Trắc nghiệm Ngữ pháp more...than... & less...than... Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

Câu 1.1

I try to spend __________ money than used to.

 • A

  fewer

 • B

  less

 • C

  least

 • D

  little

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với more/ less

Lời giải chi tiết :

fewer + danh từ số nhiều

less + danh từ không đếm được

least (so sánh nhất): ít nhất

little + danh từ không đếm được: một chút/ một ít

“money” (tiền) là danh từ không đếm được; trong câu có “than” => less

I try to spend less money than used to.

(Tôi cố gắng tiêu ít tiền hơn trước đây.)

Câu 1.2

The city uses __________ electricity than the country.

 • A

  more 30%

 • B

  less 30%

 • C

  30% more

 • D

  30% less

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với more/ less

Lời giải chi tiết :

30% more: nhiều hơn 30%

30% less: ít hơn 30%

The city uses 30% more electricity than the country.

(Thành phố sử dụng điện nhiều hơn 30% so với nông thôn.)

Câu 1.3

People are now trying to lead a greener way of life by using __________ coal and oil.

 • A

  less

 • B

  more

 • C

  most

 • D

  fewer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với more/ less

Lời giải chi tiết :

less + danh từ không đếm được: ít hơn

more + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được: nhiều hơn

most + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được: nhiều nhất

fewer + danh từ số nhiều: ít hơn

“coal and oil” (than đá và dầu) là danh từ không đếm được.

People are now trying to lead a greener way of life by using less coal and oil.

(Mọi người hiện đang cố gắng hướng tới một lối sống xanh hơn bằng cách sử dụng ít than và dầu hơn.)

Câu 1.4

If you turn down the heating at home, you’ll use __________ energy and save a lot of money on electricity.

 • A

  more

 • B

  much

 • C

  less

 • D

  few

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với more/ less

Lời giải chi tiết :

more + danh từ số nhiều/ danh từ không đếm được: nhiều hơn

much + danh từ không đếm được: nhiều

less + danh từ không đếm được: ít hơn

few + danh từ số nhiều: chút/ ít

“energy” (năng lượng) là danh từ không đếm được.

If you turn down the heating at home, you’ll use less energy and save a lot of money on electricity.

(Nếu bạn tắt hệ thống sưởi ở nhà, bạn sẽ sử dụng ít năng lượng hơn và tiết kiệm được nhiều tiền điện.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the table and fill in the blanks with more or less.

1. Spring Town uses

coal than Fairview.


2. Fairview gets

energy from wind power than Franklin.


3. Fairview uses

wind power than Spring Town.


4. Franklin gets

energy from oil than Fairview.


5. Spring Town uses

hydropower than Fairview.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Spring Town uses

coal than Fairview.


2. Fairview gets

energy from wind power than Franklin.


3. Fairview uses

wind power than Spring Town.


4. Franklin gets

energy from oil than Fairview.


5. Spring Town uses

hydropower than Fairview.

Phương pháp giải :

less + danh từ không đếm được: ít hơn

more + danh từ không đếm được/ danh từ số nhiều: nhiều hơn

Lời giải chi tiết :

1. Spring Town uses less coal than Fairview.

(Spring Town sử dụng ít than hơn Fairview.)

Đáp án: less

2. Fairview gets less energy from wind power than Franklin.

(Fairview nhận được ít năng lượng từ năng lượng gió hơn Franklin.)

Đáp án: less

3. Fairview uses more wind power than Spring Town.

(Fairview sử dụng nhiều năng lượng gió hơn Spring Town.)

Đáp án: more

4. Franklin gets more energy from oil than Fairview.

(Franklin nhận được nhiều năng lượng từ dầu hơn Fairview.)

Đáp án: more

5. Spring Town uses more hydropower than Fairview.

(Spring Town sử dụng nhiều thủy điện hơn Fairview.)

Đáp án: more

close