Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wife

 • B

  fine

 • C

  wine

 • D

  rich

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  girl

 • B

  fish

 • C

  live

 • D

  drink

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  marriage

 • B

  exam

 • C

  family

 • D

  national

Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  machine

 • B

  library

 • C

  message

 • D

  breakfast

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  remember

 • B

  become

 • C

  design

 • D

  different

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

these /ðiːz/

metre /ˈmiː.tər/

secret /ˈsiː.krət/

English  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/           

Đáp án D phát âm là /i: / còn lại là /ɪ/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

picture /ˈpɪktʃə(r)/

ticket /ˈtɪkɪt/

liter /ˈliːtə(r)/ 

cinema /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/.

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Teaching: /ˈtiːtʃɪŋ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Equal: /ˈiːkwəl/

Eleven: /ɪˈlevn/ 

Đáp án C  phát âm là / i  / còn lại là / ɪ /

Đáp án: C

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là /  /

Đáp án: A

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

if /ɪf/ 

police /pəˈliːs/

pizza /ˈpiːtsə/ 

Đáp án B phát âm là /ɪ / còn lại là /i:/.

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teach               

 • B

  heart 

 • C

  peach 

 • D

  team 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 Giải thích:

Teach: /tiːtʃ/

Heart: /hɑːt/

Peach: /piːtʃ/

Team: /tiːm/ 

Đáp án B phát âm là /ɑ/ còn lại là /i:/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Meet: /miːt/

Pretty: /ˈprɪti/

Seen: /siːn/

Sheep: /ʃiːp/ 

Đáp án B phát âm là / ɪ / còn lại là / i / 

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hill: /hɪl/

Dream: /driːm/

King: /kɪŋ/ 

Six: /sɪks/ 

Đáp án B phát âm là / i: / còn lại là / ɪ /

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

fruit /fruːt/

build /bɪld/

juice /ʤuːs/

suit/suːt/

Đáp án B đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /uː/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wife

 • B

  fine

 • C

  wine

 • D

  rich

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

wife /waɪf/

fine //faɪn/

wine /waɪn/

rich /rɪʧ/

Đáp án D đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /aɪ/

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  girl

 • B

  fish

 • C

  live

 • D

  drink

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

girl/gɜːl/

fish /fɪʃ/

live /lɪv/

drink /drɪŋk/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là / ɪ/

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

office /ˈɒfɪs/

difficult /ˈdɪfɪkəlt

important /ɪmˈpɔːtənt

exercise /ˈɛksəsaɪz/

Đáp án D đọc là /aɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  marriage

 • B

  exam

 • C

  family

 • D

  national

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

marriage /ˈmærɪʤ/

example /ɪɡˈzæm/

family /ˈfæmɪli/

national /ˈnæʃnəl/

Đáp án A đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/.

Câu 14 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  machine

 • B

  library

 • C

  message

 • D

  breakfast

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

library /ˈlaɪbrəri/

message /ˈmɛsɪʤ/

breakfast /ˈbrɛkfəst/

Đáp án C đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  remember

 • B

  become

 • C

  design

 • D

  different

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

remember /rɪˈmɛmbə/

become /bɪˈkʌm/

design /dɪˈzaɪn/

different/ˈdɪfrənt/

Đáp án D đọc là /ə/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

close