Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  report
 • B
  picture
 • C
  top
 • D
  ten
Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  decision
 • B
  education
 • C
  dentist
 • D
  find
Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  teacher
 • B
  picture
 • C
  tent
 • D
  tall
Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  two
 • B
  take
 • C
  nature
 • D

  stay

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  nation
 • B
  potential
 • C
  determine
 • D
  information
Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  future
 • B
  question
 • C
  culture
 • D
  store
Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  ambitious
 • B
  tooth
 • C
  computer
 • D
  fluent
Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  tried
 • B
  obeyed
 • C
  cleaned
 • D
  asked
Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  called
 • B
  passed
 • C
  talked
 • D
  washed
Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  doctor
 • B
  handsome
 • C
  daughter
 • D
  destination
Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  dinner
 • B
  dirty
 • C
  graduate
 • D
  dance
Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 
 • A
  sandwich
 • B
  address
 • C
  difficult
 • D
  dangerous
Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  day
 • B
  Wednesday
 • C
  study
 • D
  good
Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  friend
 • B
  food
 • C
  advise
 • D
  module
Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  depend
 • B
  do
 • C
  handkerchief
 • D
  deep

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  report
 • B
  picture
 • C
  top
 • D
  ten

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

report /rɪˈpɔːt/

picture /ˈpɪktʃə(r)/

top /tɒp/

ten/ten/

Đáp án B phát âm là / tʃ / còn lại là / t / 

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  decision
 • B
  education
 • C
  dentist
 • D
  find

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. decision /dɪˈsɪʒən/

B. education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

C. dentist /ˈdɛntɪst/

D. find/faɪnd/

Đáp án D đọc là /dʒ/, các đáp án còn lại đọc /d/

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  teacher
 • B
  picture
 • C
  tent
 • D
  tall

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. teacher/ˈtiːʧə/

B. picture/ˈpɪkʧə/

C. tent/tɛnt/

D. tall/tɔːl/

Đáp án B đọc là /ʧ/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  two
 • B
  take
 • C
  nature
 • D

  stay

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A. two /tuː/

B. take /teɪk/

C. nature /ˈneɪʧə/

D. stay/steɪ/

Đáp án C đọc là /ʧ/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  nation
 • B
  potential
 • C
  determine
 • D
  information

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A. nation /ˈneɪʃən/

B. potential /pəʊˈtɛnʃəl/

C. determine /dɪˈtɜːmɪn/ 

D. information/ˌɪnfəˈmeɪʃən/

Đáp án C đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc /ʃ/

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  future
 • B
  question
 • C
  culture
 • D
  store

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A. future /ˈfjuːʧə/

B. question /ˈkwɛsʧən/ 

C. culture /ˈkʌlʧə/

D. store/stɔː/

Đáp án D đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /ʧ/

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  ambitious
 • B
  tooth
 • C
  computer
 • D
  fluent

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A. ambitious /æmˈbɪʃəs/

B. tooth /tuːθ/ 

C. computer /kəmˈpjuːtə/

D. fluent/ˈflu(ː)ənt/

Đáp án A đọc là /ʃ/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  tried
 • B
  obeyed
 • C
  cleaned
 • D
  asked

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :
A. tried /traɪd/
B. obeyed/əˈbeɪd/
C. cleaned /kliːnd/
D. asked /ɑːskt/
Đáp án D đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /d/
Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  called
 • B
  passed
 • C
  talked
 • D
  washed

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A. called /kɔːld/

B. passed /pɑːst/ 

C. talked /tɔːkt/

D. washed /wɒʃt/

Đáp án A đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  doctor
 • B
  handsome
 • C
  daughter
 • D
  destination

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. doctor /ˈdɒktə/

B. handsome /ˈhænsəm/

C. daughter /ˈdɔːtə/ 

D. destination /ˌdɛstɪˈneɪʃən/

Đáp án B âm “d” câm, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  dinner
 • B
  dirty
 • C
  graduate
 • D
  dance

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A. dinner /ˈdɪnə/ 

B. dirty /ˈdɜːti/ 

C. graduate /ˈɡrædʒuət/

D. dance /dɑːns/

Đáp án C đọc là /dʒ/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 
 • A
  sandwich
 • B
  address
 • C
  difficult
 • D
  dangerous

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A. sandwich /ˈsænwɪʤ/ 

B. address /əˈdrɛs/

C. difficult /ˈdɪfɪkəlt/

D. dangerous/ˈdeɪnʤrəs/

Đáp án A âm “d” câm, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  day
 • B
  Wednesday
 • C
  study
 • D
  good

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. day /deɪ/ 

B. Wednesday /ˈwɛnzdeɪ/ 

C. study /ˈwɛnzdeɪ/ 

D. good/gʊd/

Đáp án B âm “d” câm, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  friend
 • B
  food
 • C
  advise
 • D
  module

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A. friend/frɛnd/

B. food/fuːd/ 

C. advise /ədˈvaɪz/ 

D. module /ˈmɑːdʒuːl/

Đáp án D đọc là /dʒ/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A
  depend
 • B
  do
 • C
  handkerchief
 • D
  deep

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A. depend /dɪˈpɛnd/

B. do /dəʊ/

C. handkerchief /ˈhæŋkəʧɪf/

D. deep /diːp/

Đáp án C âm “d” câm, các đáp án còn lại đọc là /d/

close