Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  train

 • B

  play

 • C

  lake

 • D

  dance

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lane

 • B

  sta

 • C

  train

 • D

  anyone 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  railway

 • B

  sail

 • C

  many 

 • D

  safe 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  start

 • B

  pave

 • C

  station

 • D

  came  

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station 

 • B

  mistake

 • C

  lane

 • D

  many

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ready 

 • B

  break

 • C

  ahead

 • D

  dead

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sign

 • B

  mistake

 • C

  triangle

 • D

  drive

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  traffic 

 • B

  pavement

 • C

  plane

 • D

  station

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  freight

 • B

  vein

 • C

  ceiling

 • D

  neighbour

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the words into two groups.

safety

internet

red

wait

break

way

/e/
/eɪ/
Câu 11 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the words into two groups.

melody

lane

sail

head

traffic

railway

/e/
/eɪ/

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  train

 • B

  play

 • C

  lake

 • D

  dance

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

train:/treɪn/ 

play: /pleɪ/  

lake: /leɪk/ 

dance: /dɑːns/

Câu D phát âm là / ɑ/còn lại là /ei/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lane

 • B

  sta

 • C

  train

 • D

  anyone 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

lane: /leɪn/  

stay: /steɪ/      

train: /treɪn/  

anyone : /ˈeniwʌn/

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /ei/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  railway

 • B

  sail

 • C

  many 

 • D

  safe 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

railway: /ˈreɪlweɪ/

sail: /seɪl/

many: /ˈmeni/

safe: /seɪf/

Câu C phát âm /e/ còn lại là eɪ /

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  start

 • B

  pave

 • C

  station

 • D

  came  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

start:  /stɑːt/    

pave: /peɪv/    

station: /ˈsteɪʃn/    

 came: /keɪm/

Câu A phát âm là / ɑ /còn lại là / eɪ/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  station 

 • B

  mistake

 • C

  lane

 • D

  many

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

station: /ˈsteɪʃn/      

mistake: /mɪˈsteɪk/  

 lane: /leɪn/      

 many: /ˈmeni/

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /eɪ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ready 

 • B

  break

 • C

  ahead

 • D

  dead

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

 ready: /ˈredi/  

 break: /breɪk/       

 ahead: /əˈhed/         

 dead: /ded/

Câu B phát âm là / eɪ/còn lại là /e/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sign

 • B

  mistake

 • C

  triangle

 • D

  drive

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

sign: /saɪn/   

 mistake: /mɪˈsteɪk/         

triangle: /ˈtraɪæŋɡl/        

drive: /draɪv/

Câu B phát âm là / ɪ/còn lại là / aɪ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  traffic 

 • B

  pavement

 • C

  plane

 • D

  station

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

 traffic: /ˈtræfɪk/   

 pavement: /ˈpeɪvmənt/       

 plane: /pleɪn/      

 station: /ˈsteɪʃn/

Câu A phát âm là / æ/còn lại là / eɪ/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  freight

 • B

  vein

 • C

  ceiling

 • D

  neighbour

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ei”

Lời giải chi tiết :

freight: /freɪt/       

vein: /veɪn/   

ceiling: /ˈsiːlɪŋ/        

 neighbour: /ˈneɪbə(r)/

Câu C phát âm là /i/ còn lại là / eɪ/

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the words into two groups.

safety

internet

red

wait

break

way

/e/
/eɪ/
Đáp án
/e/

internet

red

/eɪ/

safety

wait

break

way

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm /e/ và / eɪ/

Lời giải chi tiết :

safety: /ˈseɪfti/  

internet: /ˈɪntənet/    

red: /red/           

wait: /weɪt/     

break: /breɪk/      

way: /weɪ/

Câu 11 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the words into two groups.

melody

lane

sail

head

traffic

railway

/e/
/eɪ/
Đáp án
/e/

melody

head

traffic

/eɪ/

lane

sail

railway

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm /e/ và / eɪ/

Lời giải chi tiết :

melody: /ˈmelədi/   

lane: /leɪn/    

sail: /seɪl/        

head: /hed/      

traffic: /ˈtræfɪk/    

railway: /ˈreɪlweɪ/

close