Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 2 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the email, and then decide whether the questions are true (T), false (F) 

Hi Marco,

We are moving to our new flat on Saturday. The flat has only two bedrooms, and it has a small garden at the back. It’s good for me because it’s near my school and the city centre.
When you come in the front door, there’s a long hall with a bathroom at the other end. The door on the right goes into the kitchen with the dining room behind it. The next room is the living room. It’s a comfortable, sunny room and from there you can walk straight out into the garden.
After that there’s my parents’ bedroom, and finally you come to my bedroom. It’s next to the bathroom. I’m writing this email on my computer at my desk under the window. All my furniture is in my room now and it looks good.

Love

Alice

1. The flat doesn’t have a garden.
Đúng
Sai
2. Alice lives near her school.
Đúng
Sai
3. The dining room is behind the kitchen.
Đúng
Sai
4. Her parents’ bedroom is next to the bathroom.
Đúng
Sai
5. Her bedroom doesn’t have a window.
Đúng
Sai
Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

HOUSES

There are many houses all over the world. Some houses are large. Some are small. Some are made of wood. Some are made of rock. People usually build their houses with something that is easy to find. For example, there are many trees in forest. So people who live there might build a house made of logs. Some houses have one room. Some houses have many rooms. There is usually a bedroom for sleeping, a kitchen for cooking, a living room for sitting and talking. There is usually a bathroom. Some houses have attics. The attic is above the main part of the house. Most houses have a door so people can enter and exit the house. Most houses have windows so people can look outside. Houses look very different in different parts of the world. But, people who live in a house probably all agree that there is no place like home!

Câu 2.1

Why are many forest houses made of logs?

 • A.

  There are many logs in the forest.

 • B.

  It is easy to find trees in the forest.

 • C.

  There is a lot of wood in the forest.

 • D.

  All of the above.

Câu 2.2

According to your opinion, where do you think there are rock houses?

 • A.

  Near the sea.

 • B.

  Near the forest.

 • C.

  Near the mountain.

 • D.

  Near the city.

Câu 2.3

Why do houses have bedrooms?

 • A.

  For sleeping.

 • B.

  For cooking.

 • C.

  For relaxing.

 • D.

  For building things.

Câu 2.4

Where is the attic of a house?

 • A.

  Beside the house.

 • B.

  Above the house.

 • C.

  Under the house.

 • D.

  None of the above.

Câu 2.5

What do people do in the living room?

 • A.

  They sleep.

 • B.

  They take a bath.

 • C.

  They talk.

 • D.

  They do gardening.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the email, and then decide whether the questions are true (T), false (F) 

Hi Marco,

We are moving to our new flat on Saturday. The flat has only two bedrooms, and it has a small garden at the back. It’s good for me because it’s near my school and the city centre.
When you come in the front door, there’s a long hall with a bathroom at the other end. The door on the right goes into the kitchen with the dining room behind it. The next room is the living room. It’s a comfortable, sunny room and from there you can walk straight out into the garden.
After that there’s my parents’ bedroom, and finally you come to my bedroom. It’s next to the bathroom. I’m writing this email on my computer at my desk under the window. All my furniture is in my room now and it looks good.

Love

Alice

1. The flat doesn’t have a garden.
Đúng
Sai
2. Alice lives near her school.
Đúng
Sai
3. The dining room is behind the kitchen.
Đúng
Sai
4. Her parents’ bedroom is next to the bathroom.
Đúng
Sai
5. Her bedroom doesn’t have a window.
Đúng
Sai
Đáp án
1. The flat doesn’t have a garden.
Đúng
Sai
2. Alice lives near her school.
Đúng
Sai
3. The dining room is behind the kitchen.
Đúng
Sai
4. Her parents’ bedroom is next to the bathroom.
Đúng
Sai
5. Her bedroom doesn’t have a window.
Đúng
Sai
Phương pháp giải :
Kiến thức: Đọc hiểu
Lời giải chi tiết :

1. The flat doesn’t have a garden. (Căn hộ không có vườn.)

Thông tin: The flat has only two bedrooms, and it has a small garden at the back. 

Tạm dịch: Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ và nó có một khu vườn nhỏ ở phía sau.

Chọn F

2. Alice lives near her school. (Alice sống gần trường học của cô ấy.)

Thông tin: It’s good for me because it’s near my school and the city centre.

Tạm dịch: Điều đó tốt cho tôi vì nó gần trường học của tôi và trung tâm thành phố.

Chọn T

3. The dining room is behind the kitchen.  (Phòng ăn ở phía sau nhà bếp.)

Thông tin: The door on the right goes into the kitchen with the dining room behind it.

Tạm dịch: Cánh cửa bên phải đi vào nhà bếp với phòng ăn phía sau nó.

Chọn T

4. Her parents’ bedroom is next to the bathroom. (Phòng ngủ của bố mẹ cô ấy nằm cạnh phòng tắm.)

Thông tin: After that there’s my parents’ bedroom, and finally you come to my bedroom. It’s next to the bathroom. 

Tạm dịch: Sau đó là phòng ngủ của bố mẹ tôi, và cuối cùng bạn đến phòng ngủ của tôi. Nó ở cạnh phòng tắm.

Chọn F

5. Her bedroom doesn’t have a window. (Phòng ngủ của cô ấy không có cửa sổ.)

Thông tin: I’m writing this email on my computer at my desk under the window.

Tạm dịch: Tôi đang viết email này trên máy tính của mình ở bàn làm việc dưới cửa sổ.

Chọn F

 

Chào Marco,

Chúng tôi sẽ chuyển đến căn hộ mới của chúng tôi vào thứ Bảy. Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ và nó có một khu vườn nhỏ ở phía sau. Điều đó tốt cho tôi vì nó gần trường học của tôi và trung tâm thành phố.

Khi bạn đi vào cửa trước, có một sảnh dài với phòng tắm ở đầu kia. Cánh cửa bên phải đi vào nhà bếp với phòng ăn phía sau nó. Phòng tiếp theo là phòng khách. Đó là một căn phòng thoải mái đầy nắng và từ đó bạn có thể đi bộ thẳng ra khu vườn.

Sau đó là phòng ngủ của bố mẹ tôi, và cuối cùng bạn đến phòng ngủ của tôi. Nó ở cạnh phòng tắm. Tôi đang viết email này trên máy tính của mình ở bàn làm việc dưới cửa sổ. Tất cả đồ đạc trong phòng của tôi bây giờ và nó có vẻ tốt.

Thân,

Alice

Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

HOUSES

There are many houses all over the world. Some houses are large. Some are small. Some are made of wood. Some are made of rock. People usually build their houses with something that is easy to find. For example, there are many trees in forest. So people who live there might build a house made of logs. Some houses have one room. Some houses have many rooms. There is usually a bedroom for sleeping, a kitchen for cooking, a living room for sitting and talking. There is usually a bathroom. Some houses have attics. The attic is above the main part of the house. Most houses have a door so people can enter and exit the house. Most houses have windows so people can look outside. Houses look very different in different parts of the world. But, people who live in a house probably all agree that there is no place like home!

Câu 2.1

Why are many forest houses made of logs?

 • A.

  There are many logs in the forest.

 • B.

  It is easy to find trees in the forest.

 • C.

  There is a lot of wood in the forest.

 • D.

  All of the above.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: 

Tại sao nhiều ngôi nhà rừng làm bằng gỗ tròn? (Lưu ý)
A.Có nhiều khúc gỗ trong rừng.
B.Rất dễ tìm thấy cây trong rừng.
C.Có rất nhiều gỗ trong rừng.
D.Tất cả những điều trên.

Thông tin:

People usually build their houses with something that is easy to find. For example, there are many trees in forest. So people who live there might build a house made of logs.

 

(Mọi người thường xây dựng nhà của họ với một cái gì đó dễ tìm. Ví dụ, có nhiều cây trong rừng. Vì vậy, những người sống ở đó có thể xây dựng một ngôi nhà làm bằng gỗ.)

 

=> Tất cả các phương án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 2.2

According to your opinion, where do you think there are rock houses?

 • A.

  Near the sea.

 • B.

  Near the forest.

 • C.

  Near the mountain.

 • D.

  Near the city.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:  

Theo ý kiến của bạn, bạn nghĩ nơi nào có nhà đá?

A.Gần biển

B.Gần rừng

C.Gần núi

D.Gần thành phố

Thông tin:

People usually build their houses with something that is easy to find.

(Mọi người thường xây dựng nhà của họ với một cái gì đó dễ tìm.)

=> Nhà đá thường được xây ở vùng núi (vì ở đó có nhiều đá)

Câu 2.3

Why do houses have bedrooms?

 • A.

  For sleeping.

 • B.

  For cooking.

 • C.

  For relaxing.

 • D.

  For building things.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:  

Tại sao ngôi nhà có phòng ngủ?

A.Để ngủ.

B.Để nấu nướng.

C.Để thư giãn.

D.Để xây dựng nhiều thứ.

Thông tin:

There is usually a bedroom for sleeping (Thường có phòng ngủ để ngủ)

Đáp án: A

Câu 2.4

Where is the attic of a house?

 • A.

  Beside the house.

 • B.

  Above the house.

 • C.

  Under the house.

 • D.

  None of the above.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: 

Tầng gác mái ở vị trí nào trong nhà?

A. Bên cạnh ngôi nhà.

B. Ở trên ngôi nhà.

C. Dưới ngôi nhà.

D. Không vị trí nào ở trên.

Thông tin:

The attic is above the main part of the house. (Gác mái nằm phía trên phần chính của ngôi nhà.)

=> Tầng gác mái ở vị trí ở trên ngôi nhà.

Đáp án: B

Câu 2.5

What do people do in the living room?

 • A.

  They sleep.

 • B.

  They take a bath.

 • C.

  They talk.

 • D.

  They do gardening.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:  

Mọi người làm gì ở phòng khách?

A. Họ ngủ.

B. Họ đi tắm.

C. Họ nói chuyện. 

D. Họ làm vườn.

Thông tin: a living room for sitting and talking. (phòng khách để ngồi và nói chuyện)

=> Mọi người nói chuyện (talk)

Đáp án: C

 

NHỮNG NGÔI NHÀ

Có rất nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới. Một số là những ngôi nhà lớn. Một số nhỏ. Một số được làm bằng gỗ. Một số được làm bằng đá. Mọi người thường xây dựng nhà của họ với một cái gì đó dễ tìm. Ví dụ, có nhiều cây trong rừng. Vì vậy, những người sống ở đó có thể xây dựng một ngôi nhà làm bằng gỗ. Một số nhà có một phòng. Một số nhà có nhiều phòng. Thường có phòng ngủ để ngủ, bếp để nấu ăn, phòng khách để ngồi và nói chuyện. Thường mỗi nhà sẽ có phòng tắm. Một số ngôi nhà có gác mái. Gác mái nằm phía trên phần chính của ngôi nhà. Hầu hết các ngôi nhà đều có cửa để mọi người có thể vào và ra khỏi nhà. Hầu hết các ngôi nhà có cửa sổ để mọi người có thể nhìn ra bên ngoài. Những ngôi nhà trông rất khác nhau ở những nơi khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên những người sống trong một ngôi nhà có lẽ đều đồng ý rằng không có nơi nào như nhà!

 

close