Trắc nghiệm Ngữ pháp like & different from Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

You should know to behave

that.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

I’m glad to have a friend

you.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with like or different from.

1. Thai New Year is

Vietnamese New Year. In Thailand it's in April, but in Vietnam it's in February.


2. People in England celebrate Christmas by decorating a Christmas tree,

people in Germany.


3. Vietnamese food is

Thai food. Thai food is very spicy, but most Vietnamese food is not very spicy.


4. 

Vietnamese people, Thai people like to travel back to their hometown for the New Year.


5. Christmas in Italy is

Thailand, Christmas is a national holiday, but in Thailand it isn't.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

You should know to behave

that.

Đáp án

You should know to behave

that.

Phương pháp giải :

V + like sth: làm gì giống như

Lời giải chi tiết :

V + like sth: làm gì giống như

=> You should know to behave like that.

Tạm dịch: Bạn nên biết cư xử như vậy

Đáp án: You should know to behave like that.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

I’m glad to have a friend

you.

Đáp án

I’m glad to have a friend

you.

Phương pháp giải :

V + like sth: làm gì giống như

Lời giải chi tiết :

like: như, giống như

=> I’m glad to have a friend like you.

Tạm dịch: Tôi mừng khi có một người bạn như bạn.

Đáp án: I’m glad to have a friend like you.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blanks with like or different from.

1. Thai New Year is

Vietnamese New Year. In Thailand it's in April, but in Vietnam it's in February.


2. People in England celebrate Christmas by decorating a Christmas tree,

people in Germany.


3. Vietnamese food is

Thai food. Thai food is very spicy, but most Vietnamese food is not very spicy.


4. 

Vietnamese people, Thai people like to travel back to their hometown for the New Year.


5. Christmas in Italy is

Thailand, Christmas is a national holiday, but in Thailand it isn't.

Đáp án

1. Thai New Year is

Vietnamese New Year. In Thailand it's in April, but in Vietnam it's in February.


2. People in England celebrate Christmas by decorating a Christmas tree,

people in Germany.


3. Vietnamese food is

Thai food. Thai food is very spicy, but most Vietnamese food is not very spicy.


4. 

Vietnamese people, Thai people like to travel back to their hometown for the New Year.


5. Christmas in Italy is

Thailand, Christmas is a national holiday, but in Thailand it isn't.

Phương pháp giải :
  • Chúng ta sử dụng be + different from để nói về một điều không giống với một hoặc các mặt hàng khác.
  • Chúng ta sử dụng like + danh từ để nói rằng hai điều tương tự nhau.
Lời giải chi tiết :

1. Thai New Year is different from Vietnamese New Year. In Thailand it's in April, but in Vietnam it's in February.

(Tết Thái Lan khác Tết Việt. Ở Thái Lan là vào tháng Tư, nhưng ở Việt Nam là vào tháng Hai.)

2. People in England celebrate Christmas by decorating a Christmas tree, like people in Germany.

(Người dân ở Anh đón Giáng sinh bằng cách trang trí cây thông Noel, giống như người dân ở Đức.)

3. Vietnamese food is different from Thai food. Thai food is very spicy, but most Vietnamese food is not very spicy.

(Đồ ăn Việt Nam khác với đồ ăn Thái Lan. Đồ ăn Thái rất cay, nhưng hầu hết đồ ăn Việt Nam không cay lắm.)

4. Like Vietnamese people, Thai people like to travel back to their hometown for the New Year.

(Cũng như người Việt Nam, người Thái thích về quê ăn Tết.)

5. Christmas in Italy is different from Thailand, Christmas is a national holiday, but in Thailand it isn't.

(Giáng sinh ở Ý khác với Thái Lan. Ở Ý, Giáng sinh là một ngày lễ quốc gia, nhưng ở Thái Lan thì không.) 

close