Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

13

30

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

13

30

Đáp án

13

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

There are 13 girls in my class.

(Có 13 bạn nữ trong lớp của tôi.)

close