Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 11 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Nowadays, the development of human world causes many bad effects to the environment. We throw garbage everywhere, exploit too much natural resources or contaminate the air. Therefore, our environment is being seriously polluted and we need to protect it from now. First of all, we should reduce, reuse and recycle. Instead of using plastic bags, we can use leaves to wrap food. We can recycle plastic bottles, cans, paper to reduce garbage. Using public transports and decreasing the number of motorbikes and cars are also good ways to reduce carbonic in the air. Besides, we should purify contaminated lakes or rivers in order to lessen the pollution in the water. Last but not least, the government should encourage everyone to take action together. Especially, we need to punish people who contaminate the environment. In conclusion, the Earth is our home so protecting it is everyone's responsibility.

1. The environment is polluted because of the development of human.

Đúng
Sai

2. We can use paper to wrap foods.

Đúng
Sai

3. Using transportation is a good way to reduce carbonic in the air.

Đúng
Sai

4. We lessen pollution in the water by purifying contaminated lakes or rivers.

Đúng
Sai

5. Not everyone have to protect the environment.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Solar energy is the key to our future. If we do not use it, our planet will not survive. We do not have enough resources on Earth to supply our energy needs. We are slowly using solar energy more. Most places you go in the world today you can see solar panels on people’s houses. I hope that in the future, all houses will use solar power. It’s so simple. In fact, it’s free. All you have to do is pay for the solar panels and some other equipment, and then you have free energy. I think in the future it will be everywhere. We’ll wear clothes that provide solar power, and we’ll drive cars powered by solar energy.

Câu 2.1
 1. Solar energy is the _______ to our future.
 • A.

  key

 • B.

  door

 • C.

  lock

 • D.

  window

Câu 2.2

You can see solar panels on _________.

 • A.

  companies

 • B.

  houses

 • C.

  buildings

 • D.

   rooms

Câu 2.3

Solar energy is_____.

 • A.

  simple and cheap

 • B.

  special and free

 • C.

  free and simple

 • D.

  simple and expensive

Câu 2.4

To have solar it, we have to _______ the solar panels and some other equipment.

 • A.

  prepare for

 • B.

  steal

 • C.

  pay for

 • D.

  make

Câu 2.5

In the future, what will we do? – We will________.

 • A.

  wear clothes that provide solar power

 • B.

  drive cars powered by solar energy

 • C.

  sell solar energy

 • D.

  A &B

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Nowadays, the development of human world causes many bad effects to the environment. We throw garbage everywhere, exploit too much natural resources or contaminate the air. Therefore, our environment is being seriously polluted and we need to protect it from now. First of all, we should reduce, reuse and recycle. Instead of using plastic bags, we can use leaves to wrap food. We can recycle plastic bottles, cans, paper to reduce garbage. Using public transports and decreasing the number of motorbikes and cars are also good ways to reduce carbonic in the air. Besides, we should purify contaminated lakes or rivers in order to lessen the pollution in the water. Last but not least, the government should encourage everyone to take action together. Especially, we need to punish people who contaminate the environment. In conclusion, the Earth is our home so protecting it is everyone's responsibility.

1. The environment is polluted because of the development of human.

Đúng
Sai

2. We can use paper to wrap foods.

Đúng
Sai

3. Using transportation is a good way to reduce carbonic in the air.

Đúng
Sai

4. We lessen pollution in the water by purifying contaminated lakes or rivers.

Đúng
Sai

5. Not everyone have to protect the environment.

Đúng
Sai
Đáp án

1. The environment is polluted because of the development of human.

Đúng
Sai

2. We can use paper to wrap foods.

Đúng
Sai

3. Using transportation is a good way to reduce carbonic in the air.

Đúng
Sai

4. We lessen pollution in the water by purifying contaminated lakes or rivers.

Đúng
Sai

5. Not everyone have to protect the environment.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. The environment is polluted because of the development of human.

(Môi trường bị ô nhiễm vì sự phát triển của con người.)

Thông tin: Nowadays, the development of human world causes many bad effects to the environment. … Therefore, our environment is being seriously polluted…

Tạm dịch: Ngày nay, sự phát triển của thế giới con người gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và chúng ta cần phải bảo vệ nó ngay từ bây giờ.

=> TRUE

2. We can use plastic bags to wrap foods.

(Chúng ta có thể sử dụng túi ni long để bọc thực phẩm.)

Thông tin: Instead of using plastic bags, we can use leaves to wrap food.

Tạm dịch: Thay vì dùng túi ni lông, chúng ta có thể dùng lá cây để bọc thực phẩm.

=> FALSE

3. Using transportation is a good way to reduce carbonic in the air.

(Sử dụng phương tiện giao thông là một cách tốt để giảm lượng cacbonic trong không khí.)

Thông tin: Using public transports and decreasing the number of motorbikes and cars are also good ways to reduce carbonic in the air.

Tạm dịch: Sử dụng phương tiện giao thông công cộng và giảm số lượng xe máy và ô tô cũng là những cách tốt để giảm lượng cacbonic trong không khí.

 => FALSE

4. We lessen pollution in the water by purifying contaminated lakes or rivers.

(Chúng tôi giảm thiểu ô nhiễm trong nước bằng cách làm sạch các hồ hoặc sông bị ô nhiễm.)

Thông tin: we should purify contaminated lakes or rivers in order to lessen the pollution in the water.

Tạm dịch: chúng ta nên làm sạch các hồ hoặc sông bị ô nhiễm để giảm bớt ô nhiễm trong nước.

=> TRUE

5. Not everyone have to protect the environment.

(Không phải ai cũng phải bảo vệ môi trường.)

Thông tin: the Earth is our home so protecting it is everyone's responsibility.

Tạm dịch: Trái đất là ngôi nhà của chúng ta nên việc bảo vệ nó là trách nhiệm của mọi người.

=> FALSE

Câu 2 :

Solar energy is the key to our future. If we do not use it, our planet will not survive. We do not have enough resources on Earth to supply our energy needs. We are slowly using solar energy more. Most places you go in the world today you can see solar panels on people’s houses. I hope that in the future, all houses will use solar power. It’s so simple. In fact, it’s free. All you have to do is pay for the solar panels and some other equipment, and then you have free energy. I think in the future it will be everywhere. We’ll wear clothes that provide solar power, and we’ll drive cars powered by solar energy.

Câu 2.1
 1. Solar energy is the _______ to our future.
 • A.

  key

 • B.

  door

 • C.

  lock

 • D.

  window

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Gợi ý: câu 1 đoạn văn

Lời giải chi tiết :

Năng lượng mặt trời là _______ cho tương lai của chúng ta.

A. chìa khóa

B. cửa

C. khóa

D. cửa sổ

Thông tin: Solar energy is the key to our future.

Tạm dịch: Năng lượng mặt trời là chìa khóa cho tương lai của chúng ta.

Câu 2.2

You can see solar panels on _________.

 • A.

  companies

 • B.

  houses

 • C.

  buildings

 • D.

   rooms

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 3

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể thấy các tấm pin mặt trời trên _________.

A. công ty       B. nhà         

C. tòa nhà            D. phòng

Thông tin: Most places you go in the world today you can see solar panels on people’s houses.

Tạm dịch: Hầu hết những nơi bạn đến trên thế giới ngày nay bạn có thể nhìn thấy các tấm pin mặt trời trên nhà của mọi người.

Câu 2.3

Solar energy is_____.

 • A.

  simple and cheap

 • B.

  special and free

 • C.

  free and simple

 • D.

  simple and expensive

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 4

Lời giải chi tiết :

Năng lượng mặt trời là _____.

A. đơn giản và rẻ

B. đặc biệt và miễn phí

C. miễn phí và đơn giản

D. đơn giản và đắt tiền

Thông tin: It’s so simple. In fact, it’s free.

Tạm dịch: Nó rất đơn giản. Trên thực tế, nó miễn phí.

Câu 2.4

To have solar it, we have to _______ the solar panels and some other equipment.

 • A.

  prepare for

 • B.

  steal

 • C.

  pay for

 • D.

  make

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Gợi ú: dòng 5

Lời giải chi tiết :

Để có năng lượng mặt trời, chúng ta phải _______ các tấm pin mặt trời và một số thiết bị khác.

A. chuẩn bị          B. ăn cắp

C. trả tiền cho           D. làm

Thông tin: All you have to do is pay for the solar panels and some other equipment, and then you have free energy.

Tạm dịch: Tất cả những gì bạn phải làm là trả tiền cho các tấm pin mặt trời và một số thiết bị khác, sau đó bạn có năng lượng miễn phí.

Câu 2.5

In the future, what will we do? – We will________.

 • A.

  wear clothes that provide solar power

 • B.

  drive cars powered by solar energy

 • C.

  sell solar energy

 • D.

  A &B

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Gợi ý: dòng 6,7

Lời giải chi tiết :

Trong tương lai, chúng ta sẽ làm gì? - Chúng tôi sẽ________.

A. mặc quần áo cung cấp năng lượng mặt trời

B. lái ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời

C. bán năng lượng mặt trời

D. A & B

Thông tin: We’ll wear clothes that provide solar power, and we’ll drive cars powered by solar energy.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ mặc quần áo cung cấp năng lượng mặt trời và sẽ lái ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời.

close