Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 2 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Listen again and complete the sentences below.

1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

How do you go to school?

A. 

B. 

C. 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

Where’s the cat?

A. 

B. 

C. 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Listen again and complete the sentences below.

1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Đáp án
1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Phương pháp giải :
Kiến thức: Nghe hiểu
Lời giải chi tiết :

1.  In Linh’s room, the desk is near the… (Trong phòng của Linh, bàn làm việc gần…)

Thông tin: In my room I have a desk near the window.

Tạm dịch:Trong phòng của tôi, tôi có một bàn làm việc gần cửa sổ.

Đáp án: window


2. In Linh’s room, the computer is on the ……………...............(Trong phòng của Linh, chiếc máy tính đang ở trên …………… )

Thông tin: My computer is on the desk.

Tạm dịch: Máy tính của tôi ở trên bàn.

Đáp án: desk


3. There are many ………….. of Linh’s idol in her room. (Có rất nhiều ………… .. của thần tượng của cô ấy trong phòng.)

Thông tin: I have a big bookshelf and many pictures of my idol. 

Tạm dịch: Tôi có một giá sách lớn và nhiều hình ảnh của thần tượng của tôi.

Đáp án: pictures


4. Her sister’s room is ……………. Linh’s room and her parents’ room. (Phòng của em gái cô ấy ở  …………….phòng của Linh và phòng của bố mẹ.)

Thông tin: My sister’s room is to the left of my room and to the right of my parents’ room.

Tạm dịch: Phòng của chị gái tôi ở bên trái phòng của tôi và ở bên phải phòng của bố mẹ tôi.

Đáp án: between 

 

5.  Linh’s parents don’t have a ……………................ in their room. (Cha mẹ của Linh không có …………. trong phòng của họ.)

Thông tin: My parents’ room is large, but they don’t have a TV in their room 

Tạm dịch:Phòng của bố mẹ tôi rộng, nhưng họ không có TV trong phòng của mình.

Đáp án: TV/ television
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

How do you go to school?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

- ride bicycle: đạp xe

- walk: đi bộ

- go by bus: đi bằng xe buýt

Lời giải chi tiết :
Tom: How do you go to school?
Mai: My house is not very far from school so I ride my bicycle to school.
Tom: Do you ever walk there?
Mai: No. I don't

Tom: Bạn đến tường bằng cách nào?

Mai: Nhà của tớ không xa trường lắm nên tớ đạp xe đến trường

Tom: Bạn đã bao giờ đi bộ chưa?

Mai: Tớ chưa

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- lamp : cái đèn

Lời giải chi tiết :
Tom: How many lamps are there in your room, Mary?
Mary: There are two lamps.
Tom: Is there a television?
Mary: No, there isn't.

Tom: Có bao nhiêu cái đèn trong phòng của bạn hả Mary?

Mary: Có 2 cái

Tom: Có TV không?

Mary: Không có.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

Where’s the cat?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

under: bên dưới

on: bên trên

behind : đằng sau

Lời giải chi tiết :
Tom: Where is the cat Mum?
Tom's mother: Oh, look! It's under the chair.

Tom: Con mèo đâu hả mẹ?

Mẹ Tom: Nhìn kìa! Nó đang ở dưới cái ghế.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Đáp án

C. 

Phương pháp giải :

Chú đến lời của Mary: "There is a ...and there are some lamps."

Lời giải chi tiết :
Tom: What's in your room, Mary?
Mary: There is a bed and there are some lamps.
Tom: ls there a television?
Mary: No, there isnt.

Tom: Phòng bạn có những gì, Mary?

Mary: Có 1 cái giường và vài cái đèn ngủ

Tom: Có TV không?

Mary: Không có đâu.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- Chú ý lời của mẹ Tom nói với Tom: "It's on your ...., dear"

Lời giải chi tiết :
Tom: Where is my ball, Mum?
Toms mother: It's on your bed, dear.
Tom: Ha ha. It's sleeping, Mum.
 
 
Tom: Quả bóng của con ở đâu hả mẹ?
Mẹ Tom: Nó ở trên giường của con đó.
Tom: Haha, nó đang ngủ đó mẹ.
close