Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

windsurfing

waterfall

forest

island

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The cave is very dark, you should bring the _______with you.

 • A

  torch

 • B

  compass

 • C

  sleeping bag

 • D

  hat

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A group of _______ set up camp in the field.

 • A

  travel  

 • B

  travelling

 • C

  travels

 • D

  travellers

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

 • A

  under

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  of

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

 • A

  nature

 • B

  natural

 • C

  naturally

 • D

  unnaturally

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The Amazone is ________ in Brazil.

 • A

  rain forest 

 • B

  rainy forest

 • C

  wet forest  

 • D

  wetter forest

Câu 7 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I walk too much. I need to put ______ on my foot.

 • A

  walking boots 

 • B

  gloves

 • C

  scissors  

 • D

  hat

Câu 8 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A large bag, carried on the back and used especially by people who go climbing or walking. What is it?

 • A

  boat

 • B

  boots

 • C

  torch

 • D

  backpack

Câu 9 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

_______ is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

 • A

  Valley  

 • B

  Desert

 • C

  Island  

 • D

  Mountain

Câu 10 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We use _______ to cut papers or something.

 • A

  scissors

 • B

  valley

 • C

  plaster

 • D

  compass

Câu 11 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some _______.

 • A

  scissors

 • B

  ice-creams

 • C

  sun cream

 • D

  pain killers

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The book is a

adventure story. (THRILL)

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with their names.

windsurfing

waterfall

forest

island

Đáp án

island

waterfall

forest

windsurfing

Lời giải chi tiết :

- windsurfing: lướt sóng

- waterfall:thác nước

- forest: rừng

- island:đảo

Câu 2 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The cave is very dark, you should bring the _______with you.

 • A

  torch

 • B

  compass

 • C

  sleeping bag

 • D

  hat

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

torch: đèn pin

compass: la bàn

sleeping bag: túi ngủ

hat: mũ 

=> The cave is very dark, you should bring the torch with you.

Tạm dịch: 

Hang rất tối, bạn nên mang theo đèn pin.

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A group of _______ set up camp in the field.

 • A

  travel  

 • B

  travelling

 • C

  travels

 • D

  travellers

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

travel: du lịch

travelling: đi du lịch

 travels: những chuyến du lịch

travelers: những du khách 

=> A group of travelers set up camp in the field.

Tạm dịch:

Một nhóm những du khách dựng trại trên cánh đồng.

Câu 4 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

 • A

  under

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  of

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

uner: dưới

in: trong

at: tại

of: của 

=> Mount Everest is the highest mountain in the world.

Tạm dịch:

Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

Câu 5 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

 • A

  nature

 • B

  natural

 • C

  naturally

 • D

  unnaturally

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

nature: thiên nhiên 

natural: thuộc về tự nhiên

naturally: một cách tự nhiên

unnaturally: một cách không tự nhiên.

Cụm từ Natural wonders of the World: Kì quan thiên nhiên thế giới.

=> She is going to introduce some natural wonders of the world tomorrow.

Tạm dịch: 

Cô ấy sẽ giới thiệu một số kỳ quan thiên nhiên của thế giới vào ngày mai.

 

Câu 6 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The Amazone is ________ in Brazil.

 • A

  rain forest 

 • B

  rainy forest

 • C

  wet forest  

 • D

  wetter forest

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

rain forest: rừng mưa nhiệt đới

rainy forest: rừng hay mưa

wet forest: rừng ẩm ướt 

wetter forest: rừng ẩm hơn 

=> The Amazone is rain forest in Brazil.

Tạm dịch:

Amazon là rừng mưa nhiệt đới ở Brazil.

Câu 7 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I walk too much. I need to put ______ on my foot.

 • A

  walking boots 

 • B

  gloves

 • C

  scissors  

 • D

  hat

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

walking boots: ủng đi bộ

gloves: găng tay

scissors: cây kéo

hat: mũ

=> I walk too much. I need to put walking boots on my foot.

Tạm dịch:

Tôi đi bộ quá nhiều. Tôi cần phải đi ủng đi bộ trên chân của tôi.

Câu 8 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

A large bag, carried on the back and used especially by people who go climbing or walking. What is it?

 • A

  boat

 • B

  boots

 • C

  torch

 • D

  backpack

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Một túi lớn, mang trên lưng và được sử dụng đặc biệt bởi những người đi leo núi hoặc đi bộ. Nó là gì?

Giải thích:

boat: thuyền

boots: đôi ủng

torch: đèn pin

backpack: ba lô  

Câu 9 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

_______ is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

 • A

  Valley  

 • B

  Desert

 • C

  Island  

 • D

  Mountain

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Valley: thung lũng

Desert: sa mạc

Island: hòn đảo

Mountain: ngọn núi 

=> Desert is large area of land that has very little water and very few plants growing on it.

Tạm dịch:

Sa mạc là một vùng đất rộng lớn có rất ít nước và rất ít thực vật mọc trên đó.

Câu 10 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We use _______ to cut papers or something.

 • A

  scissors

 • B

  valley

 • C

  plaster

 • D

  compass

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

scissors: cây kéo

valley: thung lũng

plaster: băng dán cá nhân

compass: la bàn 

=> We use scissors to cut papers or something.

Tạm dịch:

Chúng tôi sử dụng kéo để cắt giấy tờ hoặc một thứ gì đó.

Câu 11 :

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some _______.

 • A

  scissors

 • B

  ice-creams

 • C

  sun cream

 • D

  pain killers

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

scissors: cây kéo

ice-creams: cây kem

sun cream: kem chống nắng

pain killers: thuốc giảm đau 

=> If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some sun cream.

Tạm dịch:

Nếu bạn muốn bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh sáng mặt trời, bạn nên sử dụng một số loại kem chống nắng.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The book is a

adventure story. (THRILL)

Đáp án

The book is a

adventure story. (THRILL)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ truyện phiêu lưu (adventure story)

Thirll (n,v – run, hồi hộp) => Thrilling (adj)

Đáp án: The book is a thrilling adventure story.

Tạm dịch: Cuốn sách là một câu chuyện phiêu lưu ly kỳ.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Đáp án

The

of this waterfall amazes every visitors. (BEAUTIFUL)

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ the là một danh từ

Beautiful (adj, xinh đẹp) => beauty (n)

Đáp án: The beauty of this waterfall amazes every visitors.

Tạm dịch: Vẻ đẹp của thác nước này làm mọi du khách phải kinh ngạc.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Đáp án

It is

to walk a long the coast at night. (INTEREST)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It+be+adj+to+V_infi (làm sao khi làm công việc gì)

Interest (n, v – thích thú, tham gia) => interesting (adj)

Đáp án: It is interesting to walk a long the coast at night.

Tạm dịch: Thật thú vị khi đi bộ bên bờ biển dài vào ban đêm.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given. (Em hãy viết dạng đúng của từ trong ngoặc.)

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Đáp án

Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful

wonders in the world. (NATURE)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ kì quan (wonders)

Nature (n, sự tự nhiên) => natural (adj)

Đáp án: Ha Long Bay is recognised as one of the most beautiful natural wonders in the world.

Tạm dịch: Vịnh Hạ Long được công nhận là một trong những kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

close