Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  strip

 • B

  science

 • C

  usually

 • D

  stop

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  Russia

 • B

  class

 • C

  glass

 • D

  pass

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fix

 • B

  exam

 • C

  six

 • D

  next

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  same

 • B

  see

 • C

  sister

 • D

  sure

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cover

 • B

  pencil

 • C

  place

 • D

  police 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  ceiling

 • C

  city

 • D

  circle

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ache

 • B

  school

 • C

  machine

 • D

  chemical

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sure

 • B

  stupid

 • C

  spring

 • D

  send

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  student 

 • B

  singer 

 • C

  summer

 • D

  tables

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  december

 • B

  century  

 • C

  cook

 • D

  cinema

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  strip

 • B

  science

 • C

  usually

 • D

  stop

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

strip: /strɪp/

science: /ˈsaɪəns/

usually: /ˈjuːʒuəli/

stop: /stɒp/

Câu  C  phát âm là / ʒ / còn lại là / s /

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  Russia

 • B

  class

 • C

  glass

 • D

  pass

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Russia: /ˈrʌʃə/

class: /klɑːs/

glass: /ɡlɑːs/

pass: /pɑːs/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s / 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fix

 • B

  exam

 • C

  six

 • D

  next

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

fix: /fɪks/

exam: /ɪɡˈzæm/

six: /sɪks/

next: /nekst/

Câu  B  phát âm là / z / còn lại là / ks /   

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  same

 • B

  see

 • C

  sister

 • D

  sure

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

same: /seɪm/

see: /siː/

sister: /ˈsɪstə(r)/

sure: /ʃʊə(r)/

Câu  D  phát âm là / ʃ / còn lại là / s / 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cover

 • B

  pencil

 • C

  place

 • D

  police 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

cover: /ˈkʌvə(r)/

pencil/ˈpensl/

place: /pleɪs/

police: /pəˈliːs/

Câu  A  phát âm là / k / còn lại là / s / 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  ceiling

 • C

  city

 • D

  circle

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ocean: /ˈəʊʃn/

ceiling: /ˈsiːlɪŋ/

city: /ˈsɪti/

circle: /ˈsɜːkl/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ache

 • B

  school

 • C

  machine

 • D

  chemical

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ache: /eɪk/

school: /skuːl/

machine: /məˈʃiːn/

chemical: /ˈkemɪkl/

Câu  C  phát âm là / ʃ / còn lại là / k / 

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sure

 • B

  stupid

 • C

  spring

 • D

  send

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

sure: /ʃʊə(r)/

stupid: /ˈstjuːpɪd/

spring: /sprɪŋ/

 send: /send/

Câu  A  phát âm là / ʃ / còn lại là / s /  

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  student 

 • B

  singer 

 • C

  summer

 • D

  tables

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

student: /ˈstjuːdnt/

singer: /ˈsɪŋə(r)/

summer: /ˈsʌmə(r)/

tables: /ˈteɪblz/ 

Câu D   phát âm là / z / còn lại là / s /  

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  december

 • B

  century  

 • C

  cook

 • D

  cinema

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 december: /dɪˈsembə(r)/

century: /ˈsentʃəri/

cook: /kʊk/

cinema: /ˈsɪnəmə/ 

Câu  C  phát âm là / k / còn lại là / s /

close