Trắc nghiệm Ngữ âm Âm /ð/ Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  heathen

 • B.

  healthy

 • C.

  worthy

 • D.

  swarthy

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  threaten

 • B.

  breather

 • C.

  smoothie

 • D.

  therefore

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  than

 • B.

  this

 • C.

  those

 • D.

  theme

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  heathen

 • B.

  healthy

 • C.

  worthy

 • D.

  swarthy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

heathen /ˈhiːðn/ (n): kẻ ngoại đạo

healthy /ˈhelθi/ (adj): lành mạnh, tốt cho sức khỏe

worthy /ˈwɜːrði/ (adj): xứng đáng

swarthy /ˈswɔːrði/ (adj): da tối màu

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  threaten

 • B.

  breather

 • C.

  smoothie

 • D.

  therefore

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

threaten /ˈθretn/ (v): đe dọa

breather /ˈbriːðə(r)/ (n): giờ giải lao

smoothie /ˈsmuːði/ (n): sinh tố

therefore /ˈðeəfɔː(r)/ (adv): vì vậy

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  than

 • B.

  this

 • C.

  those

 • D.

  theme

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

than /ðən/ (conj): hơn

this /ðɪs/ (pro): đây/ này

those /ðəʊz/ (pro): những cái kia

theme /θiːm/ (n): chủ đề

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

close