Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE word.

Sports and games play an (1)

part in our lives. Everyone of us can play a sport, a game, or watch sports (2)

on TV or at the stadium. When you listen to the radio in the morning, you can always hear the sports news. When you open a newspaper, you can always find (3)

about some football matches. Television programmes about sports are very (4)

, and you can watch something (5)

nearly every day.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False.

1. Sumo is not the national sport of Japan.

Đúng
Sai

2. Its popularity is increasing.

Đúng
Sai

3. Sumo is misunderstood around the world.

Đúng
Sai

4. People also say the guys who battle against each other are wrestlers. 

Đúng
Sai

5. Sumo is incredibly exciting and skillful. 

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick the box.

What sport does she play?

jogging

Đúng
Sai

swimming

Đúng
Sai

running

Đúng
Sai

badminton

Đúng
Sai

football

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE word.

Sports and games play an (1)

part in our lives. Everyone of us can play a sport, a game, or watch sports (2)

on TV or at the stadium. When you listen to the radio in the morning, you can always hear the sports news. When you open a newspaper, you can always find (3)

about some football matches. Television programmes about sports are very (4)

, and you can watch something (5)

nearly every day.

Đáp án

Sports and games play an (1)

part in our lives. Everyone of us can play a sport, a game, or watch sports (2)

on TV or at the stadium. When you listen to the radio in the morning, you can always hear the sports news. When you open a newspaper, you can always find (3)

about some football matches. Television programmes about sports are very (4)

, and you can watch something (5)

nearly every day.

Lời giải chi tiết :
Tạm dịch:

Thể thao và trò chơi đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người trong chúng ta có thể chơi một môn thể thao, một trò chơi hoặc xem các sự kiện thể thao trên TV hoặc tại sân vận động. Khi bạn nghe radio vào buổi sáng, bạn luôn có thể nghe tin tức thể thao. Khi bạn mở một tờ báo, bạn luôn có thể tìm thấy thông tin về một số trận bóng đá. Các chương trình truyền hình về thể thao rất phổ biến, và bạn có thể xem một cái gì đó thú vị gần như mỗi ngày.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False.

1. Sumo is not the national sport of Japan.

Đúng
Sai

2. Its popularity is increasing.

Đúng
Sai

3. Sumo is misunderstood around the world.

Đúng
Sai

4. People also say the guys who battle against each other are wrestlers. 

Đúng
Sai

5. Sumo is incredibly exciting and skillful. 

Đúng
Sai
Đáp án

1. Sumo is not the national sport of Japan.

Đúng
Sai

2. Its popularity is increasing.

Đúng
Sai

3. Sumo is misunderstood around the world.

Đúng
Sai

4. People also say the guys who battle against each other are wrestlers. 

Đúng
Sai

5. Sumo is incredibly exciting and skillful. 

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kĩ năng nghe

Lời giải chi tiết :

1. Sumo is not the national sport of Japan.

Giải thích: Sumo không phải là môn thể thao quốc gia của Nhật Bản

Thông tin: Sumo is the national sport of Japan.

Tạm dịch: Sumo là môn thể thao quốc gia của Nhật Bản.

Đáp án: F

2. Its popularity is increasing.

Giải thích: Sự phổ biến của nó đang tăng lên

Thông tin: It is very popular there, but its popularity is decreasing.

Tạm dịch: Nó rất phổ biến ở đó, nhưng sự phổ biến của nó đang giảm dần.

Đáp án: F

3. Sumo is misunderstood around the world.

Giải thích: Sumo bị hiểu nhầm khắp thế giới.

Thông tin: Sumo is misunderstood around the world.

Tạm dịch: Sumo bị hiểu lầm trên khắp thế giới.

Đáp án: T

4. People also say the guys who battle against each other are wrestlers.

Giải thích: Mọi người cũng nói những người chiến đấu với nhau là đô vật.

Thông tin: People also say the guys who battle against each other are wrestlers.

Tạm dịch: Mọi người cũng nói những người chiến đấu với nhau là đô vật.

Đáp án: T

5. Sumo is incredibly exciting and skillful.

Giải thích: Sumo cực kỳ thú vị và khéo léo.

Thông tin: Sumo is incredibly exciting and skillful.

Tạm dịch: Nó cũng không phải như vậy. Sumo cực kỳ thú vị và khéo léo.

Đáp án: T

 Sumo is the national sport of Japan. It is very popular there, but its popularity is decreasing. This is because the top champions are no longer Japanese ones. There have been more champions from Hawaii and Mongolia in the past decade than from Japan. Sumo is misunderstood around the world. Many people do not know it's a martial art. People also say the guys who battle against each other are wrestlers. They’re not. They’re called rikishi. And a lot of people think Sumo is just about two fat men pushing each other. It’s not. Sumo is incredibly exciting and skillful. I myself love everything about Sumo. I love the ceremonies before the fights begin. I love the traditions, the history and the costumes.

Tạm dịch:

Sumo là môn thể thao quốc gia của Nhật Bản. Nó rất phổ biến ở đó, nhưng sự phổ biến của nó đang giảm dần. Điều này là do các nhà vô địch hàng đầu không còn là người Nhật Bản. Đã có nhiều nhà vô địch từ Hawaii và Mông Cổ trong thập kỷ qua hơn Nhật Bản. Sumo bị hiểu lầm trên khắp thế giới. Nhiều người không biết đó là một môn võ thuật. Mọi người cũng nói những người chiến đấu với nhau là đô vật. Họ không phải là như vậy. Họ được gọi là rikishi. Và rất nhiều người nghĩ Sumo chỉ là về hai người đàn ông béo đẩy nhau. Nó cũng không phải như vậy. Sumo cực kỳ thú vị và khéo léo. Bản thân tôi yêu thích tất cả mọi thứ về Sumo. Tôi yêu các nghi lễ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi yêu sự truyền thống, lịch sử và trang phục.

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick the box.

What sport does she play?

jogging

Đúng
Sai

swimming

Đúng
Sai

running

Đúng
Sai

badminton

Đúng
Sai

football

Đúng
Sai
Đáp án

jogging

Đúng
Sai

swimming

Đúng
Sai

running

Đúng
Sai

badminton

Đúng
Sai

football

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :
Script:

 Hi, my name is Anna. I love sports a lot. The two sports that I like most are jogging and badminton. I always do them. Besides, swimming and morning exercise are usually what I do. I love them too, Even though football is the king sport, I never play it because it needs a team to do that. I rarely have time to be with my friends to play football.

Dịch Script:

Xin chào, tôi tên là Anna. Tôi rất yêu thể thao. Hai môn thể thao mà tôi yêu thích nhất là chạy bộ và cầu lông. Tôi luôn luôn chơi chúng. Bên cạnh đó, bơi lội và tập thể dục buổi sáng cũng là những gì tôi thường làm. Tôi cũng yêu thích chúng. Mặc dù bóng đá là môn thể thao vua nhưng tôi không bao giờ chơi nó vì nó cần một đội để làm điều đó. Tôi hiếm khi có thời gian để chơi bóng đá cùng bạn bè.

close