Trắc nghiệm Ngữ pháp and & but Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer.

My mother eats a lot of fruit and vegetables, _____ she does exercise every morning.

 • A

  even

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất=> dùng “and”

=> My mother eats a lot of fruit and vegetables, and she does exercise every morning.

Tạm dịch: Mẹ tôi ăn nhiều trái cây và rau quả, và bà tập thể dục mỗi sáng.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

I have flu, ______  I don't feel very tired.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau => dùng “but”

=> I have flu, but I don't feel very tired. 

Tạm dịch: Tôi bị cúm, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

I went to Le Mat festival last year, _______ I didn't taste any snakes there.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược => dùng “but”

=> I went to Le Mat festival last year, but I didn't taste any snakes there. 

Tạm dịch: Tôi đã đến lễ hội Le Mat năm ngoái, nhưng tôi không nếm bất kỳ con rắn nào ở đó.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An, _____  the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  or

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất

 => dùng từ nối “and”

=>  Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An,  and the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

Tạm dịch: Lễ hội đèn lồng Hội An diễn ra tại Hội An, và nơi tốt nhất để ăn mừng là dọc theo khu vực Phố cổ.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  because

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

 • A

  so

 • B

  when

 • C

  although

 • D

  and

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (tính từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes and funny stories. 

Tạm dịch: Một diễn viên hài là một người khiến mọi người cười bằng cách kể chuyện cười và những câu chuyện hài hước. 

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Lời giải chi tiết :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Cụm từ: not only…but also … (không chỉ … mà còn …)

=>  That TV programme is not only interesting but it also teaches children many things about family and friendship.

Tạm dịch: Chương trình truyền hình đó không chỉ thú vị mà nó còn dạy cho trẻ em nhiều điều về gia đình và tình bạn.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

 • A

  because

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  or

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

 

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Phương pháp giải :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however"

=> This is the shortest way to the city center, but it is not the only way. 

Tạm dịch: Đó là con đường ngắn nhất để đến trung tâm thành phố, nhưng đó không phải là con đường duy nhất.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

The boy was able to learn English,

he is very lazy.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The boy was able to learn English,

he is very lazy.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however"

=> The boy was able to learn English, but he is very lazy.

Tạm dịch: Cậu bé có thể học được tiếng Anh, nhưng cậu ấy rất lười.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

It is very late now,

she is still at her office.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It is very late now,

she is still at her office.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó có dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however" 

=> It is very late now, but she still at her office. 

Tạm dịch: Bây giờ đã rất muộn, nhưng cô ấy vẫn ở cơ quan.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

This is an expensive ________ very useful book.

but

and

therefore 

so

Đáp án của giáo viên lời giải hay

but

Lời giải chi tiết :

but: nhưng                  

and: và                       

therefore: vì vậy                     

so: vì vậy

=>This is an expensive but very useful book.

Tạm dịch: Đó là 1 quyển sách đắt nhưng rất hữu ích.

close