Trắc nghiệm Ngữ pháp So sánh nhất của tính từ ngắn Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer

She is ……student in my class.

 • A

  most hard-working                 

 • B

  more hard-working

 • C

  the most hard-working           

 • D

  as hard-working

Câu 2 :

Choose the best answer

He is one of …………….students in my school.

 • A

  talented   

 • B

  the talented  

 • C

  most talented               

 • D

  the most talented

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

It’s (good)

holiday I’ve had.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

This is (exciting)

film I’ve ever seen.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

My Tam is one of (popular)

singers in my country.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

This building/ modern/ in/ the city.


Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

Playing sports/ common/ activity/ in/ my city.


Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

 Rice/ popular/ food/ in/ Vietnam?


Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

He is (clever)

student in my group.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

French is considered to be (difficult)

than English, but Chinese is the

language.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

Nobody is more attractive than her in the contest.


=> She is

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

China is the most polluted country in Asia.


=> No country in Asia

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

 I have never done such a difficult test.


=> This test is

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer

She is ……student in my class.

 • A

  most hard-working                 

 • B

  more hard-working

 • C

  the most hard-working           

 • D

  as hard-working

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> She is the most hard-working student in my class.

Tạm dịch: Cô ấy là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp của tôi.

Câu 2 :

Choose the best answer

He is one of …………….students in my school.

 • A

  talented   

 • B

  the talented  

 • C

  most talented               

 • D

  the most talented

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> He is one of the most talented students in my school.

Tạm dịch: Anh ấy là một trong những học sinh tài năng nhất trường tôi.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

It’s (good)

holiday I’ve had.

Đáp án

It’s (good)

holiday I’ve had.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est

Tính từ good trong câu là tính từ bất quy tắc trong so sánh nhất: good => the best

=> It’s the best holiday I’ve had.

Tạm dịch: Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà tôi đã có.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

This is (exciting)

film I’ve ever seen.

Đáp án

This is (exciting)

film I’ve ever seen.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

Tính từ exciting là tính từ dài nên ta phải thêm most và giữ nguyên tính từ: exciting => the most exciting

=> This is the most exciting film I’ve ever seen.

Tạm dịch: Đây là bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

My Tam is one of (popular)

singers in my country.

Đáp án

My Tam is one of (popular)

singers in my country.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

Tính từ popular là tính từ dài nên ta phải thêm most và giữ nguyên tính từ: popular => the most popular

=> My Tam is one of the most popular singers in my country.

Tạm dịch: Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất ở nước tôi.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

This building/ modern/ in/ the city.


Đáp án

This building/ modern/ in/ the city.


Lời giải chi tiết :

- modern tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: S + be + the most + adj

=> This building is the most  modern in the city.

Tạm dịch: Tòa nhà này hiện đại nhất thành phố.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

Playing sports/ common/ activity/ in/ my city.


Đáp án

Playing sports/ common/ activity/ in/ my city.


Lời giải chi tiết :

- common tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: S + be + the most + adj

=> Playing sports is the most common activity in my city.

Tạm dịch: Chơi thể thao là hoạt động phổ biến nhất ở thành phố của tôi.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

 Rice/ popular/ food/ in/ Vietnam?


Đáp án

 Rice/ popular/ food/ in/ Vietnam?


Lời giải chi tiết :

- popular tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: Be + S + the most + adj?

=> Is rice the most popular food in Vietnam?

Tạm dịch: Gạo có phải là lương thực phổ biến nhất ở Việt Nam?

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

He is (clever)

student in my group.

Đáp án

He is (clever)

student in my group.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est…

Tính từ clever trong câu là tính từ dài nhưng có quy tắc đặc biệt. Với từ này, ta áp dụng quy tắc của tính từ ngắn nên ta chỉ cần thêm đuôi –est: clever => the cleverest

=> He is the cleverest student in my group.

Tạm dịch: Anh ấy là học sinh thông minh nhất trong nhóm của tôi.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

French is considered to be (difficult)

than English, but Chinese is the

language.

Đáp án

French is considered to be (difficult)

than English, but Chinese is the

language.

Lời giải chi tiết :

- Vị trí số 1 là so sánh hơn vì trong câu có 2 danh từ để so sánh và có từ so sánh “than”

Cấu trúc: S1+ be + more adj than S2

 => difficult -> more difficult

- Vị trí sô 2 là so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> difficult -> most difficult

=> French is considered to be more difficult than English, but Chinese is the most difficult language.

Tạm dịchTiếng Pháp được đánh giá là khó hơn tiếng Anh, nhưng tiếng Trung là ngôn ngữ khó nhất.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

Nobody is more attractive than her in the contest.


=> She is

Đáp án

Nobody is more attractive than her in the contest.


=> She is

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: No + N1 + be + more + adj than + N2 (Không …. hơn ….)

= N2 + be + the most adj…. (Cái gì …. nhất)

- attractive tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> She is the most attractive girl in the contest.

Tạm dịch: 

Không ai quyến rũ hơn cô ấy trong cuộc thi.

Cô là cô gái quyến rũ  nhất cuộc thi.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

China is the most polluted country in Asia.


=> No country in Asia

Đáp án

China is the most polluted country in Asia.


=> No country in Asia

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: No + N1 + be + more + adj than + N2 (Không …. hơn ….)

= N2 + be + the most adj…. (Cái gì …. nhất)

- beautiful tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> No country in Asia is more polluted than China.

Tạm dịch: Trung Quốc là quốc gia ô nhiễm nhất châu Á.

Không có quốc gia nào ở châu Á ô nhiễm hơn Trung Quốc.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

 I have never done such a difficult test.


=> This test is

Đáp án

 I have never done such a difficult test.


=> This test is

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + be + the most + adj I have (ever) + Vp2 (Cái gì…. nhất mà tôi từng..)

- difficult tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> This test is the most difficult I have ever done.

Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ làm một bài kiểm tra khó như vậy.

Đây là bài kiểm tra khó nhất mà tôi từng làm.

close