Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ 2 âm tiết Tiếng Anh 6 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  cannon

 • B

  father

 • C

  culture

 • D

  direct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

cannon /ˈkænən/ 

father /ˈfɑːðə/ 

culture /ˈkʌlʧə/

direct //daɪˈrekt/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 2 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  Easter

 • B

  festive

 • C

  rename

 • D

  harvest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Easter /ˈiːstə/

festive/ˈfɛstɪv/

rename/ˌriːˈneɪm/

harvest /ˈhɑːvɪst/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 3 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  invest

 • B

  major

 • C

  perform

 • D

  machine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

invest /ɪnˈvɛst/

major/ˈmeɪʤə/

perform/pəˈfɔːm/

machine /məˈʃiːn/

Đáp án B có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 4 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  answer

 • B

  believe

 • C

  rely

 • D

  decrease

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

answer/ˈɑːnsə/

believe/bɪˈliːv/

rely/rɪˈlaɪ/

decrease /dɪˈkriːs/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 5 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  police

 • B

  result

 • C

  correct

 • D

  traffic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

police/pəˈliːs/

result/rɪˈzʌlt/

correct/kəˈrɛkt/

traffic /ˈtræfɪk/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 6 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  funny

 • B

  pretty

 • C

  lucky

 • D

  alone

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

funny/ˈfʌni/

pretty/ˈprɪti/

lucky /ˈlʌki/

alone/əˈləʊn/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 7 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  parade

 • B

  copy

 • C

  replace

 • D

  arrive

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

parade /pəˈreɪd/

copy/ˈkɒpi/

replace/rɪˈpleɪs/

arrive/əˈraɪv/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ nhất, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 8 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  actor     

 • B

  after

 • C

  afraid

 • D

  also

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

actor/ˈæktə/

after /ˈɑːftə/

afraid /əˈfreɪd/

also/ˈɔːlsəʊ/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 9 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  before

 • B

  belong

 • C

  better

 • D

  between

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

before /bɪˈfɔː/

belong /bɪˈlɒŋ/

better/ˈbɛtə/

between /bɪˈtwiːn/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 10 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  paper

 • B

  pencil

 • C

  picture   

 • D

  police

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

paper /ˈpeɪpə/

pencil/ˈpɛnsl/

picture/ˈpɪkʧə/

police /pəˈliːs/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 11 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  coffee

 • B

  colour

 • C

  concert

 • D

  correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

coffee /ˈkɒfi/

colour /ˈkʌlə/

concert /ˈkɒnsət/

correct /kəˈrɛkt/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 12 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  English

 • B

  enjoy

 • C

  evening

 • D

  every

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

English/ˈɪŋglɪʃ/

enjoy/ɪnˈʤɔɪ/

evening /ˈiːvnɪŋ/

every/ˈɛvri/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 13 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  breakfast

 • B

  pepper

 • C

  hotel

 • D

  ticket

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

breakfast /ˈbrɛkfəst/

pepper/ˈpɛpə/

hotel /həʊˈtɛl/

ticket /ˈtɪkɪt/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Câu hỏi 14 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  leather

 • B

  account

 • C

  account

 • D

  decide

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

leather /ˈlɛðə/

account/əˈkaʊnt/

adapt/əˈdæpt/

decide dɪˈsaɪd/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Câu hỏi 15 :

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

 • A

  highlight

 • B

  enjoy

 • C

  reverse

 • D

  review

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

highlight /ˈhaɪˌlaɪt/

enjoy /ɪnˈʤɔɪ/

reverse/rɪˈvɜːs/

review/rɪˈvjuː/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

close