Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 6 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture. Fill in the blank with a place.

(Em hãy nhìn vào bức tranh và điền vào chỗ trống 1 địa điểm. 

 

There is a

at the corner of the street.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

There is a

at the corner of the street.

Lời giải chi tiết :

-  at the corner of the street (ở góc phố)

- Nhìn vào tranh ta thấy chỉ có restaurant (nhà hàng) ở góc phố

=>  There is a restaurant at the corner of the street.

Tạm dịch: Có một nhà hàng ở góc phố.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture. Fill in the blank with a place.

(Em hãy nhìn vào bức tranh và điền vào chỗ trống 1 địa điểm.

Go past the bus stop, 

is on your left.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Go past the bus stop, 

is on your left.

Lời giải chi tiết :

- go past: đi qua 

- on your left: bên tay trái

Nhìn vào tranh ta thấy qua bến xe buýt và địa điểm nằm phía bên tay trái là hospital (bệnh viện)

=> Go past the bus stop,  hospital is on our left.

Tạm dịch: Đi qua bến xe buýt và bệnh viện ở bên tay trái.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look at the picture. Fill in the blank with a place. (Em hãy nhìn vào bức tranh và điền vào chỗ trống 1 địa điểm. 

Take the first turning on the left,

is on your right.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Take the first turning on the left,

is on your right.

Lời giải chi tiết :

- Take the first turning on the left: rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên

- on the right: nhìn bên tay phải

- Đi theo chỉ dẫn thì ta thấy temple ở bên tay phải ở ngã rẽ đầu tiên.

=> Take the first turning on the left, temple is on your right.

Tạm dịch: Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên, ngôi chùa ở bên tay phải của bạn.

Câu hỏi 4 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names.

bus stop

cathedral

art gallery

bakery

Đáp án của giáo viên lời giải hay

art gallery

bakery

bus stop

cathedral

Lời giải chi tiết :

- bus stop: trạm xe buýt

- cathedral: nhà thờ

- art gallery: phòng triển lãm tranh

- bakery: tiệm bánh

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names. 

grocery store

railway station

statue

cinema

Đáp án của giáo viên lời giải hay

grocery store

statue

cinema

railway station

Lời giải chi tiết :

- grocery store: tiệm tạp hóa

- railway station: ga tàu

- statue: tượng

- cinema: rạp chiếu phim

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer to complete the sentence.

In the spring, the place is _______ with the visitors.

 • A

  crowd

 • B

  crowded

 • C

  crowding

 • D

  crowds

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Crowd (n) đám đông, (v) tụ tập

Crowded (adj) đông đúc => Cụm từ be crowded with

=> In the spring, the place is crowded with the visitors.

Tạm dịch: Vào mùa xuân, nơi đây rất đông du khách.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer to complete the sentence.

It is ­____ to have the school so near.

 • A

  inconvenience

 • B

  inconvenient

 • C

  convenient

 • D

  convenience

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Inconvenience: sự bất tiện (n)

Inconvenient: sự không thuận lợi (adj)

Convenient: thuận lợi (adj)

Convenience: thuận tiện (n)

Vị trí cần điền đứng sau động từ to be nên cần 1 tính từ em nhé! It is + adj + to V

=> It is convenient to have the school so near.

Tạm dịch: Thật là thuận tiện khi có trường học ở gần.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer to complete the sentence.

The roads in the city are usually _____.

 • A

  empty

 • B

  peaceful

 • C

  quiet

 • D

  narrow

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Empty: trống rỗng (adj)

Peaceful: yên tĩnh (adj)

Quiet: im lặng (adj)

Narrow: hẹp (adj)  

=> The roads in the city are usually narrow

Tạm dịch: Đường trong thành phố thường hẹp

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Life in countryside is ______. There aren’t many things to do there.

 • A

  noisy  

 • B

  boring  

 • C

  fantastic

 • D

  polluted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Noisy: ồn ào (adj)

Boring: chán (adj) 

Fantastic: tuyệt diệu (adj)

Polluted: ô nhiễm (adj)

=> Life in countryside is boring. There aren’t many things to do there.

Tạm dịch: Cuộc sống ở nông thôn thật nhàm chán. Chằng có nhiều việc phải làm ở đó.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Heavy traffic flow is a major source of noise ______ in urban areas.

 • A

  polluting  

 • B

  pollute

 • C

  polluted 

 • D

  pollution

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Pollute: ô nhiễm (v)

Polluted: ô nhiễm (adj)

Pollution: sự ô nhiễm (n)

Cụm từ: noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn)

=> Heavy traffic flow is a major source of noise pollution in urban areas.

Tạm dịch:

Lưu lượng giao thông lớn là một nguyên nhân chính gây ô nhiễm tiếng ồn ở các khu vực đô thị.

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer to complete the sentence.

Now, there are many new shops near here so the streets are busy and ____ during the day.

 • A

  boring 

 • B

  narrow

 • C

  noisy 

 • D

  historic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Boring: chán (adj)

Narrow: hẹp (adj)

Noisy: ồn ào (adj)

Historic: mang tính lịch sử (adj)

=> Now, there are many new shops near here so the streets are busy and noisy during the day.

Tạm dịch: Bây giờ, có nhiều cửa hàng mới gần đây nên đường phố tấp nập và ồn ào vào ban ngày.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer to complete the sentence.

My family usually spends our holiday in Nha Trang. It is a _____ beach.

 • A

  noisy  

 • B

  fantastic

 • C

  exciting  

 • D

  modern

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Noisy: ồn ào (adj)

Fantastic: tuyệt diệu (adj)

Exciting: hứng thú (adj)

Modern: hiện đại (adj)

=> My family usually spends our holiday in Nha Trang. It is a fantastic beach.

Tạm dịch: Gia đình tôi thường dành kỳ nghỉ của chúng tôi ở Nha Trang. Đó là một bãi biển tuyệt vời.

 

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer to complete the sentence.

There are a lot of green trees along the streets so the air is _____.

 • A

  fresh  

 • B

  quiet

 • C

  large

 • D

  narrow

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Fresh: tươi, trong lành

Quiet: yên tĩnh

Large: rộng lớn

Narrow: hẹp 

=> There are a lot of green trees along the streets so the air is fresh

Tạm dịch: Có rất nhiều cây xanh dọc theo đường phố nên không khí trong lành

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct form of the word given. (Em hãy điền vào chỗ trống dạng đúng của từ đã cho) 

The strawberry in the supermarket is too

. I don’t have enough money to buy it. (EXPEND)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The strawberry in the supermarket is too

. I don’t have enough money to buy it. (EXPEND)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: sau too + adj (quá như thế nào)

Ta có expend (chi, xài, hao phí) (v) => expensive (adj) (đắt đỏ)

=> The strawberry in the supermarket is too expensive. I don’t have enough money to buy it.

Tạm dịch: Dâu trong siêu thị quá đắt. Tôi không có tiền để mua nó.

Đáp án: expensive

Câu hỏi 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct form of the word given. (Em hãy điền vào chỗ trống dạng đúng của từ đã cho) 

This cathedral is

. It was built about 1000 years ago. (HISTORY)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This cathedral is

. It was built about 1000 years ago. (HISTORY)

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Chỗ cần điền là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ cathedral (thánh đường)

History (lịch sử, n) có 2 dạng tính từ là historic historical

+) historical (adj): thuộc về lịch sử, có liên quan đến lịch sử

+) historic (adj): quan trọng, có ý nghĩa lịch sử

=> Xét theo ngữ nghĩa, tính từ cần điền là historical

=> This cathedral is historical. It was built about 1000 years ago.

Tạm dịch: Nhà thờ này có tính lịch sử. Nó được xây dựng khoảng 1000 năm trước.

Đáp án: historical

close