Trắc nghiệm Ngữ pháp Liên từ: because Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  because

 • D

  although

Câu 2 :

Choose the best answer.

Most people like watching comedy ________ it's very entertaining.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  because

Câu 3 :

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  although

Câu 4 :

Choose the best answer.

Why don’t you go out and see movies with her? - ______ I’m so busy.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  then

 • D

  when

Câu 5 :

Choose the best answer.

My brother can’t swim ______ he is afraid of water.

 • A

  because

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  so

Câu 6 :

Choose the best answer.

My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  and

Câu 7 :

Choose the best answer.

________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before.

 • A

  Or

 • B

  So

 • C

  Because

 • D

  Although

Câu 8 :

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.

 • A

  but

 • B

  because

 • C

  so

 • D

  and 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily.

 • A

  so

 • B

  and

 • C

  because

 • D

  although

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 so: vì vậy              

and: và              

because: bởi vì                   

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

 =>  Ann didn’t come to my birthday party because it rained heavily.  

Tạm dịch: Ann không đến dự tiệc sinh nhật của tôi vì trời mưa to

Câu 2 :

Choose the best answer.

Most people like watching comedy ________ it's very entertaining.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  because

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

but: nhưng                       

or: hoặc              

so: vì vậy                 

because: bởi vì

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=> Most people like watching comedy because it's very entertaining.  

Tạm dịch: Hầu hết mọi người thích xem hài kịch vì nó rất thú vị.

Câu 3 :

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  although

Đáp án : B

Phương pháp giải :

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  He likes playing basketball because it is so funny.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi bóng rổ vì nó rất vui.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Why don’t you go out and see movies with her? - ______ I’m so busy.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  then

 • D

  when

Đáp án : B

Phương pháp giải :

so: vì vậy               

because: bởi vì                   

then: sau đó                     

when: khi

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy               

because: bởi vì                   

then: sau đó                     

when: khi

Câu hỏi bắt đầu bằng “why” (tại sao) yêu cầu một câu trả lời nêu lên lí do => bắt đầu bằng “because”

=>  Why don’t you go out and see movies with her? - Because I’m so busy.  

Tạm dịch: Tại sao bạn không đi xem phim với cô ấy? - Vì tôi rất bận.

Câu 5 :

Choose the best answer.

My brother can’t swim ______ he is afraid of water.

 • A

  because

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : A

Phương pháp giải :

because: bởi vì                

and: và       

but: nhưng              

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì                

and: và       

but: nhưng              

so: vì vậy

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  My brother can’t swim  because he is afraid of water.  

Tạm dịch: Anh tôi không biết bơi vì anh ấy sợ nước.

Câu 6 :

Choose the best answer.

My family enjoys watching game shows ______ they are very exciting and interesting.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  and

Đáp án : B

Phương pháp giải :

so: vì vậy              

because: bởi vì                 

but: nhưng              

and: và

 

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy              

because: bởi vì                 

but: nhưng              

and: và

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  My family enjoys watching game shows because they are very exciting and interesting.  

Tạm dịch: Gia đình tôi thích xem các trò chơi truyền hình vì chúng rất thú vị và hấp dẫn.

Câu 7 :

Choose the best answer.

________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before.

 • A

  Or

 • B

  So

 • C

  Because

 • D

  Although

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Or: Hoặc                      

So: Vì vậy               

Because: Bởi vì           

Although: Mặc dù 

Lời giải chi tiết :

Or: Hoặc                      

So: Vì vậy               

Because: Bởi vì           

Although: Mặc dù 

Ta thấy vế trước là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế sau => dùng “because”

=> Because she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before

Tạm dịch: Bởi vì cô ấy biết rằng xem TV quá nhiều là một thói quen xấu, cô ấy xem TV ít hơn trước đây.

Câu 8 :

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.

 • A

  but

 • B

  because

 • C

  so

 • D

  and 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Lời giải chi tiết :

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  Watching TV much is not good for our eyes because it can make us short-sighted.  

Tạm dịch: Xem TV nhiều không tốt cho mắt vì nó có thể khiến chúng ta bị cận thị.

close