Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  town

 • B

  down

 • C

  know

 • D

  brown

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  grow

 • B

  now

 • C

  below

 • D

  throw

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  our

 • B

  about

 • C

  though

 • D

  round

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  cloud

 • B

  shoulder

 • C

  mouse

 • D

  house

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  board

 • B

  goat

 • C

  coat

 • D

  coal

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  road

 • B

  goal

 • C

  soap

 • D

  broadcast

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  show

 • B

  blow

 • C

  shadow

 • D

  crown

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  open

 • B

  brother

 • C

  over

 • D

  control

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  those

 • B

  alone

 • C

  along

 • D

  total

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  noun

 • B

  should

 • C

  account

 • D

  mountain

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  bounce

 • B

  out

 • C

  sound

 • D

  poultry

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  elbow

 • B

  narrow

 • C

  flower

 • D

  snow

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  tomorrow

 • B

  throwaway

 • C

  ownership

 • D

  powerful

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  town

 • B

  down

 • C

  know

 • D

  brown

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

town /taʊn/

down/daʊn/

know/nəʊ/

brown/braʊn/

Đáp án C đọc là / əʊ /, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  grow

 • B

  now

 • C

  below

 • D

  throw

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

grow /grəʊ/

now/naʊ/

below/bɪˈləʊ/

throw /θrəʊ/

Đáp án B đọc là / aʊ /, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  our

 • B

  about

 • C

  though

 • D

  round

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

our /ˈaʊə/

about/əˈbaʊt/

though/ðəʊ/

round/raʊnd/

Đáp án C đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  cloud

 • B

  shoulder

 • C

  mouse

 • D

  house

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

cloud /klaʊd/

shoulder/ˈʃəʊldə/

mouse/maʊz/

house/haʊz/

Đáp án B đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  board

 • B

  goat

 • C

  coat

 • D

  coal

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

board /bɔːd/

goat/gəʊt/

coat/kəʊt/

coal/kəʊl/

Đáp án A đọc là /ɔː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  road

 • B

  goal

 • C

  soap

 • D

  broadcast

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

road /rəʊd/

goal/gəʊl/

soap/səʊp/

broadcast/ˈbrɔːdkɑːst/

Đáp án D đọc là /ɔː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  show

 • B

  blow

 • C

  shadow

 • D

  crown

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

show /ʃəʊ/

blow/bləʊ/

shadow/ˈʃædəʊ/

crown/kraʊn/

Đáp án D đọc là /aʊ/, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  open

 • B

  brother

 • C

  over

 • D

  control

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

open /ˈəʊpən/

brother/ˈbrʌðə/

over/ˈəʊvə/

control /kənˈtrəʊl/

Đáp án B đọc là /ʌ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  those

 • B

  alone

 • C

  along

 • D

  total

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

those /ðəʊz/

alone/əˈləʊn/

along/əˈlɒŋ/

total/ˈtəʊtl/

Đáp án C đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  noun

 • B

  should

 • C

  account

 • D

  mountain

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

noun /naʊn/

should /ʃʊd/

account/əˈkaʊnt/

mountain/ˈmaʊntɪn/

Đáp án B đọc là /ʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  bounce

 • B

  out

 • C

  sound

 • D

  poultry

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

bounce /baʊns/

out /aʊt/

sound/saʊnd/

poultry/ˈpəʊltri/

Đáp án D đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  elbow

 • B

  narrow

 • C

  flower

 • D

  snow

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ellow /ˈɛlbəʊ/

narrow/ˈnærəʊ/

flower/ˈflaʊə/

snow/snəʊ/

Đáp án C đọc là /aʊ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  tomorrow

 • B

  throwaway

 • C

  ownership

 • D

  powerful

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

tomorrow /təˈmɒrəʊ/

throwaway/ˈθrəʊəweɪ/

ownership/ˈəʊnəʃɪp/

powerful/ˈpaʊəfʊl/

Đáp án D đọc là / aʊ /, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

close