Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

13

30

Đáp án của giáo viên lời giải hay

13

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

There are 13 girls in my class.

(Có 13 bạn nữ trong lớp của tôi.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

14

40

Đáp án của giáo viên lời giải hay

40

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

My mother bought me a new pair of shoes with the size of 40.

(Mẹ mua cho tôi đôi giày mới kích cỡ 40.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

16

60

Đáp án của giáo viên lời giải hay

60

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

My grandma is 60 years old.

(Bà của tôi 60 tuổi.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

17

70

Đáp án của giáo viên lời giải hay

17

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

I need 17 days to complete this project.

(Tôi cần 17 ngày để hoàn thành dự án này.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Listen and choose the correct word you hear. 

19

90

Đáp án của giáo viên lời giải hay

90

Phương pháp giải :

Nghe và phân biệt đuôi -ty và -teen

Lời giải chi tiết :

90 percent of students in my school have their own mobile phones.

(90% học sinh trong trường của tôi có điện thoại di động riêng.)

close