Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ đơn với động từ có quy tắc Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Did you _______ “Iron man” on TV last night?

 • A

  watch

 • B

  watched

 • C

  have watched

 • D

  haven’t watched

Câu 2 :

Choose the best answer.

They _______ a community garden project last month.

 • A

  start

 • B

  started  

 • C

  has started

 • D

  have started

Câu 3 :

Choose the best answer.

Going home from school yesterday, I ______ an old man to go across the street.

 • A

  helped

 • B

  help

 • C

  have helped

 • D

  was helping

Câu 4 :

Choose the best answer.

We _____ sick children in Hue hospital last Sunday.

 • A

  visit

 • B

  visited

 • C

  have visited

 • D

  will visit

Câu 5 :

Choose the best answer.

She ______ small children in the neighbourhood last month.

 • A

  tutor

 • B

  tutored

 • C

  tutors

 • D

  has tutored

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the blanket.

She (donate)

her clothes to the poor children in her last visit to her hometown.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the blanket.

My wife and I (travel)

to Mexico by air last summer.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Chia động từ trong ngoặc theo thì quá khứ đơn.

She (injure)

herself when playing basketball this morning.

Câu 9 :

Choose the best answer.

I __________ an English course to improve all the skills.

 • A

  not joined  

 • B

  joined

 • C

  did joined

 • D

  join

Câu 10 :

Choose the best answer.

_______ you attend yoga class when I _________at home?

 • A

  Did/ stay

 • B

  Didn't/ didn't stayed

 • C

  Did/ didn’t stay

 • D

  Were/ stayed

Câu 11 :

Choose the best answer.

Peter ______ three goals for out team and made it a hat trick.

 • A

  scores

 • B

  scored

 • C

  plays

 • D

  played

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Did you _______ “Iron man” on TV last night?

 • A

  watch

 • B

  watched

 • C

  have watched

 • D

  haven’t watched

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- dấu hiệu last night => quá khứ đơn

- Cấu trúc câu hỏi: Did + S + V?

Lời giải chi tiết :

last night: tối qua

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => ta dùng thì quá khứ đơn

=> Did you watch “Iron man” on TV last night?

Tạm dịch: Bạn đã xem “Người Sắt” trên TV tối qua?

Câu 2 :

Choose the best answer.

They _______ a community garden project last month.

 • A

  start

 • B

  started  

 • C

  has started

 • D

  have started

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- last month => quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

last month: tháng trước

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ => ta dùng thì quá khứ đơn: started

=> They started a community garden project last month.

Tạm dịch: Họ đã bắt đầu một dự án vườn cộng đồng vào tháng trước.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Going home from school yesterday, I ______ an old man to go across the street.

 • A

  helped

 • B

  help

 • C

  have helped

 • D

  was helping

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Từ cần điền diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn:

Động từ help => helped

=> Going home from school yesterday, I helped an old man to go across the street.

Tạm dịch: Trên đường đi học về hôm qua, tôi đã giúp đỡ một cụ già đi qua đường.

Câu 4 :

Choose the best answer.

We _____ sick children in Hue hospital last Sunday.

 • A

  visit

 • B

  visited

 • C

  have visited

 • D

  will visit

Đáp án : B

Phương pháp giải :

last Sunday: chủ nhật tuần trước => thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

last Sunday: chủ nhật tuần trước

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn: visit => visited

=> We visited sick children in Hue hospital last Sunday.

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến thăm trẻ em bị bệnh ở bệnh viện Huế chủ nhật tuần trước.

Câu 5 :

Choose the best answer.

She ______ small children in the neighbourhood last month.

 • A

  tutor

 • B

  tutored

 • C

  tutors

 • D

  has tutored

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- last month => dấu hiệu của quá khứ đơn

tutor (v): gia sư

Lời giải chi tiết :

last month: tháng trước

Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn: tutored

=> She tutored small children in the neighbourhood last month.

Tạm dịch: Cô ấy dạy kèm cho trẻ nhỏ trong khu phố vào tháng trước.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the blanket.

She (donate)

her clothes to the poor children in her last visit to her hometown.

Đáp án

She (donate)

her clothes to the poor children in her last visit to her hometown.

Phương pháp giải :

dấu hiệu: her last visit: chuyến thăm trước đó của cô ấy

nên chia động từ ở thì quá khứ đơn. donate là động từ theo quy tắc chỉ cần thêm –ed

Lời giải chi tiết :

her last visit: chuyến thăm trước đó của cô ấy

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

donate => donated

=> She donated her clothes to the poor children in her last visit to her hometown.

Tạm dịch: Cô ấy đã quyên góp quần áo của mình cho những đứa trẻ nghèo trong chuyến thăm trước đó đến quê hương của cô ấy.

Đáp án: donated

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the verbs in the blanket.

My wife and I (travel)

to Mexico by air last summer.

Đáp án

My wife and I (travel)

to Mexico by air last summer.

Phương pháp giải :

last summer. => quá khứ đơn

- travel là động từ theo quy tắc thêm –ed

Lời giải chi tiết :

last summer: mùa hè năm ngoái

=> Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

travel => traveled

My wife and I traveled to Mexico by air last summer.

Tạm dịch: Vợ tôi và tôi đã đi du lịch đến Mexico bằng máy bay vào mùa hè năm ngoái.

Đáp án: traveled

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Chia động từ trong ngoặc theo thì quá khứ đơn.

She (injure)

herself when playing basketball this morning.

Đáp án

She (injure)

herself when playing basketball this morning.

Lời giải chi tiết :

injure (v): làm bị thương

Đây là động từ có quy tắc nên ta thêm ed: injure => injured

=> She injured herself when playing basketball this morning.

Tạm dịch: Cô ấy tự làm mình bị thương khi chơi bóng rổ sáng nay.

Đáp án: injured

 

Câu 9 :

Choose the best answer.

I __________ an English course to improve all the skills.

 • A

  not joined  

 • B

  joined

 • C

  did joined

 • D

  join

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> I joined an English course to improve all the skills.

Tạm dịch: Tôi đã tham gia một khóa học tiếng Anh để cải thiện tất cả các kỹ năng.

Câu 10 :

Choose the best answer.

_______ you attend yoga class when I _________at home?

 • A

  Did/ stay

 • B

  Didn't/ didn't stayed

 • C

  Did/ didn’t stay

 • D

  Were/ stayed

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> Did you attend yoga class when I didn’t stay at home?

Tạm dịch: Bạn có tham gia lớp học yoga khi tôi không ở nhà không?

Câu 11 :

Choose the best answer.

Peter ______ three goals for out team and made it a hat trick.

 • A

  scores

 • B

  scored

 • C

  plays

 • D

  played

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

score (v): ghi bàn

play (v): chơi nói chung

goal: bàn thắng (bóng đá)

=> Peter scored three goals for out team and made it a hat trick.

Tạm dịch: Peter đã ghi ba bàn thắng cho đội bóng và biến nó thành một cú hat-trick.

close