Tạm dịch: Hãy để đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn tại hiệu bánh Sumis trên đường Roseland Hill.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Don’t eat so _______ chocolate or you will get fat.

 • A

  many

 • B

  some

 • C

  much

 • D

  any

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được (một vài)

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được (nhiều)

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được (một vài)

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

 Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

Much + danh từ không đếm được (nhiều)

Chocolate là danh từ không đếm được, câu có ý chỉ quá nhiều sô-cô-la => dùng much

=> Don’t eat so much chocolate or you will get fat.

Tạm dịch: Đừng ăn quá nhiều sô cô la nếu không bạn sẽ bị béo.

Câu 13 :

Choose the best answer.

________ of famous dishes in Southern Vietnam are Hu Tieu Nam Vang, Bun Mam, fried rice, flour cake, and many kinds of puddings.

 • A

  Any

 • B

  A

 • C

  One

 • D

  Some

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. Some of + danh từ số nhiều => chủ ngữ số nhiều

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

One of + danh từ đếm được số nhiều => chủ ngữ số ít

=> Some of famous dishes in Southern Vietnam are Hu Tiu Nam Vang, Bun Mam, fried rice, flour cake, and many kinds of puddings.

Tạm dịch: Một vài món ăn nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam là Hủ Tíu Nam Vang, Bún Măm, cơm chiên, bánh bột, và nhiều loại bánh pudding.

Câu 14 :

Choose the best answer.

You need ______ scissors to cut the paper.

 • A

  any

 • B

  some

 • C

  most of           

 • D

  a part of

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Most of+danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: đa số

a part of+ danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: một phần

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Most of+danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: đa số

a part of+ danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được: một phần

- scissors (n); kéo

=> You need some scissors to cut the paper.

Tạm dịch: Bạn cần một số kéo để cắt giấy.

Câu 15 :

Choose the best answer.

She said ____or nothing about her experience.

 • A

  a little

 • B

  a few

 • C

  little  

 • D

  few

Đáp án : C

Phương pháp giải :

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.

Little+ danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để làm gì.

 

Lời giải chi tiết :

A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để làm gì.

Little+ danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để làm gì.

=> She said litte or nothing about her experience.

Tạm dịch: Cô ấy nói ít hoặc không có gì về kinh nghiệm của cô ấy.

Câu 16 :

Choose the best answer.

What would you like to buy sir? – A ______ of tuna, please.

 • A

  tin

 • B

  can

 • C

  box

 • D

  carton

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tin: hộp kim loại dùng để đựng đồ đóng hộp

Can: can         

Box: hộp        

Carton: thùng các tông

 

Lời giải chi tiết :

Tin: hộp kim loại dùng để đựng đồ đóng hộp

Can: can         

Box: hộp        

Carton: thùng các tông

A tin of tuna: cá ngừ đóng hộp

=> What would you like to buy sir? – A tin of tuna, please.

Tạm dịch: Ngài muốn mua gì? – Cho tôi một hộp cá ngừ.

Câu 17 :

Choose the best answer.

Yesterday I saw her carrying a ______ of apples out of the supermarket.

 • A

  packet

 • B

  bag

 • C

  box

 • D

  load

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Packet: gói

Bag: túi

Box: hộp, thùng

Load: tải

Lời giải chi tiết :

Packet: gói

Bag: túi

Box: hộp, thùng

Load: tải

=> Yesterday I saw her carrying a bag of apples out of the supermarket.

Tạm dịch: Hôm qua tôi thấy cô ấy cầm một túi táo ra khỏi siêu thị.

Câu 18 :

Choose the best answer.

I think that ______ cauliflower is not enough for 3 people. Let’s buy one more.

 • A

  a clove of

 • B

  a pinch of

 • C

  a loaf of

 • D

  a head of

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cụm từ: a head of cauliflower (cây súp lơ)

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: a head of cauliflower (cây súp lơ)

=> I think that a head of cauliflower is not enough for 3 people. Let’s buy one more

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng một cây súp lơ là không đủ cho 3 người. Hãy mua thêm một cây nữa.

Câu 19 :

Choose the best answer.

We should decorate our living room with _____ orange banner. We also need ________  ribbons, balloons, party hats and costume.

 • A

  a/any

 • B

  an /some

 • C

  some/any

 • D

  any/some

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

=> we should decorate our living room with an orange banner. We also need some ribbons, balloons, party hats and costume.

Tạm dịch: chúng ta nên trang trí phòng khách của chúng tôi với một biểu ngữ màu cam. Chúng tôi cũng cần một số ruy băng, bóng bay, mũ tiệc và trang phục.

Câu 20 :

Choose the best answer.

I think you should buy _____  pack of mineral water instead. And you can also buy _____  snacks such as potato crisps, 3 kilos of mandarins, 2 kilos of apples, 3 bunches of bananas, ______  cookies and soft candies.

 • A

  a/a/some

 • B

  some/some/some

 • C

  a/some/some

 • D

  some/a/a

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

Lời giải chi tiết :

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

=> I think you should buy a pack of mineral water instead. And you can also buy some snacks such as potato crisps, 3 kilos of mandarins, 2 kilos of apples, 3 bunches of bananas, some cookies and soft candies.

Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn nên mua một gói nước khoáng thay thế. Và bạn cũng có thể mua một số đồ ăn nhẹ như khoai tây chiên giòn, 3 kg quýt, 2 kg táo, 3 bó chuối, một số bánh quy và kẹo mềm.

close