Trắc nghiệm Ngữ âm Âm /ə/ Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word in which the underlined part is pronounced differently. 

A. clever           

B. term            

C. germ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. clever           

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ə/

Lời giải chi tiết :

clever /ˈklevə(r)/ (adj): thông minh

term /tɜːm/ (n): học kì

germ /dʒɜːm/ (n): mầm mống

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn lại phát âm là /ɜː/.

Chọn A.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word in which the underlined part is pronounced differently. 

A. pronounce

B. doctor

C. collection

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. doctor

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ə/

Lời giải chi tiết :

pronounce /prəˈnaʊns/ (v): phát âm

doctor /ˈdɒktə(r)/ (n): bác sĩ

collection /kəˈlekʃn/ (n): bộ sưu tập

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɒ/, các phương án còn lại phát âm là /ə/.

Chọn B.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word in which the underlined part is pronounced differently. 

A. surprise

B. Thursday      

C. hurt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. surprise

Lời giải chi tiết :

surprise /səˈpraɪz/ (n, v): ngạc nhiên

Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ (n): thứ Năm

hurt /hɜːt/ (n, v): vết thương

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn lại phát âm là /ɜː/.

close