Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

A  _______ makes the body more efficient and enhances the body’s ability to respond to stress.

fitness

morning exercise

training

workout

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Many doctors recommend _______ as a way to reduce stress.

meditation

thinking

silence

calmness

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The acid in nonstick pans is associated with birth and developmental defects, _______ system problems, and cancer.

immune

immunity

immunization

immunized

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can  _______  nutrition, control cravings, and lose weight.

succeed

boost

stimulate

request

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Baking soda is considered the best home _____  for acne as it sooths itching and inflammation around spots.

dealing

medicine

remedy

substance

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

My own _______ for health is less paperwork and more running barefoot through the grass.

routine

treatment

medicine

prescription

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Whole grains are high in fiber and contain a variety of ________ that support healthy blood sugar levels.

nutrition

nutrients

nutritionists

nutritious

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest _____ in the world.

lifetime

lifework

life force

life expectancy

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

This idea has long been                 to Keynes, but in fact he was not the first to think of it.

contributed

attributed

dedicated

applied

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The doctor put me on a low-salt                to reduce my blood pressure.

weight

food

scale

diet

 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

A  _______ makes the body more efficient and enhances the body’s ability to respond to stress.

fitness

morning exercise

training

workout

Đáp án

workout

Phương pháp giải :

fitness (n): vừa vặn

morning exercise (n):  tập thể dục buổi sáng 

training (n): đào tạo

workout (n): tập thể lực

Lời giải chi tiết :

fitness (n): vừa vặn

morning exercise (n):  tập thể dục buổi sáng 

training (n): đào tạo

workout (n): tập thể lực

=> A  workout makes the body more efficient and enhances the body’s ability to respond to stress.

Tạm dịch: Tập thể lực làm cho cơ thể hiệu quả hơn và tăng cường khả năng phản ứng với stress của cơ thể.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Many doctors recommend _______ as a way to reduce stress.

meditation

thinking

silence

calmness

Đáp án

meditation

Phương pháp giải :

medication (n): thiền định

thinking (n): suy nghĩ            

silence (n): im lặng

calmness (n): sự bình tĩnh

Lời giải chi tiết :

medication (n): thiền định

thinking (n): suy nghĩ            

silence (n): im lặng

calmness (n): sự bình tĩnh

=> Many doctors recommend medication as a way to reduce stress.

Tạm dịch: Nhiều bác sĩ khuyên tập thiền định như một cách để giảm căng thẳng.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The acid in nonstick pans is associated with birth and developmental defects, _______ system problems, and cancer.

immune

immunity

immunization

immunized

Đáp án

immune

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

Lời giải chi tiết :

immune (adj): miễn khỏi

immunity (n):  sự được miễn             

immunization (n): sự tạo miễn dịch

immunized (v): gây miễn dịch

Chỗ cần điền đứng trước danh từ nên cần 1 tính từ.

=> The acid in nonstick pans is associated with birth and developmental defects, immune system problems, and cancer.

Tạm dịch: Axit trong chảo không dính có liên quan đến sự sinh nở, khiếm khuyết phát triển, vấn đề hệ miễn dịch và ung thư.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can  _______  nutrition, control cravings, and lose weight.

succeed

boost

stimulate

request

Đáp án

boost

Phương pháp giải :

succeed (v): thành công

boost (v): thúc đẩy                             

stimulate (v): khuyến khích

request (v): yêu cầu

Lời giải chi tiết :

succeed (v): thành công

boost (v): thúc đẩy                             

stimulate (v): khuyến khích

request (v): yêu cầu

=> By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can boost nutrition, control cravings, and lose weight.

Tạm dịch: Bằng cách chú ý đến tín hiệu đói của bạn và chuyển sang đồ ăn nhẹ lành mạnh, bạn có thể tăng cường dinh dưỡng, kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm cân.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Baking soda is considered the best home _____  for acne as it sooths itching and inflammation around spots.

dealing

medicine

remedy

substance

Đáp án

remedy

Phương pháp giải :

dealing (n): sự buôn bán

medicine (n): thuốc                

remedy (n): trị liệu

substance (n): loại vật chất, chất

Lời giải chi tiết :

dealing (n): sự buôn bán

medicine (n): thuốc                

remedy (n): trị liệu

substance (n): loại vật chất, chất

=> Baking soda is considered the best home remedy for acne as it sooths itching and inflammation around spots.

Tạm dịch: Baking soda được coi là biện pháp khắc phục tốt nhất cho mụn trứng cá vì nó làm dịu ngứa và viêm quanh các đốm.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

My own _______ for health is less paperwork and more running barefoot through the grass.

routine

treatment

medicine

prescription

Đáp án

prescription

Phương pháp giải :

routine (n): công việc hàng ngày

treatment (n): điều trị                         

medicine (n): thuốc

prescription (n): thuốc được kê đơn

Lời giải chi tiết :

routine (n): công việc hàng ngày

treatment (n): điều trị                         

medicine (n): thuốc

prescription (n): thuốc được kê đơn

=> My own prescription for health is less paperwork and more running barefoot through the grass.

Tạm dịch: Toa thuốc của tôi cho sức khỏe là ít làm việc giấy tờ và chạy chân đất trên cỏ nhiều hơn nữa

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Whole grains are high in fiber and contain a variety of ________ that support healthy blood sugar levels.

nutrition

nutrients

nutritionists

nutritious

Đáp án

nutrients

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền sau giới từ nên cần 1 danh từ.

Lời giải chi tiết :

nutrition (n): sự dinh dưỡng

nutrients (n): chất dinh dưỡng           

nutritionists (n): nhà dinh dưỡng

nutritious (adj): bổ dưỡng

Chỗ cần điền sau giới từ nên cần 1 danh từ.

=> Whole grains are high in fiber and contain a variety of nutrients that support healthy blood sugar levels.

Tạm dịch: Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest _____ in the world.

lifetime

lifework

life force

life expectancy

Đáp án

life expectancy

Phương pháp giải :

lifetime (n): cuộc đời

life work (n): sự nghiệp cả đời                      

life force (n): áp lực cuộc sống

life expectancy (n): tuổi thọ

Lời giải chi tiết :

lifetime (n): cuộc đời

life work (n): sự nghiệp cả đời                      

life force (n): áp lực cuộc sống

life expectancy (n): tuổi thọ

=> Living to an average of 83 years old, Japan is the nation with the highest life expectancy in the world.

Tạm dịch: Sống đến mức trung bình 83 tuổi, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

This idea has long been                 to Keynes, but in fact he was not the first to think of it.

contributed

attributed

dedicated

applied

Đáp án

attributed

Phương pháp giải :

contribute (v): đóng góp

attribute (v): quy cho

dedicate (v): cống hiến

apply (v): áp dụng

Lời giải chi tiết :

contribute (v): đóng góp

attribute (v): quy cho

dedicate (v): cống hiến

apply (v): áp dụng

be attributed to somebody: quy cho  ai

=> This idea has long attributed to Keynes, but in fact he was not the first to think of it.

Tạm dịch: Ý tưởng này từ lâu đã được quy cho Keynes, nhưng thực ra ông không phải là người đầu tiên nghĩ ra nó.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The doctor put me on a low-salt                to reduce my blood pressure.

weight

food

scale

diet

 

Đáp án

diet

 

Phương pháp giải :

weight (n): cân nặng

food (n): thức ăn                    

scale (n): cái cân

diet (n): chế độ ăn

Lời giải chi tiết :

weight (n): cân nặng

food (n): thức ăn                    

scale (n): cái cân

diet (n): chế độ ăn

=> The doctor put me on a low-salt diet to reduce my blood pressure.

Tạm dịch: Bác sĩ đưa tôi vào chế độ ăn ít muối để giảm huyết áp của tôi.

 

close