Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and answer the question.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Câu 1.1

What is the population of Da Nang?

 • A.

  800,000          

 • B.

  over 800,000

 • C.

  nearly 800,000

 • D.

  x

Câu 1.2

Which part of the city is more spacious?

 • A.

  The city part on the west bank           

 • B.

  The city part on the east bank

 • C.

  The Han River

 • D.

  x

Câu 1.3

How many bridges across the Han River?

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  5

 • D.

  x

Câu 1.4

Which bridge is the newest? 

 • A.

  The Han River Bridge

 • B.

  The Rong Bridge

 • C.

  Tien Son Bridge

 • D.

  x

Câu 1.5

What is Non Nuoc Beach like?

 • A.

  one of the beautiful beaches in the world

 • B.

  the most attractive destination in Da Nang

 • C.

  famous for sea food

 • D.

  x

Câu 2 :

Read the passage carefully and answer the question.

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc. In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the committee of the World Heritages of UNESCO officially certified Hoi An as a World Heritage site in 1999.

Câu 2.1

Hoi An lies____ the River Thu Bon.

 • A.

  in

 • B.

  on

 • C.

  at

 • D.

  x

Câu 2.2

The streets in Hoi An are very _______.

 • A.

  big

 • B.

  famous

 • C.

  narrow

 • D.

  x

Câu 2.3

Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful ______.

 • A.

  destination

 • B.

  scenery

 • C.

  statue

 • D.

  x

Câu 2.4

Where is Hoi An?

 • A.

  in the east of Da Nang           

 • B.

  in the south of Da Nang

 • C.

  in the north of Da Nang

 • D.

  x

Câu 2.5

What can tourists do in Hoi An?

 • A.

  visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization

 • B.

  enjoy a lot of seafood dishes here

 • C.

  going a boat trip on Thu Bon River

 • D.

  x

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and answer the question.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Câu 1.1

What is the population of Da Nang?

 • A.

  800,000          

 • B.

  over 800,000

 • C.

  nearly 800,000

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Dân số Đà Nẵng là bao nhiêu ? 

A. 800,000

B. hơn 800,000

C. gần 800,000

Thông tin: Da Nang has a population of nearly 800,000 people.

(Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người.)

Câu 1.2

Which part of the city is more spacious?

 • A.

  The city part on the west bank           

 • B.

  The city part on the east bank

 • C.

  The Han River

 • D.

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The city part on the east bank is the newest and more spacious.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Phần nào của thành phố rộng rãi hơn?

A.Phần thành phố ở bờ tây

B.Phần thành phố ở bờ phía đông

C.Sông Hàn

Thông tin: The city part on the east bank is the newest and more spacious.

                  (Phần thành phố bên bờ phía đông là mới nhất và rộng rãi hơn.)

 

Câu 1.3

How many bridges across the Han River?

 • A.

  3

 • B.

  4

 • C.

  5

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: There are five bridges across the river.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn?

A.3

B.4

C.5

Thông tin:

There are five bridges across the river.

(Có năm cây cầu bắc qua dòng sông này.)

 

Câu 1.4

Which bridge is the newest? 

 • A.

  The Han River Bridge

 • B.

  The Rong Bridge

 • C.

  Tien Son Bridge

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Cây cầu nào mới nhất?

A.Cầu sông Hàn

B.Cầu Rồng

C.Cầu Tiên Sơn

Thông tin: The Han River Bridge is the newest one now.

                (Cầu sông Hàn là cây cầu mới nhất hiện nay.)

 

Câu 1.5

What is Non Nuoc Beach like?

 • A.

  one of the beautiful beaches in the world

 • B.

  the most attractive destination in Da Nang

 • C.

  famous for sea food

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Bãi biển Non Nước như thế nào?

A.Một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới

B.Điểm đến hấp dẫn nhất ở Đà Nẵng

C.Nổi tiếng về hải sản

Thông tin: Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world.

(Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp trên thế giới.)

Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người. Sông Hàn chảy qua thành phố này. Phần thành phố bên bờ phía đông là mới nhất và rộng rãi hơn. Phần thành phố ở bờ tây đông đúc hơn. Có năm cây cầu bắc qua dòng sông này. Cầu sông Hàn là cây cầu mới nhất hiện nay. Chi phí sinh hoạt ở Đà Nẵng là thấp nhất ở miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp trên thế giới. Nhưng đi dạo trên phố vào một buổi chiều mùa hè không phải là một ý tưởng hay ở Đà Nẵng. Không có nhiều cây nên không có nhiều bóng mát. Trời thường rất nóng vào buổi trưa.
Câu 2 :

Read the passage carefully and answer the question.

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization. They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc. In recent years, Hoi An has become a very popular tourist destination in Viet Nam. Importantly, the committee of the World Heritages of UNESCO officially certified Hoi An as a World Heritage site in 1999.

Câu 2.1

Hoi An lies____ the River Thu Bon.

 • A.

  in

 • B.

  on

 • C.

  at

 • D.

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Các giới từ chỉ vị trí:

in: trong

on: trên

at: tại 

Lời giải chi tiết :

in: trong

on: trên

at: tại 

=> Hoi An lies on the River Thu Bon.

Tạm dịch:

Hội An nằm trên sông Thu Bồn.

Câu 2.2

The streets in Hoi An are very _______.

 • A.

  big

 • B.

  famous

 • C.

  narrow

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc thông tin về những con phố ở Hội An: Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets.”

Lời giải chi tiết :

big: lớn

famous: nổi tiếng

narrow: hẹp 

Thông tin: Hoi An is famous for its old temples, pagodas, tiled-roofed houses and narrow streets.

(Hội An nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa, nhà lợp ngói và những con đường hẹp.)

=> The streets in Hoi An are very narrow.

Tạm dịch:

Đường phố ở Hội An rất hẹp.

 

Câu 2.3

Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful ______.

 • A.

  destination

 • B.

  scenery

 • C.

  statue

 • D.

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

destination: điểm đến

scenery: phong cảnh

statue: bức tượng 

 

Lời giải chi tiết :

destination: điểm đến

scenery: phong cảnh

statue: bức tượng 

Thông tin:

They can also enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon River, Cua Dai Beach, etc

(Họ cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp của sông Thu Bồn, bãi biển Cửa Đại, v.v ...)

=> Thu Bon River and Cua Dai have very beautiful scenery.

Tạm dịch:

Sông Thu Bồn và Cửa Đại có phong cảnh rất đẹp.

Câu 2.4

Where is Hoi An?

 • A.

  in the east of Da Nang           

 • B.

  in the south of Da Nang

 • C.

  in the north of Da Nang

 • D.

  x

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin:  “The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Hội An nằm ở đâu?

Tạm dịch:

A. ở phía đông của Đà NẵnG

B. ở phía nam của Đà Nẵng

C. ở phía bắc Đà Nẵng

Thông tin:

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, more than 30 kilometers to the south of Da Nang.

(Phố cổ Hội An nằm bên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng hơn 30 km về phía nam.)

Câu 2.5

What can tourists do in Hoi An?

 • A.

  visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization

 • B.

  enjoy a lot of seafood dishes here

 • C.

  going a boat trip on Thu Bon River

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Khách du lịch có thể làm gì ở Hội An? 

Tạm dịch:

A. thăm di tích của Sa Huỳnh và văn minh Chăm

B. thưởng thức rất nhiều món hải sản ở đây.

C. đi thuyền trên sông Thu Bồn.

Thông tin:

Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham Civilization.

(Khách du lịch có thể tham quan các di tích của Sa Huỳnh và Văn minh Chăm.)

 

Phố cổ Hội An nằm bên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng hơn 30 km về phía nam. Hội An nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa, nhà lợp ngói và những con đường hẹp. Khách du lịch có thể tham quan các di tích của Sa Huỳnh và Văn minh Chăm. Họ cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp của sông Thu Bồn, bãi biển Cửa Đại, v.v ... Trong những năm gần đây, Hội An đã trở thành một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam. Điều quan trọng là ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã chính thức chứng nhận Hội An là Di sản Thế giới vào năm 1999.

close