Trắc nghiệm Ngữ pháp Đại từ sở hữu Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct option.

Is this cup _________?

your

yours

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose the correct option.

Is this cup _________?

your

yours

Đáp án

yours

Phương pháp giải :

Kiến thức: Tính từ sở hữu & đại từ sở hữu

Lời giải chi tiết :

Tính từ sở hữu luôn đứng trước danh từ.

Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ => đóng vai trò như một danh từ, có thể đứng trước động từ làm chủ ngữ hoặc sau động từ làm tân ngữ

Câu đã có chủ ngữ “this cup” và động từ “is” => cần tân ngữ

Is this cup yours?

(Cái tách/ chén này là của bạn à?)

Đáp án: yours

close