Trắc nghiệm Ngữ pháp and & but Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

My mother eats a lot of fruit and vegetables, _____ she does exercise every morning.

 • A

  even

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Câu 2 :

Choose the best answer.

I have flu, ______  I don't feel very tired.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  and

Câu 3 :

Choose the best answer.

I went to Le Mat festival last year, _______ I didn't taste any snakes there.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  so

Câu 4 :

Choose the best answer.

Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An, _____  the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  or

Câu 5 :

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  because

Câu 6 :

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

 • A

  so

 • B

  when

 • C

  although

 • D

  and

Câu 7 :

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  but

Câu 8 :

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

 • A

  because

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  or

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

 

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

My mother eats a lot of fruit and vegetables, _____ she does exercise every morning.

 • A

  even

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Đáp án : C

Phương pháp giải :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất=> dùng “and”

=> My mother eats a lot of fruit and vegetables, and she does exercise every morning.

Tạm dịch: Mẹ tôi ăn nhiều trái cây và rau quả, và bà tập thể dục mỗi sáng.

Câu 2 :

Choose the best answer.

I have flu, ______  I don't feel very tired.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : A

Phương pháp giải :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau => dùng “but”

=> I have flu, but I don't feel very tired. 

Tạm dịch: Tôi bị cúm, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Câu 3 :

Choose the best answer.

I went to Le Mat festival last year, _______ I didn't taste any snakes there.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  so

Đáp án : B

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược => dùng “but”

=> I went to Le Mat festival last year, but I didn't taste any snakes there. 

Tạm dịch: Tôi đã đến lễ hội Le Mat năm ngoái, nhưng tôi không nếm bất kỳ con rắn nào ở đó.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An, _____  the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  or

Đáp án : A

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất

 => dùng từ nối “and”

=>  Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An,  and the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

Tạm dịch: Lễ hội đèn lồng Hội An diễn ra tại Hội An, và nơi tốt nhất để ăn mừng là dọc theo khu vực Phố cổ.

Câu 5 :

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  because

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Câu 6 :

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

 • A

  so

 • B

  when

 • C

  although

 • D

  and

Đáp án : D

Phương pháp giải :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (tính từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes and funny stories. 

Tạm dịch: Một diễn viên hài là một người khiến mọi người cười bằng cách kể chuyện cười và những câu chuyện hài hước. 

Câu 7 :

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  but

Đáp án : D

Phương pháp giải :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Lời giải chi tiết :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Cụm từ: not only…but also … (không chỉ … mà còn …)

=>  That TV programme is not only interesting but it also teaches children many things about family and friendship.

Tạm dịch: Chương trình truyền hình đó không chỉ thú vị mà nó còn dạy cho trẻ em nhiều điều về gia đình và tình bạn.

Câu 8 :

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

 • A

  because

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  or

Đáp án : C

Phương pháp giải :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

 

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Đáp án

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Phương pháp giải :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however"

=> This is the shortest way to the city center, but it is not the only way. 

Tạm dịch: Đó là con đường ngắn nhất để đến trung tâm thành phố, nhưng đó không phải là con đường duy nhất.

close