Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with only one word.

This is London. Every year more than nine million

come from countries all over the world to visit London.

They go to theaters and (2)

. They look at interesting old buildings.  Many of them are hundreds of


years (3)

. They sit or walk in the beautiful parks, or have a drink 


in a pub. They go to Oxford Street to look at the shops. They sit or, or to 


Harrods. Two million (4)

go to the Tower of London. A million 


more go to see St Paul’s Cathedral. Yes, London is a big and

city with lots to see and do.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the statement is true or false.

1. It is the south of Vietnam.

Đúng
Sai

2.Hanoi is a busy city.

Đúng
Sai

3. Some people from different countries love Hanoi.

Đúng
Sai

4. Ian Paynton forgot the city after his visit.

Đúng
Sai

5. Finally he came back to Hanoi in 2010.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with only one word.

This is London. Every year more than nine million

come from countries all over the world to visit London.

They go to theaters and (2)

. They look at interesting old buildings.  Many of them are hundreds of


years (3)

. They sit or walk in the beautiful parks, or have a drink 


in a pub. They go to Oxford Street to look at the shops. They sit or, or to 


Harrods. Two million (4)

go to the Tower of London. A million 


more go to see St Paul’s Cathedral. Yes, London is a big and

city with lots to see and do.

Đáp án

This is London. Every year more than nine million

come from countries all over the world to visit London.

They go to theaters and (2)

. They look at interesting old buildings.  Many of them are hundreds of


years (3)

. They sit or walk in the beautiful parks, or have a drink 


in a pub. They go to Oxford Street to look at the shops. They sit or, or to 


Harrods. Two million (4)

go to the Tower of London. A million 


more go to see St Paul’s Cathedral. Yes, London is a big and

city with lots to see and do.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt ý chính

Lời giải chi tiết :

This is London. Every year more than nine million people come from countries all over the world to visit London. They go to theaters and museums. They look at interesting old buildings.  Many of them are hundreds of years old. They sit or walk in the beautiful parks, or have a drink in a pub. They fo to Oxford Street to look at the shops, or to Harrods. Two million visitors go to the Tower of London. A million more go to see St Paul’s Cathedral. Yes, London is a big and beautiful city with lots to see and do.

Tạm dịch: 

Đây là Luân Đôn. Hàng năm, hơn chín triệu người từ các quốc gia trên thế giới đến thăm London. Họ đến nhà hát và viện bảo tàng. Họ ngắm nhìn những tòa nhà cổ thú vị. Nhiều căn nhà  đã hàng trăm năm tuổi. Họ ngồi hoặc đi dạo trong những công viên xinh đẹp, hoặc uống rượu trong quán rượu. Họ đến Phố Oxford để xem các cửa hàng, hoặc đến Harrods. Hai triệu du khách đến Tháp Luân Đôn.Một triệu lượt khác đi xem Nhà thờ St Paul. Vâng, London là một thành phố lớn và xinh đẹp với rất nhiều điều để xem và làm.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and decide whether the statement is true or false.

1. It is the south of Vietnam.

Đúng
Sai

2.Hanoi is a busy city.

Đúng
Sai

3. Some people from different countries love Hanoi.

Đúng
Sai

4. Ian Paynton forgot the city after his visit.

Đúng
Sai

5. Finally he came back to Hanoi in 2010.

Đúng
Sai
Đáp án

1. It is the south of Vietnam.

Đúng
Sai

2.Hanoi is a busy city.

Đúng
Sai

3. Some people from different countries love Hanoi.

Đúng
Sai

4. Ian Paynton forgot the city after his visit.

Đúng
Sai

5. Finally he came back to Hanoi in 2010.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt ý chính

Lời giải chi tiết :

1.It is the south of Vietnam.( Nó ở miền nam của Việt Nam.)

Thông tin: This is the city of Hanoi, in the north of Vietnam.

Tạm dịch: Đây là thành phố Hà Nội, ở phía Bắc của Việt Nam.

=> FALSE

2. Hanoi is a busy city. (Hà Nội là một thành phố sầm uất.)

Thông tin: This city is busy.

Tạm dịch: Thành phố này rất sầm uất.

=> TRUE

3. Some people from different countries love Hanoi. (Một số người từ các quốc gia khác nhau yêu Hà Nội.)

Thông tin: Every year, people living in different countries come to visit or work in Hanoi. Some of them even fall in love with this beautiful city.

Tạm dịch: Hàng năm, người dân ở các nước đến thăm và làm việc tại Hà Nội. Một số người trong số họ thậm chí phải lòng thành phố xinh đẹp này.

=> TRUE

4. Ian Paynton forgot the city after his visit. (Ian Paynton đã quên thành phố sau chuyến thăm của mình.)

Thông tin: But after his visit, he could not stop thinking about the city.

Tạm dịch: Nhưng sau chuyến thăm của mình, anh không thể ngừng nghĩ về thành phố.

=> FALSE

5. Finally he came back to Hanoi in 2010. (Cuối cùng anh ấy đã trở lại Hà Nội vào năm 2010.)

Thông tin: Finally he was able to return to Hanoi in 2010.

Tạm dịch: Cuối cùng anh ấy đã có thể trở lại Hà Nội vào năm 2010.

=> TRUE

close