Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 11 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE OR FALSE

1. When I was old, we never used the word recycling.

Đúng
Sai

2. We now know we have a problem.

Đúng
Sai

3. Lots of the stuff we throw away is very useless.

Đúng
Sai

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources.

Đúng
Sai

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with only 1 word.

I hate pollution. It makes me

angry. I think pollution is greed.

People don’t care about the

so they pollute the air just to

make lots of money. Big companies are the worst.They pretend they’re not

. They have the money to say they are “green”. Pollution 

affects us all. We are all less healthy because of companies that pollute the

air or our rivers. Everybody needs to

about how we can reduce

the amount of pollution we create. Not using the car when we can walk is 

is one way. Turning off lights we don’t

is another. Barack Obama 

says he’s going to do his best to help the Earth. I really hope he does 

because if pollution gets any worse, we’ll be in seriously big trouble.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

TRUE OR FALSE

1. When I was old, we never used the word recycling.

Đúng
Sai

2. We now know we have a problem.

Đúng
Sai

3. Lots of the stuff we throw away is very useless.

Đúng
Sai

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources.

Đúng
Sai

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth.

Đúng
Sai
Đáp án

1. When I was old, we never used the word recycling.

Đúng
Sai

2. We now know we have a problem.

Đúng
Sai

3. Lots of the stuff we throw away is very useless.

Đúng
Sai

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources.

Đúng
Sai

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt từ khóa

Lời giải chi tiết :

1. When I was old, we never used the word recycling. (Khi tôi già, chúng tôi không bao giờ dùng từ tái chế.)

Thông tin: When I was young, we never used the word recycling.

Tạm dịch: Khi tôi còn trẻ, chúng tôi không bao giờ sử dụng từ tái chế.

=> FALSE

2. We now know we have a trouble. (Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi có một vấn đề.)

Thông tin: We now know we have a problem.

trouble = problem

=> TRUE

3. Lots of the stuff we throw away is very useless. (Rất nhiều thứ chúng ta vứt đi rất vô dụng.)

Thông tin: Lots of the stuff we throw away is very useful.

Tạm dịch: Rất nhiều thứ chúng ta vứt bỏ rất hữu ích.

=> FALSE

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources. (Tái chế tốt cho môi trường vì chúng ta sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn)

Thông tin: This is good for the environment because we use fewer natural resources.

Tạm dịch: Điều này tốt cho môi trường vì chúng ta sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn.

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth. (Tái chế khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang giúp đỡ Trái đất.)

Thông tin: It makes me feel as though I’m helping the Earth.

Tạm dịch: Điều đó khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang giúp đỡ Trái đất.

=> TRUE

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with only 1 word.

I hate pollution. It makes me

angry. I think pollution is greed.

People don’t care about the

so they pollute the air just to

make lots of money. Big companies are the worst.They pretend they’re not

. They have the money to say they are “green”. Pollution 

affects us all. We are all less healthy because of companies that pollute the

air or our rivers. Everybody needs to

about how we can reduce

the amount of pollution we create. Not using the car when we can walk is 

is one way. Turning off lights we don’t

is another. Barack Obama 

says he’s going to do his best to help the Earth. I really hope he does 

because if pollution gets any worse, we’ll be in seriously big trouble.

Đáp án

I hate pollution. It makes me

angry. I think pollution is greed.

People don’t care about the

so they pollute the air just to

make lots of money. Big companies are the worst.They pretend they’re not

. They have the money to say they are “green”. Pollution 

affects us all. We are all less healthy because of companies that pollute the

air or our rivers. Everybody needs to

about how we can reduce

the amount of pollution we create. Not using the car when we can walk is 

is one way. Turning off lights we don’t

is another. Barack Obama 

says he’s going to do his best to help the Earth. I really hope he does 

because if pollution gets any worse, we’ll be in seriously big trouble.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt từ khóa

Lời giải chi tiết :

I hate pollution. It makes me really angry. I think pollution is greed. People don’t care about the environment so they pollute the air just to make lots of money. Big companies are the worst. They pretend they’re not polluting. They have the money to say they are “green”. Pollution affects us all. We are all less healthy because of companies that pollute the air or our rivers. Everybody needs to think about how we can reduce the amount of pollution we create. Not using the car when we can walk is one way. Turning off lights we don’t need is another. Barack Obama says he’s going to do his best to help the Earth. I really hope he does because if pollution gets any worse, we’ll be in seriously big trouble.

Tạm dịch:

Tôi ghét ô nhiễm. Nó khiến tôi thực sự tức giận. Tôi nghĩ ô nhiễm là tham lam. Mọi người không quan tâm đến môi trường vì vậy họ gây ô nhiễm không khí chỉ để kiếm nhiều tiền. Các công ty lớn là tệ nhất. Họ giả vờ rằng họ không gây ô nhiễm. Họ có tiền để nói rằng họ "xanh". Ô nhiễm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều kém lành mạnh vì các công ty làm ô nhiễm không khí hoặc các dòng sông của chúng ta. Mọi người cần suy nghĩ về cách chúng ta có thể giảm lượng ô nhiễm mà chúng ta tạo ra. Không sử dụng xe khi chúng ta có thể đi bộ là một cách. Tắt đèn chúng ta không cần là một việc khác. Barack Obama nói rằng ông ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp Trái đất. Tôi thực sự hy vọng anh ấy làm như vậy vì nếu tình trạng ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn, chúng tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

close