Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ có đuôi -ian Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose main stress is different from others. 

Câu 1.1

Choose the word whose main stress is different from others. 

 • A.

  optician

 • B.

  musician

 • C.

  politician

 • D.

  agrarian

Câu 1.2

Choose the word whose main stress is different from others. 

 • A.

  electrician

 • B.

  librarian

 • C.

  aeolian

 • D.

  caesarian

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose main stress is different from others. 

Câu 1.1

Choose the word whose main stress is different from others. 

 • A.

  optician

 • B.

  musician

 • C.

  politician

 • D.

  agrarian

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có đuôi -ian

Lời giải chi tiết :

Những từ có đuôi -ian trọng âm rơi vào âm tiết liền trước của nó.

optician /ɒpˈtɪʃn/ (n): bác sĩ nhãn khoa

musician /mjuˈzɪʃn/ (n): nhạc sĩ

politician /ˌpɒləˈtɪʃn/ (n): chính trị gia

agrarian /əˈɡreəriən/ (adj): thuộc về nông nghiệp

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 1.2

Choose the word whose main stress is different from others. 

 • A.

  electrician

 • B.

  librarian

 • C.

  aeolian

 • D.

  caesarian

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có đuôi -ian

Lời giải chi tiết :

Những từ có đuôi -ian trọng âm rơi vào âm tiết liền trước của nó.

electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/ (n): thợ điện

librarian /laɪˈbreəriən/ (n): thủ thư

aeolian /iːˈəʊliən/ (adj): thông gió

caesarian /sɪˈzeəriən/ (n): sinh mổ

Phương án A có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

close